Гражданско дело 14805/2013 - Решение - 07-02-2014

Решение по Гражданско дело 14805/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    601                  / 07 .02 .2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IІІ брачен  състав

 

На   12 .12 .2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 14805 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс .

          ****************************************************************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П. Р. А. ЕГН ********** И Б.А. ЕГН **********    , сключен  на ******** година в гр  П. , за което е съставен Акт за граждански брак №  ****/********година  , на Община  П. , ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

          Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака  малолетно дете – М. П. А. ЕГН **********,  се предоставя на бащата П. Р. А. ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето  при бащата  .                  

           Режимът за осъществяване на лични отношения между майката   Б.А. ЕГН **********    и детето М. П. А. ЕГН ********** се определя както следва:  всеки месец от първо до 15-то число ,от 10ч на първия ден до 18ч на последния ден ,с преспиване на детето в дома на майката ,всяка четна година за Коледните  и Новогодишните празници , от 10ч на 22 декември до 10ч на 1 януари следващата година.

Майката   Б.А. ЕГН **********  , се задължава да заплаща на малолетното си дете М. П. А. ЕГН ********** издръжка, в размер на 80  /осемдесет  / лева месечно  , считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

          

          Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

 

Съпрузите заявяват , че ползването на семейното жилище , находящо се в  гр  П. ул ,,Б.,, ** собственост на родителите  на съпруга  ,  след прекратяването на брака се предоставя на съпруга.

         Съпругата не е променила фамилното си име при сключване на брака  

 

С настоящото споразумение съпрузите уреждат всички лични и имуществени последици от прекратяването на брака и нямат претенции един към друг за в бъдеще

.

ОСЪЖДА Б.А. ЕГН **********    да заплати по сметка на ВСС сумата от  72,60лв. /седемдесет и два  лева  и шестдесет ст. /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА П. Р. А. ЕГН **********, , да заплати по сметка на ВСС сумата от 15  лв. /петнадесет  лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.