Гражданско дело 14546/2013 - Определение - 20-02-2014

Определение по Гражданско дело 14546/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2014                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ХVІІ гр. състав

На двадесети февруари                                  година 2014

В публично заседание в следния състав:

                                     

Председател: ИВАН АНАСТАСОВ

Секретар: Елена Лянгова

 

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 14546 по описа за 2013  година.

На поименното повикване в 10,29  часа се явиха        

................................................................................................................................

СТРАНИТЕ СЕ СПОГОДИХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

1. Г.Е.Е., ЕГН: **********, се задължава ДА ЗАПЛАТИ чрез пощенски запис на В.Н.Е. /Г./, ЕГН: **********, сумата 429.92 лв. /четиристотин двадесет и девет лева и 0,92 ст./, представляваща припадащата му се част от вноските по жилищен заем от 22.03.2005г., включваща периода от 04.02.2013 г. до 10.09.2013 г., в срок за изплащането - до края на настоящия месец февруари 2014 г.

       2.          След м.април 2014 г. Г.Е.Е., ЕГН: **********, СЕ ЗАДЪЛЖАВА ежемесечно да участва с половината от цялата вноска /179.35 лв/ или 89.68 лв. /осемдесет и девет лева 0,68 ст./, които ще възстановява на В.Н.Е. /Г./, ЕГН: **********, в срок до 30-то число на месеца до края на срока за изплащане - 22.03.2025г.

   3.         За периода от 10.09.2013 г. до м.април 2014 г. /седем месеца/ или сумата 137.76 лв /сто тридесет и седем лева и 0,76 ст./ ДА БЪДЕ  ИЗДЪЛЖЕНА от Г.Е. на В.Е. - до края на м.октомври 2014 г.

            Разноските  по съдебното производство остават в тежест на всяка от страните така, както са направени.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Ищец:                                                                       Ответник:

         /В. Е./, чрез В. Т.-Б.                                                     /Г. Е./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Иван Анастасов

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както беше изложено по-горе.

На осн. чл. 78, ал. 9 от ГПК на ищцата да се върне половината от внесената от ищцата ДТ в размер от 50 лева, а именно ДА СЕ ВЪРНЕ сума в размер от 25 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №14546/2013г., по описа на ПРС, ХVІІ гр. състав.

Определението, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС, с частна жалба, в 1-седмичен срок от днес.

Спогодбата влиза в сила от днес.

 

                                               Протоколът изготвен в с.з.

                                               Заседанието се закри в  10,33  часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Иван Анастасов

 

                                               СЕКРЕТАР: /п/ Елена Лянгова

 

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ