Гражданско дело 14309/2013 - Определение - 18-02-2014

Определение по Гражданско дело 14309/2013г.

 

 

П Р О Т О К О Л

 

 

 

Година 2014                                                                 Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                           ІV брачен състав

На ОСЕМНАДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ                         Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                               

Секретар: Цветелина Бакалова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Костадинова

Гражданско дело номер 14309 по описа за 2013 година

На поименното повикване в 09 : 30 часа се явиха:

 

ИЩЦАТА Д.А.П., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява. Вместо нея се явява АДВ. Л.М., с представено  пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ А.П.П., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Вместо него се явява АДВ. Ж.Ж., с представено  пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

Адв. Ж. – Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, ето защо   

 О П Р Е Д Е Л И :

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът отново прикани страните към спогодба.

АДВ. М. – Постигнахме спогодба с ответната страна Параметрите й са следните: БАЩАТА А.П.П.   ЕГН-**********  се задължава да заплаща на своята пълнолетна учаща дъщеря в средно учебно заведение Д.А.П., ЕГН- **********, месечна издръжка в размер на  130 /сто и тридесет лева/, начиная от 20.02.2013 година, до настъпване на причина за нейното изменяване  или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.

 

Издръжката ще се заплаща до 5-то число на текущия месец, за който се отнася.

 

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени.

 

Молим спогодбата да бъде одобрена от съда, а делото прекратено.

 

АДВ. Ж. – В действителност постигнахме спогодба в описаните от колегата параметри. Съгласявам се с тях и моля да бъде одобрена.

 

 

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 

 

ИЩЦА:      /п./                                           За ОТВЕТНИК: /п./

/ Д.А.П. /                                                                   / АДВ. Ж.Ж./

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:             /п./                                                              /ДИАНА КОСТАДИНОВА/

                            

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на страните, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  № 1987/18.02.2014

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба според която:

ОСЪЖДА БАЩАТА А.П.П., ЕГН-********** да заплаща на своята пълнолетна учаща дъщеря в средно учебно заведение Д.А.П., ЕГН- **********, месечна издръжка в размер на  130 /сто и тридесет лева/, начиная от 20.02.2013 година, до настъпване на причина за нейното изменяване  или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.

 

Издръжката ще се заплаща до 5-то число на текущия месец, за който се отнася.

 

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени.

 

ОСЪЖДА А.П.П., ЕГН-********** да заплати  по сметка на ВСС сумата от 39 лева /тридесет и девет лева/ Държавна такса, начислена върху тригодишните платежи на определената издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 14309/2013 г. по описа на ПРС, ІV брачен състав.

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в  09 : 40 часа.

 

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

 

 

                                                СЕКРЕТАР: /п./ Ц. Бакалова

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.