Гражданско дело 14211/2013 - Решение - 11-02-2014

Решение по Гражданско дело 14211/2013г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер                                      11.02.2014 година                   Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                   ХІІ граждански състав

На 11.02.2014г.

В публично заседание на 23.01.2014г. в следния състав:

 

                                                                                     Председател:Стефка Михова

Секретар:Петя Мутафчиева

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело номер  14211 по описа на ПРС за  2013 година, за да се произнесе взе предвид следното

        

   Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 213,ал.1 от КЗ и чл. 86 от ЗЗД.

         Ищецът ”ДЗИ- Общо застраховане" ЕАД, град  София твърди в исковата си молба, че на 05.06.2008 г. ответницата В.С.,***,  управлявайки лек автомобил марка и модел , с рег. №  и нарушавайки правилата за движение по пътищата, е предизвикала ПТП в гр. П. Вследствие на това ПТП пострадал лек автомобил марка и модел *** с рег № ***,  собственикът на който имал застраховка „Каско”, сключена с ищцовото дружество. По повод настъпилото събитие от  ищеца била заплатена на сервиза отстранил повредите по л.а. ***  сумата от 2166,55 лева, а до ответника били изпратени 2 регресна покана за възстановяване на изплатеното от ищеца застрахователно обезщетение, каквото плащане не последвало до датата на подаване на исковата молба в съда. Поради изложеното ищецът счита, че е встъпил в правата на своя застрахован срещу причинителя на вредите, като придобил и правото да претендира възстановяване на заплатеното обезщетение. Въз основа на тези обстоятелства се иска от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от общо 2443,81 лева,от която 2166,55 лева-изплатено застрахователно обезщетение,15 лева-ликвидационни разходи, ведно с мораторна лихва за забава за периода 13.05.2012 г. – 02.09.2013 г. в размер на 292,26 лв. Претендира също законна лихва и разноски.

В писмения си отговор ответникът не оспорва станалото ПТП,но оспорва от същото да са били причинени вреди и в посочения в исковата молба размер от 2166,55 лева.Оспорва исковите претенции и с възражението,че към датата на ПТП , управлявания от него автомобил е имал сключена задължителна ГО  със  ЗК”Лев Инс”АД,към което застрахователно дружество и съгласно разпоредбата на чл.268 от КЗ ищецът е следвало да насочи исковата си претенция за заплащане на дължимото застрахователно обезщетение.Претендира и разноски.

Пловдивски районен съд, ХІІ граждански състав, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

Видно от съставен  двустранен констативен протокол за пътнотранспорто произшествие, на ***г. в град П. е настъпило ПТП между лек автомобил ***,с рег.№***, собственост на С.С. и управляван от В.С. и лек автомобил ***, с рег.№***,собственост на „РСР“ЕООД и управляван от П. И.. Протоколът е съставен и подписан без възражение от участниците в произшествието,които са удостоверили, че виновен е водачът на паркирания лек автомобил ***, който при отваряне на дясна предна врата удря преминаващия л.а.***. В протокола са отразени и видимите щети по л.а.***, изразяващите се в хлътнал калник,счупено странично огледало, одраскани врати.В  документа е посочено също,че управлявания от ответника лек автомобил е имал задължителна „ГО” в ЗК„Лев Инс”АД, със застрахователна полица  № и срок на застраховката  до 06.01.2009г.

От застрахователна полица № от 22.01.2008г., със срок на действие от 22.01.2008 г. до 21.09.2009 г., се установява, че  „ДЗИ-ОЗ”ЕАД  е поело задължението да покрие риска " Автокаско" по договора със собственика „РСР“ЕООД на моторното превозно средство -  с рег.№ , при настъпване на застрахователни събития по него, за посочения период от време, срещу заплащане на застрахователна премия. Следователно, договорът е действал към 05.06.2008 год., когато се е осъществило произшествието.

В съставения на 05.06.2008г. опис заключение на вредите от  „ДЗИ-ОЗ”ЕАД  , подробно са описани щетите по лекия автомобил *** и техния размер. Ремонтът на автомобила е бил извършен в автосервиз „Балкан Стар Аутомотив“ЕООД, след което е бил предаден на собственика с приемо- предавателен протокол от 2.07.2008 год.За извършения ремонт от доверения сервиз е била издадена фактура № 0000710415/02.07.08 г. на обща стойност от 2166,55 лева с ДДС. На 05.08.2008г. от застрахователното дружество е издаден и ликвидационен акт по щета №  с мнение за изплащане на застрахователно обезщетение, а с преводно нареждане от м.09.2008г. „ДЗИ- Общо застраховане” ЕАД е заплатило на „Балкан Стар Аутомотив“ЕООД  сумата от  2166,55 лева.

С регресна покана изх.№92-9091/16.12.2011г. ДЗИ- Общо застраховане” ЕАД  е уведомило ответника за обстоятелството, че е изплатило по застраховка "Автокаско" обезщетение в размер на 2166,55 лв., за нанесени щети от виновно причинено от него ПТП, настъпило на 05.06.2008 г., поради което следва да възстанови тази сума на дружеството – застраховател,както и сумата от 15 лева-ликвидационни разходи.

   От приетото по делото заключение на назначената от съда автотехническата експертиза се установява, че стойността на щетите по увредения лек  автомобил *** е в общ размер от 2249,01 лева към м.06.2008г.

Видно от представената справка от Информационния център към Гаранционния фонд, а и при направена от съда служебна справка в базата данни на Информационния център, достъпът до който е публичен, се установява, че към датата на произшествието-05.06.2008г. за л.а., с рег.№ е налице сключена на 06.01.2008г. задължителна застраховка “Гражданска отговорност” със ЗК“Лев Инс“АД, със застрахователна полица № , със срок на покритие  07.01.2008г.-06.01.2009г.Горното  налага извода на съда за наличието на валидно застрахователно правоотношение между деликвента и ЗК“Лев Инс“АД по задължителна застраховка ГО през правнорелевантния за спора период.   

По делото са ангажирани и гласни доказателствени средства.

Според  показанията на свидетеля Н.П. през 2008г., при  управление на  лек автомобил *** по улица пресечна на бул.***,  е бил ударен от отворената предна дясна врата на паркиран на същата улица автомобил. Управляваният от него автомобил  бил одраскан по цялата дължина и увредено огледалото.Бил съставен констативен протокол, като след произшествието се обърнали към  застрахователя на виновния водач ЗК“Лев Инс“ , от където били изпратени в „ДЗИ-ОЗ“АД ,с което дружество свидетелят имал сключена застраховка „Каско“.

От показанията на свидетеля К.С.,съпруг на ответницата,се установява че на процесната дата автомобилът бил управляват от нея,а той се возел на предната седалка.Спрели в еднопосочна улица пресечна на бул.При отваряне на дясната предна врата бил одраскан  преминаващия покрай тях автомобил. Съставили констативен протокол и отишли  в “ Лев Инс АД,което дружество било техен застраховател по застраховка „ГО“.От там били препратени в ДЗИ-ОЗ“АД ,с което дружество  пострадалия автомобил имал сключена застраховка „Каско“.

 При така изяснената по делото фактическа обстановка, съдът от правна страна приема,че предявения по чл.213,ал.1 КЗ иск е неоснователен.

       От приетите по делото и неоспорени от ответника писмени доказателства   безспорно е установено,че ответника В.С. на ***г. при управление на л.а.***, с рег.№*** е причинил щети на автомобил, чийто собственик е сключил с ищеца „ДЗИ-ОЗ“ЕАД застрахователен договор за риска "Автокаско". Застрахователят е изплатил обезщетение по договора на застрахования през м.09.2008г., а водача на  автомобила, причинил увреждането, е имал застраховка "Гражданска отговорност" при ЗК“Лев Инс“АД .

Съгласно чл.213 ал.1 изр.4 от Кодекса за застраховането(доп. Д.в.бр.97 от 2007 г.), когато вредата е причинена от водач на моторно превозно средство, който има валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застрахователят по имуществена застраховка, който е встъпил в правата на увреденото лице, може да предяви претенцията си към причинителя само за размера на причинените вреди, които надхвърлят размера на застрахователната сума по договора за задължителната застраховка, както и за вредите, причинени от водача на моторното превозно средство, за които застрахователят по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е отказал да заплати обезщетение на основание чл. 268 ТЗ. Съгласно § 143 от ПЗР на ЗИД на Кодекса за застраховането, обн. ДВ.бр.97 от 23.11.2007 г., горната разпоредба се прилага за всички случаи на встъпване в право, по които не е извършено плащане към деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

В процесния случай са налице условията, визирани в § 143 за приложение на разпоредбата на чл.213 ал.1 изр.4 от КЗ. Ищецът в качеството на застраховател е встъпил в правата на увреденото лице с извършеното плащане на през м.09.2008г. Самият причинител на вредите не е извършил   плащане   към   деня   на   обнародване   на   закона-23.11. 2007г. Нормата на § 143 има предвид плащане от причинителя и нейният смисъл е правилото на чл.213 ал.1 изр.4 от КЗ да се приложи и към заварените правоотношения - тези, по които все още няма плащане от причинителя. С тази законодателна промяна регресното вземане на застрахователя по имуществените застраховки е сведено до размера, на причинените вреди, които надхвърлят размера на застрахователната сума по договора за задължителна застраховка "гражданска отговорност". Ищецът по делото не  твърди и не  доказва да  е налице надхвърляне на застрахователната сума. Освен това не се доказва ЗК“Лев Инс“АД да е отказало да заплати дължимото от него обезщетение по този риск на основание някое от изрично предвидените 11 изключения по чл. 268 КЗ.

В този смисъл е трайната и задължителна, по смисъла на т. 2 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. ОСГТК на ВКС, практика на ВКС, Търговска колегия, обективирана в Решение № 212 от 24.03.2010 г. по т. д. № 447/2009 г., II т. о.; Решение № 47 от 11.05.2010 г. по т. д. № 655/2009 г., I т. о.; Решение № 141 от 30.09.2010 г. по т. д. № 657/2009 г., II т. о.; Решение № 165а от 26.10.2010 г. по т. д. № 690/2010 г., II т. о., Решение № 19 от 24.03.2011 г. по т. д. № 314/2010 г., I т. о. .; Решение № 119/7.10.2009 г. по т. д. № 40/2009 г. на ВКС, ТК, I отд. ; Решение № 99/2.11.2009 г. по т. д. № 70/2009 г. на ВКС, ТК, I отд; Решение № 114 от 4.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 745/2010 г., II т. о., ТК; Решение № 41 от 9.03.2011 г. на ВКС по т. д. № 405/2010 г., II т. о., ТК., Решение № 119/7.10.2009 г. по т. д. № 40/2009 г. на ВКС, ТК, I отд. и Решение № 99/2.11.2009 г. по т. д. № 70/2009 г. на ВКС, ТК, I отд.  

В заключение, при констатацията, че предмет на главната искова претенция на „ДЗИ-ОЗ“ЕАД не са причинени вреди, надхвърлящи размера на застрахователната сума по договора за задължителната застраховка, т.е. на притежаваната от ответника полица „гражданска отговорност”, а и няма данни по  делото ЗК“Лев Инс“АД да е отказало да заплати дължимото от него обезщетение по този риск на основание някое от изрично предвидените 11 изключения по чл. 268 КЗ, искът за сумата 2181,55 следвала да бъде отхвърлен като неоснователен. Като последица от този резултат, неоснователна се явява и акцесорната претенция на застрахователя срещу ответника за присъждане на мораторна лихва върху процесната главница за периода 13.05.2012г.-02.09.2013г. в размер от 292,26 лева.

   При този изход на спора и на основание чл.78,ал.3 от ГПК ищцовото дружество следва да бъде осъдено да заплати на ответника сумата от 600 лева разноски по делото.

                По изложените съображения, Пловдивският районен съд, ХІІ гр. състав

 

Р  Е  Ш  И:

 

   ОТХВЪРЛЯ предявените от  ”ДЗИ- Общо застраховане" ЕАД, ЕИК:121718407, със седалище и адрес на управление: град  София, бул.”Георги Бенковски” №3,представлявано от изпълнителните директори М.К. и Н.Ч. против ответника В.Т.С., ЕГН:**********,*** , , искове за заплащане на сумата от общо 2181,55 лева,от която 2166,55 лева  представляваща изплатено по застраховка „Автокаско застрахователно обезщетение за имуществени вреди на собственика на застрахования  лек автомобил *** с рег.№ ***, пострадал в резултат на настъпило по вина на ответника на г. в гр.П.  пътно-транспорто произшествие  и 15 лева ликвидационни разходи, направени при определяне размера на дължимото обезщетение, ведно с лихва за забавено плащане на главницата за периода 13.05.2012г.-02.09.2013г. в размер от 292,26 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

ОСЪЖДА ”ДЗИ- Общо застраховане" ЕАД, ЕИК:121718407, със седалище и адрес на управление: град  София, бул.”Георги Бенковски” №3,представлявано от изпълнителните директори М.К. и Н.Ч. да заплати на В.Т.С., ЕГН:**********,*** , сумата от 600 лева разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен  срок от връчването му на страните с препис.

 

 

Районен съдия: /п/

 

Вярно с оригинала.

ПМ