Гражданско дело 14066/2013 - Решение - 24-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

                       Р Е Ш Е Н И Е

                                  

         Номер 772              24.02. 2014г.               Град  ПЛОВДИВ

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      Пловдивски Районен съд               ХІV-ти граждански    състав

 

      На   шести февруари                                         2014  Година

 

     В публично заседание в следния състав:

 

                                                     Председател :  ЗОЯ БОГДАНОВА

 

при секретаря Иванка Чорбаджиева,като разгледа докладваното от съдията гр. дело N14066 по описа за 2013год.,за да се произнесе,взе пред вид следното:

       Обективно съединени искове с правно основание чл. 213 от КЗ и чл.86 от ЗЗД,предявени от „ДЗИ-Общо застрахованеЕАД ЕИК 121718407 със седалище и адрес на управление гр. София район Средец ул. ”Георги Бенковски”№3 против О. П.-гр. П. пл. ”С. С.” №.... 

       Ищецът твърди,че на ...г. на б..”М.-С. в гр.П. под моста на р.М. на б..”В. А.” е про изтекло ПТП, при което при преминаване под моста на товарен автомобил м. „И.” модел... с рег.№... заедно с полуремарке Р. ... рег. № ...поради липса на пътни знаци настъпва удар на горната част на каросерията и полуре маркето в моста,в резултат на което на товарния автомобил и полу ремаркето са причинени щети.Твърди още,че за увредените това рен автомобил и полуремарке е имало валидно сключени застра ховкиА.”, поради което ищецът след приспадане на оста тъка от дължимите вноски по договора за застраховка за товарния автомобил в размер на 546лв изплатил на  собственика му застра хователно обезщетение в размер на 560 лв,а след приспадане на дължимите вноски по договора за застраховка на полуремаркето в размер на 372лв изплатил на неговия собственик застрахователно обезщетение в размер на 5215,60лв..Счита,че ответникът в качест вото му на собственик на общинския път следва да отговаря за причинените щети до размера на платените обезщетения,тъй като не е изпълнил задължението си да осигури  безопасното използване на пътя по предназначение вкл и чрез осигураване на необходи мата пътна сигнализация. Въз основа на изложеното от Съда се иска да постанови решение,с което да осъди ответника да  заплати на ищеца сумата от 1106 лева представляваща дължимо застра хователно обезщетение по застраховка А. за товарния авотомобил и сумата от 15 лева ликвидационни разходи, сумата от 5587,60лева,представялваща дължимо застрахователно обезщете ние по застраховка А. за причинените на полу ремаркето щети и сумата от 15 лева ликвидационни разходи  , както и сумата от 726.43 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главниците за периода от 11.08.2012 г. до 31.08.2013г.,ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеж дане на иска-02.09.2013г. до окончателното й заплащане. Претен дира разноски

      Ответникът оспорва така предявения иск.Счита, че не са нали це предпоставки за ангажиране отговорността му по чл. 49 от ЗЗД.Оспорва наличието на валидно застрахователно правоотно шение между ищеца и собственика на увредените товарен авто мобил и полуремарке поради липса на  данни за заплатените застра хователни вноски.Оспорва механизма на произшествието, както и наличието на причинно - следствена връзка между настъпилите щети по товарния автомобил и полуремаркето и процесното ПТП. Прави възражение за наличие на съпричиняване от страна на во дача на процесното МПС за настъпване на щетите.Счита пре тенцията за изплащане на обезщетение за забавено плащане за неоснователна, тъй като регресната покана не била подадена от лице,представляващо ищцовото дружество. По изложените съобра жения настоява за отхвърляне на исковете.Претендира разноски.

      Съдът след преценка на събраните по делото доказателства-поотделно и в тяхната съвкупност,намира за установено следното:

       Видно от представения по делото протокол за ПТП №... на ...г. в гр.П. на б..”М. С. под моста на р.М. на б..”В. А.” е произтекло ПТП, при което при преминаване под моста на товарен автомобил марка „И.” мо дел... с рег.№... заедно с полуремарке рег. № ... собственост на М. Т. ООД /свидетелства за регистрация л.47, 48 от делото/ поради липса на пътни знаци настъпва удар на гор ната част на каросерията и полуремаркето в моста,в резултат на което на товарния автомобил и полуремаркето са причинени щети.

      Изслушания по делото с. А.А.,съставил прото кола за ПТП на място след инцидента потвърждава констатациите, направени от него в протокола за ПТП-че не е имало пътни знаци, които да сигнализират за височината на моста,че камионът е бил с полуремарке,както и че описаните в протокола щети са констати рани от него към момента на огледа след инцидента.

     Изслушания по делегация с. Х.Т.,управлявал процесния автомобил на датата на ПТП също потвърждава  описа ните в протокола за ПТП обстоятелства-че управляваният от него товарен автомобил с полуремарке преминава през надлез в гр. П. без обозначение за височината на надлеза и посоката на движение, при което настъпва удар на високата част на товарния автомобил и полуремаркето в моста.С.обяснява,че е управ лявал автомобила с ниска скорост около 30 км,но поради самата специфика на удара-в борда на  товарния автомобил и полуремар кето настъпили множество увреждания-в капаци,греди, спойлери, брезент и др.

    От събраните гласни доказателства не се установи наличие на виновно поведение от страна на водача на увредения автомо бил,поради което възражението на ответника за наличие на съпри чиняване  е недоказано, следователно неоснователно

     Според заключението на приетата по делото САТЕ, налице е причинно-следствена връзка между  описания механизъм на ПТП и причинените на товарния автомобил и полуремаркето щети. В.л. е изчислило,че сумата, необходима за репариране на нане сените щети на товарния автомобил в труд и материали към датата на увреждането възлиза на 2468,88 лв,а на полуремаркето-на 8328,72лв

    От представените на л.13 и 25 от делото застрахователни полици... от ...г. и №... от ...г се установява,че за увредените товарен автомобил и  ре марке е имало валидно сключени към датата на ПТП застраховкиА. с ищеца,с оглед на което е образувана преписка за обез щетяване собственика им.

Във връзка с възраженията на ответника за липсата на валидно скючени застрахователни договори ответникът представя регистра ционни картони по застрахователните полици/л.102,104 / видно от които дължимите застрахователни премии за ремаркето  са дъл жими на разсрочено на четири плащания от по 124лв,а за товарния автомобил на четири вноски от по 232лв като към датата на ПТП е имало неизплатени вноски по двата договора. Ето защо, в случая намира приложение нормата на чл. 202, ал.3 от КЗ, според която, когато застрахователното събитие е настъпило преди застрахова телната премия да е издължена изцяло от застрахования, застра хователят може да удържи размера на неиздължената премия от размера на застрахователното обезщетение.В този смисъл е и из вършеното от ищеца прихващане със сумите на неплатените внос ки от застрахователните премии с дължимите застрахователни обез щетения.Предвид на изложеното възражението на ответника за липса на валидно сключени застархователни договори е неосно вателно.

  В представеното по делото опис на уврежданията по щета /л.15 и 28/, са описани повредите на товарния автомобил и полуремар кето.Видно от представените фактури за извършен ремонт и изготвените от застрахователя ликвидационни актове  стойността на щетата на  увредения товарен автомобил възлиза на сумата от 1106 лв,като от така посочената сума е удържана дължимата застрахователна вноска по договора в размер на 546лв. в резултат на което дължимият остатък възлиза на 560лв,като са начислени ликвидационни разходи в размер на 14лв.Стойността на щетата на увреденото полуремарке според представения ликвидационен акт възлиза на сумата от 5587,60 лв,  която е  прихваната с дължимите неплатени застрахователни вноски по договора в размер на 372лв в резултат на което остатъка от дължимото обезщетение възлиза на сумата от 5215,60лв като са начислени ликвидационни разходи в размер на 14лв 

От представеното по делото преводно нареждане /л.32 от де лото/ е видно,че дължимият остатък от застрахователното обезще тение общо в размер на 5215,60лв е изплатено на собственика на увредените товарен автомобил и полуремарке 

       Ищецът е платил обезщетение за репариране на произтеклите от произшествието щети,поради това, че товарният автомобил и полумеракето са имали застраховка “А...”, по силата на която застрахователят е поел задължение да покрие в рамките на посоче ната в договора сума имуществените вреди, които застрахованият е претърпял в качеството му на собственик на процесното МПС, през периода на действие на договора.

     Съгласно чл.213 ал.1 т КЗ с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят е встъпил в правата на застрахования срещу причинителя на вредата-до размера на платеното обезще тение и обичайните разноски,направени за неговото определяне

       Пътят на който е настъпили описаните по автомобила  щети е част от пътното платно-част от инфраструктурата на урбанизира ната територия на гр. П. и представлява местен път по сми съла на чл.3 от Закона за пътищата-публична общинска соб ственост съгласно чл.8 ал.3 от същия, като правото на собственост се разпростира върху всички основни елементи  при условията на чл.5 от Закона

     Задължението за поддържане в изправност на общински път съг ласно чл.31 от ЗП се осъществява от Общините-в случая О. П..Последната е бездействала чрез свои служители или чрез нарочно определени за това от нея дружества, които е следвало да проверяват регулярно безопасността при използване на общинския път от участниците в движението вкл. чрез осигуряване на пътната  сигнализация. Предвид на изложеното съдът приема,че са налице предпоставките за ангажиране на безвиновната отговорност на ответника О. П. на  осн. чл. 49 вр. чл.45 от ЗЗД

    Предвид на изложеното исковата претенция е основателна и следва да се уважи в претендирания размер от 6693,60 лв,като се присъдят и разходите необходими за определяне на обезщетението    в размер на  по 14лв.Над посочения размер на претенциите за лик видационни разходи до пълните  предявени такива от по 15лв иско вите претенции като недоказани,следовтелно неоснователни следва да се отхвърлят.

     Ето защо ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца гореописаните суми,ведно със законната лихва, считано от датата на постъпване на исковата молба в съда-02.09.2013г. до оконча телното им заплащане.

        По акцесорната претенция за заплащане на обезщетение за забаве но плащане върху главниците:Задължението на ответника по регресния иск е безсрочно.След като няма определен ден за изпълнение на това задължение, длъжникът изпада в забава след като бъде поканен от кредитора - чл. 84 ал. 2 от ЗЗД. Като не е изпълнил задължението си след изтичане на дадения му от ищеца 15 дневен срок за доброволно изпълнение  /регресна покана на л.33,получена с писмо с обр.разписка на 26.07.2012г./ ответникът е изпаднал в забава считано от 11.08.2012г. и дължи на ищеца обез щетение за забавено плащане  в размер на законната лихва,която изчислена от съда посредством он лайн програма  за периода на забавата 11.08.2012г.-31.08.2013г възлиза на сумата от 723,13лв . Предвид на изложеното ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца обезщетение за забавено плащане в посочения размер.Над този размер до пълния предявен такъв от 726,43лв исковата претенция следва да се отхвърли като неоснователна

    На осн чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 1249,40 лв.-разноски  за заплащане на ДТ и депозит за СТЕ и ССЕ за призоваване на свидетели  и адв възнаграждение и дт за СУ съразмерно уважената част на исковете

        Мотивиран от горното, Съдът

 

                                     Р        Е        Ш        И    :

                                                                              

     ОСЪЖДА О. П.-гр.П. пл.”С. С.” №... да заплати на „ДЗИ-Общо застрахованеЕАД ЕИК121718407 със седалище и адрес на управление гр. София район Средец ул. ”Георги Бенковски”№3 сумата от 1106 лева представляваща дъл жимо застрахователно обезщетение по сключена застраховка А.със застрахователна полица ... от ...г,сумата от 14 лева,представляваща ликвидационни разходи за причинени щети на товарен автомобил марка „И.”, модел... с рег.№...,настъпили при ПТП на ...г. на б..”М.-С. в гр.П. под моста на р.М. на б..”В. А.” поради поради липса на пътни знаци, су мата от 5587,60 лева, представляваща дължимо застрахователно обезщетение по сключена застраховка А. със застраховател на полица №... от ...г,сумата от 14 лева пр едставляваща ликвидационни разходи за причинени щети на полу ремарке Р. ...рег. № ...настъпили при ПТП произ текло на ...г. на б..”М.-С. в гр.П. под моста на р.М. на б..”В. А.” поради липса на пътни знаци,КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете за заплащане на ликвидационни разходи над уважените размери до пълните претендирани такива от по 15лв,както и сумата от 723,13лв, представляваща обезще тение за забавено плащане на главниците за периода от 11.08.2012 г. до 31.08.2013 г. ,КАТО ОТХВЪРЛЯ иска с правно осн чл.86 от ЗЗД над уважения размер до пълния предявен такъв от 726.43 лева, ведно със законната лихва върху главниците, считано от  02.09. 2013г. до окончателното им заплащане, както и сумата от  1249,40 лв. разноски за производството

    Решението е обжалваемо пред ПОС в дву седмичен срок от  съобщаването му на страните.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ