Гражданско дело 14064/2013 - Решение - 16-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е N

Р Е Ш Е Н И Е  N 1637

 

Град Пловдив, 16.05.2016 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                                         VІ граждански състав, на дванадесети април две хиляди и шестнадесета година,

в публично заседание в състав :

                                                                                

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретаря Петя Карабиберова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14064 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе съобрази:   

 

 

Предявеният иск е за делба на съсобствен недвижим имот с правна квалификация чл.34 от ЗС. Производството се движи по реда на чл.341 и следващите от ГПК и се намира се във втора фаза - по извършване на делбата.

След като разгледа извършените до момента съдопроизводствени действия, направените искания и събраните доказателства, съдът установи следното :

С влязло в сила на 23.03.2015 г. Решение № 1195 от 21.03.2014 г., постановено по делото, е допусната съдебна делба между К.Н.П. с ЕГН: **********, М.Н.К. с ЕГН: ********** и Д.Н.К. с ЕГН: **********, при равни квоти от правото на собственост, върху недвижими имоти, находящи се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 55926, община К., а именно:

1/. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност Д.Ч., имот № 006067 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 006068, № 006184, № 006066, № 006206;

            2/. Нива от 1.999 дка, четвърта категория, местност С.Л., имот № 014003 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 014003, № 014004, № 014194, № 014002, № 000262;

            3/. Нива от 1.501 дка, шеста категория, местност К, имот № 033070, по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 033107, № 000473, № 033069, № 033068, № 033118;

            4/. Нива от 4.000 дка, четвърта категория, местност Р., имот № 043158 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 043184, № 043185, № 043157, № 043191, № 043190;

            5/. Нива от 2.000 дка, девета категория, местност К.Р., девета категория, имот № 044001 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 044002, № 523015, № 523017, № 523007;

            6/. Нива от 0.545 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот № 052001 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 052002, № 000902, № 000504;

            7/. Изоставена нива от 0.855 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот № 052066 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 052055, № 000504, № 052002; Ограничения при ползването на имота, основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс “В”; има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност;

            8/. Нива от 6.995 дка, осма категория, местност С.К., имот № 059015 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 059027, № 000682, № 059014, № 000056;

            9/. Нива от 3.999 дка, девета категория, местност Р.К., имот № 060005 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 060006, № 060007, № 060001, № 000123;

            10/. Ливада от 2.525 дка, четвърта категория, местност Р.Л., имот № 008079 по картата на землището, при граници: имоти № 008080, № 008261, № 008078, № 008205;

            11/. Ливада от 0.737 дка, осма категория, местност П.Д., имот № 012047 по картата на землището, при граници: имоти № 012048, № 012149, № 012046, № 012178, № 000024;

            12/. Ливада от 2.336 дка, девета категория, местност Г.Л., имот № 015136 по картата на землището, при граници: имоти № 012048, № 012149, № 012046, № 012178, № 000024;

            13/. Нива от 4.399 дка, четвърта категория, местност Ч.Ч., имот № 015220 по картата на землището, при граници: имоти № 015221, № 015433, № 015218, № 015219, № 015406, № 015405;

            14/. Ливада от 3.200 дка, четвърта категория, местност Ч.Ч., имот № 015224 по картата на землището, при граници: имоти № 015225, № 015433, № 015223, № 015221, № 015435;

            15/. Нива от 1.935 дка, четвърта категория, местност Ч.Ч., имот № 015272 по картата на землището, при граници: имоти № 015274, № 015433, № 015276, № 015433, № 015271;

            16/. Нива от 1.574 дка, девета категория, местност Д., имот № 015406 по картата на землището, при граници: имоти № 015054, № 015405, № 015220;

            17/. Горска нива от 1.500 дка, девета категория, местност К., имот № 078220 по картата на землището, при граници: имоти № 078225, № 078223, № 078219;

            18/. Имот № 521068 по картата на възстановената собственост на землището с площ 17.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 000734, № 000738, № 521065, № 521067, № 000741, № 048015, № 048017; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

            19/. Имот № 515009 по картата на възстановената собственост на землището с площ 12.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността С., при граници: имоти № 063009, № 063008, № 063007, № 063024, № 515010, № 515008, № 063020, № 063018, № 063013, № 063012, № 063011, № 063010; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

            20/. Имот № 521057 по картата на възстановената собственост на землището с площ 8.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 000734, № 521056, № 000717, № 521058, № 521059; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

            21/. Нива от 1.500 дка, девета категория, местност Д., имот № 003047 по плана земеразделяне, при граници: имоти № 003064, № 003102, № 003048, № 003114;

            22/. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност Д.Ч., имот № 006068 по плана земеразделяне, при граници: имоти № 006069, № 006184, № 006067, № 006206;

            23/. Нива от 4.002 дка, четвърта категория, местност С.Л., имот № 014002 по плана земеразделяне, при граници: имоти № 014003, № 014194, № 014001, № 000262;

            24/. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност С.Л., имот № 014148, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 014149, № 014206, № 014159, № 014147;

            25/. Нива от 1.812 дка, четвърта категория, местност П.К., имот № 015212, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 015523, № 015213, № 015216, № 015433, № 015520, № 015211;

            26/. Нива от 7.200 дка, от които 4.600 дка - четвърта категория, 2.600 дка - осма категория, местност Т.К., имот № 023026, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 023019, № 023020, № 023021, № 023022, № 023023, № 023024, № 023025, № 000419,  № 000400, № 023028, № 023027;

            27/. Нива от 0.800 дка, осма категория, местност К., имот № 028044, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 028043, № 028111, № 028104, № 028115, № 028045;

            28/. Нива от 0.659 дка, пета категория, местност Ч., имот № 030105, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 030104, № 030106, № 000383, № 000410;

            29/. Нива от 3.400 дка, шеста категория, местност К, имот № 033076, по плана земеразделяне при граници: имоти № 033077, № 033102, № 033103, № 033104, № 033075, № 033107;

            30/. Нива от 4.200 дка, четвърта категория, местност Б.В., имот № 038026, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 038037, № 000132, № 038033, № 038032, № 038027;

            31/. Нива от 3.101 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот № 052002, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 052003, № 000417, № 000902, № 052001, № 000504, № 052066; Ограничения при ползването на имота, основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс “В”; има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност;

            32/. Изоставена нива от 2.309 дка, девета категория, местност М.Л., имот № 001134 по картата на землището, при граници: имоти № 001133, № 001126, № 001135, № 001095, № 001132;

            33/. Лозе от 1.647 дка, девета категория, местност М.Л., имот № 001288 по картата на землището, при граници: имоти № 001287, № 001289, № 001224, № 001284, № 001286; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

            34/. Лозе от 0.846 дка, девета категория, местност Б.С.Л., имот№ 001334 по картата на землището, при граници: имоти № 001334, № 001335, № 001336, № 001346, № 001333; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

            35/. Лозе от 0.482 дка, девета категория, местност Ю., имот № 002303 по картата на землището, при граници: имоти № 002305, № 002304, № 002302, № 002334; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

            36/. Лозе от 0.938 дка, девета категория, местност Ю., имот № 002454 по картата на землището, при граници: имоти № 002455, № 002450, № 002452, № 002453, № 002439; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

            37/. Ливада от 0.605 дка, девета категория, местност Г.Л., имот № 015522 по картата на землището, при граници: имоти № 001334, № 001335, № 001336, № 001346, № 001333;

            След влизане в сила на решението на допускане на делбата, в хода на процеса е п. съделителят Д.Н.К. /поч. на ** г./ и на негово място, на основание чл.227 от ГПК, като ответници са конституирани законните му наследници: В.К.К. - съпруга, Н.Д.К. – син и М.Д.К. – син.

В първото съдебно заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата, съделителите не предявяват помежду си вещни и облигационни претенции, свързани с делбената общност.

По делото е прието заключение на съдебно-техническа експертиза, изготвено от вещото лице Й.Й., неоспорено от страните, с което се съставя проект за делба, така че от делбените тридесет и седем имоти се образуват общо тридесет и осем имоти, обособени в три дяла, съответни на квоти от по 1/3 ид. част, както следва:

Дял І

1. Имот № 515009 по картата на възстановената собственост на землището с площ 12.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността С., при граници: имоти № 063009, № 063008, № 063007, № 063024, № 515010, № 515008, № 063020, № 063018, № 063013, № 063012, № 063011, № 063010; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

2. Ливада от 2.336 дка, девета категория, местност Г.Л., имот № 015136 по картата на землището, при граници: имоти № 012048, № 012149, № 012046, № 012178, № 000024;

3. Ливада от 0.605дка (два дка триста и девет кв.м), девета категория, местност Г.Л., имот № 015522 по картата на землището, при граници: имоти № 001334, № 001335, № 001336, № 001346, № 001333;

4. Лозе от 1.647 дка, девета категория, местност М.Л., имот № 001288 по картата на землището, при граници: имоти № 001287, № 001289, № 001224, № 001284, № 001286; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

5. Горска нива от 1.500 дка, девета категория, местност К., имот № 078220 по картата на землището, при граници: имоти № 078225, № 078223, № 078219;

6. Нива от 6.995 дка, осма категория, местност С.К., имот № 059015 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 059027, № 000682, № 059014, № 000056;

7. Нива от 2.000 дка, девета категория, местност К.Р., девета категория, имот № 044001 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 044002, № 523015, № 523017, № 523007;

8. Нива от 1.999 дка, четвърта категория, местност С.Л., имот № 014003 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 014003, № 014004, № 014194, № 014002, № 000262;

9. Нива от 4.002 дка, четвърта категория, местност С.Л., имот № 014002 по плана земеразделяне, при граници: имоти № 014003, № 014194, № 014001, № 000262;

10. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност С.Л., имот № 014148, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 014149, № 014206, № 014159, № 014147;

11. Нива от 4.200 дка, четвърта категория, местност Б.В., имот № 038026, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 038037, № 000132, № 038033, № 038032, № 038027;

12. Нива от 0.659 дка, пета категория, местност Ч., имот № 030105, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 030104, № 030106, № 000383, № 000410;

Стойността на Дял І, видно от заключението, е 19 943,00 лева.

Дял ІІ

1. Имот № 521057 по картата на възстановената собственост на землището с площ 8.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 000734, № 521056, № 000717, № 521058, № 521059; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

2. Имот № 521068-1 по картата на възстановената собственост на землището с площ 4.500 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 521068-2, № 000738, № 521065, № 521067; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му; който имот е образуван от разделянето на Имот № 521068 по картата на възстановената собственост на землището с площ 17.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 000734, № 000738, № 521065, № 521067, № 000741, № 048015, № 048017; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

3. Ливада от 2.525 дка, четвърта категория, местност Р.Л., имот № 008079 по картата на землището, при граници: имоти № 008080, № 008261, № 008078, № 008205;

4. Ливада от 0.737 дка, осма категория, местност П.Д., имот № 012047 по картата на землището, при граници: имоти № 012048, № 012149, № 012046, № 012178, № 000024;

5. Лозе от 0.846 дка, девета категория, местност Б.С.Л., имот№ 001334 по картата на землището, при граници: имоти № 001334, № 001335, № 001336, № 001346, № 001333; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

6. Лозе от 0.482 дка, девета категория, местност Ю., имот № 002303 по картата на землището, при граници: имоти № 002305, № 002304, № 002302, № 002334; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

7. Нива от 4.000 дка, четвърта категория, местност Р., имот № 043158 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 043184, № 043185, № 043157, № 043191, № 043190;

8. Изоставена нива от 2.309 дка, девета категория, местност М.Л., имот № 001134 по картата на землището, при граници: имоти № 001133, № 001126, № 001135, № 001095, № 001132;

9. Нива от 1.501 дка, шеста категория, местност К, имот №033070, по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 033107, № 000473, № 033069, № 033068, № 033118;

10. Нива от 3.400 дка, шеста категория, местност К, имот № 033076, по плана земеразделяне при граници: имоти № 033077, № 033102, № 033103, № 033104, № 033075, № 033107;

11. Нива от 1.812 дка, четвърта категория, местност П.К., имот № 015212, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 015523, № 015213, № 015216, № 015433, № 015520, № 015211;

12. Нива от 1.574 дка, девета категория, местност Д., имот № 015406 по картата на землището, при граници: имоти № 015054, № 015405, № 015220;

13. Нива от 0.545 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот № 052001 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 052002, № 000902, № 000504;

14. Нива от 3.101 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот № 052002, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 052003, № 000417, № 000902, № 052001, № 000504, № 052066; Ограничения при ползването на имота, основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс “В”; има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност;

15. Изоставена нива от 0.855 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот №052066 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 052055, № 000504, № 052002; Ограничения при ползването на имота, основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс “В”; има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност;

16. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност Д.Ч., имот № 006068 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 006069, № 006184, № 006067, № 006206;

Стойността на Дял ІІ, видно от заключението, е 20 423,00 лева.

Дял ІІІ

1. Имот № 521068-2 по картата на възстановената собственост на землището с площ 12.500 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 521068-1, № 000741, № 048015, № 000734, № 000738; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му; който имот е образуван от разделянето на Имот № 521068 по картата на възстановената собственост на землището с площ 17.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 000734, № 000738, № 521065, № 521067, № 000741, № 048015, № 048017; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

2. Ливада от 3.200 дка, четвърта категория, местност Ч.Ч., имот № 015224 по картата на землището, при граници: имоти № 015225, № 015433, № 015223, № 015221, № 015435;

3. Лозе от 0.938 дка, девета категория, местност Ю., имот № 002454 по картата на землището, при граници: имоти № 002455, № 002450, № 002452, № 002453, № 002439; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

4. Нива от 3.999 дка, девета категория, местност Р.К., имот № 060005 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 060006, № 060007, № 060001, № 000123;

5. Нива от 1.500 дка, девета категория, местност Д., имот № 003047 по плана земеразделяне, при граници: имоти № 003064, № 003102, № 003048, № 003114;

6. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност Д.Ч., имот № 006067 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 006068, № 006184, № 006066, № 006206;

7. Нива от 4.399 дка, четвърта категрия, местност Ч.Ч., имот № 015220 по картата на землището, при граници: имоти № 015221, № 015433, № 015218, № 015219, № 015406, № 015405;

8. Нива от 1.935 дка, четвърта категория, местност Ч.Ч., имот № 015272 по картата на землището, при граници: имоти № 015274, № 015433, № 015276, № 015433, № 015271;

9. Нива от 7.200 дка, от които 4.600 дка - четвърта категория, 2.600 дка - осма категория, местност Т.К., имот № 023026, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 023019, № 023020, № 023021, № 023022, № 023023, № 023024, № 023025, № 000419,  № 000400, № 023028, № 023027;

10. Нива от 0.800 дка, осма категория, местност К., имот № 028044, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 028043, № 028111, № 028104, № 028115, № 028045;

Стойността на Дял ІІІ, видно от заключението, е 20 393,00 лева.

Предложената от вещото лице скица-проект за делба на разделения имот № 521068 е надлежно заверена от Общинска служба “Земеделие” – общ. К., на основание чл.7, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Относно извършването на делбата ищецът К.Н.П., чрез пълномощника си адв. М.М., иска да се извърши разпределение на имотите, така че в неин дял да се постави в Дял І от проекта, изготвен от вещото лице. Ответниците В.К.К., Н.Д.К. и М.Д.К. искат да им се постави в общ дял също Дял І, тъй като общият им наследодател обработвал имотите, поставени в този дял, и извършил в тях значителни подобрения. Ответникът М.Н.К. също иска да се извърши разпределение на имотите, така че в неин дял да се постави в Дял ІІ от проекта за делба. Посочва, че общият наследодател на страните – баща им Н.Д.К., й оставил като зестра един от имотите – в местността „Бешчин“, който имот понастоящем бил заснет като имот № 001334 и се намирал в този Дял ІІ.

При избор на способ за извършване на делбата, от най-съществено значение е обстоятелството на колко реални дяла са поделяеми допуснатите до делба имоти т.е. колко реални дяла могат да бъдат обособени от делбената маса. В случая, от допуснатите до съдебна делба имоти са оформени три дяла, което позволява всеки от съделителите, по отношение на които е допусната делбата, да получи реален дял в натура, така че да се спази основния принцип на извършване на делбата, съгласно чл.69, ал.2 от ЗН. Съгласно посочената разпоредба всеки сънаследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно. В конкретният случай броят на имотите позволява всеки сънаследник, в това число правоприемниците на починалия ответник Д.К., да получи реален дял. Тъй като обаче правоприемниците на починалия съделител са поискали да им бъде отреден общ дял, то делбата ще се извърши по колена, а едва след това може да се извърши и делба на предоставените в общ дял на съделителите от едното коляно имоти, ако тези съделители поискат това.

Когато от допуснатите до делба имоти са обособени достатъчен брой дялове, за да може всеки съделител да получи реален дял, извършването на делбата следва да стане или чрез жребий, или чрез разпределение - по реда на чл.353 от ГПК. Делбата се извършва чрез разпределение когато извършването на делбата чрез теглене на жребий е невъзможно или много неудобно. Тегленето на жребий е невъзможно когато дяловете на съделителите не са равни, а е неудобно, когато това би довело до нецелесъобразно разпределение на имотите, до усложняване на отношенията между съделителите и до неудобства в изравняването на дяловете, свързани с установено ползване и направени подобрения /ППВС № 7/1973 г./.

В конкретният случай, въз основа на събраните в първата фаза на делбата доказателства, е приет за установен с решението по допускане на делбата, фактът на самостоятелно ползване на делбените имоти от ответника Д.К. за период по-дълъг от десет години, считано от смъртта на наследодателя Н.К., п. на *** г. прието е за установено също, че по-малката сестра на ответника Д.К. – ищецът К.П., не е помагала при обработването на имотите. С оглед така установеното ползване на имотите, те ще се разпределят по начина, предложен от наследниците от коляното на Д.К..

Тъй като дяловете не са равни по стойност, съделителят, получил дял на по-висока стойност следва да бъде осъден за заплати на съделителя, получил дял на по-ниска стойност, парична сума за стойностно уравнение на дяловете. Общата стойност на делбените имоти е 60 759 лв., т.е. средната стойност на дяловете е 20 253,00 лв. Така получилите Дял ІІ и Дял ІІІ следва да заплатят на получилите Дял І сумата 310 лв. - за стойностно уравнение на дяловете.

Страните ще бъдат осъдени, на основание чл.355 от ГПК, да заплатят държавна такса в размер на 4% от стойността на дела им, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Стойностите на дяловете ще се определят, съобразно приетото заключение на назначената по делото съдебно-оценителна експертиза, което съдът цени изцяло.

Ищецът претендира разноски, за което представя списък по чл.80 от ГПК /л.289/. Съгласно  чл.355 от ГПК, при делбени дела страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им, а по присъединените искове разноските се определят по чл.78 от ГПК. Законът има предвид съдебните и деловодни разноски, които са направени по необходимост за ликвидиране на съсобствеността - заплатените от страните такси и възнаграждения за вещи лица.

В случая се претендират от ищеца разноски за вещо лице в размера на 450,00 лв., за вписване на ИМ – 10,00 лв., за нотариална покана за доброволна делба – 14,00 лв., „таксация на залесени територии“ – 44,70 лв., за издаване на скици и характеристики на имотите – 322,00 лв., за данъчни оценки на имотите – 102,00 лв., за презаверяване на скиците – 66,00 лв. Тъй като тези разноски в размер на общо 1008,70 лв. са направени по повод ликвидиране на съсобствеността се дължат от съделителите съобразно стойността на дяловете им. Ето защо, ответниците следва да заплатят на ищеца разноски в размери, съответни на квотите им от съсобствеността.

Относно разноските за адвокат в практиката на ВКС се приема, че при липса на оспорване на правата на съделителите, както и на способа за извършване на делбата, всеки съделител понася сам направените разноски за процесуално представителство от адвокат. При наличието на спор за правата на съделителите, при оспорване на самия факт на съсобствеността, начина на извършване на делбата и по присъединените искове, както и при обжалване на първоинстанционното или въззивното решение, намира приложение разпоредбата на чл.78 от ГПК. В случая е налице оспорване на иска за делба от страна на ответниците в първата фаза на производството. С оглед изхода на спора и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, на ищеца му се следват разноски за адвокатско възнаграждение, които се установиха в размер на 300,00 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял по реда на чл.353 от ГПК, на съделителя К.Н.П. с ЕГН: ********** и тя става изключителен собственик на включените в Дял ІІІ от проекта за делба, изготвен от вещото лице по делото, недвижими имоти, находящи се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 55926, община К., а именно:

1. Имот № 521068-2 по картата на възстановената собственост на землището с площ 12.500 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 521068-1, № 000741, № 048015, № 000734; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му; който имот е образуван от разделянето на Имот № 521068 по картата на възстановената собственост на землището с площ 17.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 000734, № 000738, № 521065, № 521067, № 000741, № 048015, № 048017; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

2. Ливада от 3.200 дка, четвърта категория, местност Ч.Ч., имот № 015224 по картата на землището, при граници: имоти № 015225, № 015433, № 015223, № 015221, № 015435;

3. Лозе от 0.938 дка, девета категория, местност Ю., имот № 002454 по картата на землището, при граници: имоти № 002455, № 002450, № 002452, № 002453, № 002439; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

4. Нива от 3.999 дка, девета категория, местност Р.К., имот № 060005 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 060006, № 060007, № 060001, № 000123;

5. Нива от 1.500 дка, девета категория, местност Д., имот № 003047 по плана земеразделяне, при граници: имоти № 003064, № 003102, № 003048, № 003114;

6. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност Д.Ч., имот № 006067 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 006068, № 006184, № 006066, № 006206;

7. Нива от 4.399 дка, четвърта категрия, местност Ч.Ч., имот № 015220 по картата на землището, при граници: имоти № 015221, № 015433, № 015218, № 015219, № 015406, № 015405;

8. Нива от 1.935 дка, четвърта категория, местност Ч.Ч., имот № 015272 по картата на землището, при граници: имоти № 015274, № 015433, № 015276, № 015433, № 015271;

9. Нива от 7.200 дка, от които 4.600 дка - четвърта категория, 2.600 дка - осма категория, местност Т.К., имот № 023026, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 023019, № 023020, № 023021, № 023022, № 023023, № 023024, № 023025, № 000419,  № 000400, № 023028, № 023027;

10. Нива от 0.800 дка, осма категория, местност К., имот № 028044, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 028043, № 028111, № 028104, № 028115, № 028045;

Стойността на Дял ІІІ е 20 393,00 лева.

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял по реда на чл.353 от ГПК, на съделителя М.Н.К. с ЕГН: ********** и тя става изключителен собственик на включените в Дял ІІ от проекта за делба, изготвен от вещото лице по делото, недвижими имоти, находящи се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 55926, община К., а именно:

1. Имот № 521057 по картата на възстановената собственост на землището с площ 8.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 000734, № 521056, № 000717, № 521058, № 521059; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

2. Имот № 521068-1 по картата на възстановената собственост на землището с площ 4.500 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 521068-2, № 000738, № 521065, № 521067; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му; който имот е образуван от разделянето на Имот № 521068 по картата на възстановената собственост на землището с площ 17.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността Д.Т., при граници: имоти № 000734, № 000738, № 521065, № 521067, № 000741, № 048015, № 048017; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

3. Ливада от 2.525 дка, четвърта категория, местност Р.Л., имот № 008079 по картата на землището, при граници: имоти № 008080, № 008261, № 008078, № 008205;

4. Ливада от 0.737 дка, осма категория, местност П.Д., имот № 012047 по картата на землището, при граници: имоти № 012048, № 012149, № 012046, № 012178, № 000024;

5. Лозе от 0.846 дка, девета категория, местност Б.С.Л., имот№ 001334 по картата на землището, при граници: имоти № 001334, № 001335, № 001336, № 001346, № 001333; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

6. Лозе от 0.482 дка, девета категория, местност Ю., имот № 002303 по картата на землището, при граници: имоти № 002305, № 002304, № 002302, № 002334; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

7. Нива от 4.000 дка, четвърта категория, местност Р., имот № 043158 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 043184, № 043185, № 043157, № 043191, № 043190;

8. Изоставена нива от 2.309 дка, девета категория, местност М.Л., имот № 001134 по картата на землището, при граници: имоти № 001133, № 001126, № 001135, № 001095, № 001132;

9. Нива от 1.501 дка, шеста категория, местност К, имот № 033070, по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 033107, № 000473, № 033069, № 033068, № 033118;

10. Нива от 3.400 дка, шеста категория, местност К, имот № 033076, по плана земеразделяне при граници: имоти № 033077, № 033102, № 033103, № 033104, № 033075, № 033107;

11. Нива от 1.812 дка, четвърта категория, местност П.К., имот № 015212, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 015523, № 015213, № 015216, № 015433, № 015520, № 015211;

12. Нива от 1.574 дка, девета категория, местност Д., имот № 015406 по картата на землището, при граници: имоти № 015054, № 015405, № 015220;

13. Нива от 0.545 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот № 052001 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 052002, № 000902, № 000504;

14. Нива от 3.101 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот № 052002, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 052003, № 000417, № 000902, № 052001, № 000504, № 052066; Ограничения при ползването на имота, основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс “В”; има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност;

15. Изоставена нива от 0.855 дка, четвърта категория, местност Ч.Т., имот № 052066 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 052055, № 000504, № 052002; Ограничения при ползването на имота, основания: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс “В”; има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност;

16. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност Д.Ч., имот № 006068 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 006069, № 006184, № 006067, № 006206;

Стойността на Дял ІІ е 20 423,00 лева.

РАЗПРЕДЕЛЯ в общ дял по реда на чл.353 от ГПК, на правоприемниците на починалия в хода на процеса съделител Д.Н.К. с ЕГН: ********** – на съпругата му В.К.К. с ЕГН: ********** и синовете им Н.Д.К. с ЕГН: ********** и М.Д.К. с ЕГН: **********, и последните трима стават съсобственици, при равни права, на включените в Дял І от проекта за делба, изготвен от вещото лице по делото, недвижими имоти, находящи се в землището на с. П., ЕКАТТЕ 55926, община К., а именно:

1. Имот № 515009 по картата на възстановената собственост на землището с площ 12.000 дка, представляващ залесена горска територия, находящ се в местността С., при граници: имоти № 063009, № 063008, № 063007, № 063024, № 515010, № 515008, № 063020, № 063018, № 063013, № 063012, № 063011, № 063010; Ограничения на собствеността: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

2. Ливада от 2.336 дка, девета категория, местност Г.Л., имот № 015136 по картата на землището, при граници: имоти № 012048, № 012149, № 012046, № 012178, № 000024;

3. Ливада от 0.605дка (два дка триста и девет кв.м), девета категория, местност Г.Л., имот № 015522 по картата на землището, при граници: имоти № 001334, № 001335, № 001336, № 001346, № 001333;

4. Лозе от 1.647 дка, девета категория, местност М.Л., имот № 001288 по картата на землището, при граници: имоти № 001287, № 001289, № 001224, № 001284, № 001286; Ограничения при ползването на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

5. Горска нива от 1.500 дка, девета категория, местност К., имот № 078220 по картата на землището, при граници: имоти № 078225, № 078223, № 078219;

6. Нива от 6.995 дка, осма категория, местност С.К., имот № 059015 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 059027, № 000682, № 059014, № 000056;

7. Нива от 2.000 дка, девета категория, местност К.Р., девета категория, имот № 044001 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 044002, № 523015, № 523017, № 523007;

8. Нива от 1.999 дка, четвърта категория, местност С.Л., имот № 014003 по плана за земеразделяне, при граници: имоти № 014003, № 014004, № 014194, № 014002, № 000262;

9. Нива от 4.002 дка, четвърта категория, местност С.Л., имот № 014002 по плана земеразделяне, при граници: имоти № 014003, № 014194, № 014001, № 000262;

10. Нива от 1.200 дка, осма категория, местност С.Л., имот № 014148, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 014149, № 014206, № 014159, № 014147;

11. Нива от 4.200 дка, четвърта категория, местност Б.В., имот № 038026, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 038037, № 000132, № 038033, № 038032, № 038027;

12. Нива от 0.659 дка, пета категория, местност Ч., имот № 030105, по плана земеразделяне, при граници: имоти № 030104, № 030106, № 000383, № 000410;

Стойността на Дял І е 19 943,00 лева.

ОСЪЖДА К.Н.П. с ЕГН: ********** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 810,12 лв. – държавна такса по делото.

ОСЪЖДА М.Н.К. с ЕГН: ********** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 810,12 лв. – държавна такса по делото.

ОСЪЖДА В.К.К. с ЕГН: ********** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 270,04 лв. – държавна такса по делото.

ОСЪЖДА Н.Д.К. с ЕГН: ********** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 270,04 лв. – държавна такса по делото.

ОСЪЖДА М.Д.К. с ЕГН: ********** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 270,04 лв. – държавна такса по делото.

ОСЪЖДА К.Н.П. с ЕГН: ********** да заплати на В.К.К. с ЕГН: **********, Н.Д.К. с ЕГН: ********** и М.Д.К. с ЕГН: **********, сумата от общо 140,00 лв. – за стойностно уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА М.Н.К. с ЕГН: ********** да заплати на В.К.К. с ЕГН: **********, Н.Д.К. с ЕГН: ********** и М.Д.К. с ЕГН: **********, сумата от общо 170,00 лв. – за стойностно уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА М.Н.К. с ЕГН: ********** да заплати на К.Н.П. с ЕГН: ********** сумата 486,24 лв. – разноски по делото.

ОСЪЖДА В.К.К. с ЕГН: ********** да заплати на К.Н.П. с ЕГН: ********** сумата 162,08 лв. – разноски по делото.

ОСЪЖДА Н.Д.К. с ЕГН: ********** да заплати на К.Н.П. с ЕГН: ********** сумата 162,08 лв. – разноски по делото.

ОСЪЖДА М.Д.К. с ЕГН: ********** да заплати на К.Н.П. с ЕГН: ********** сумата 162,08 лв. – разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд, в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

                                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.