Гражданско дело 14059/2013 - Решение - 25-02-2014

Решение по Гражданско дело 14059/2013г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер                                                 25.02.2014 година                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                 VІ граждански състав,

на двадесет и девети януари две хиляди и четиринадесета година,

в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

При съдебен секретар : Петя Карабиберова,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14059 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Предявени са обективно комулативно съединени искове с правно основание чл. 79, ал. 1, чл. 92 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

Ищецът “ЛЛП ДАЙНАМИКС” ЕООД, с ЕИК: 201648614, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, ул. «Майстор Алекси Рилец» № 38, офис-център “South Side”, представлявано от управителя С.К.Д., чрез пълномощника адвокат А.М.Д., иска от съда да осъди ответника “СОЛАРИС - 999” ЕООД, с ЕИК: 115748417, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Георги Трингов” № 9, представлявано от управителя И.П.И., да му заплати сумата 7475,08 лв., включваща главница в размер на 6782,81 лв., представляваща незаплатена цена за извършени консултантски услуги, за което са издадени фактура № 2000000068/ 12.09.2012 г. на стойност 2347,00 лв., фактура № 3000000187/31.01.2013г. на стойност 4224,59 лв. и фактура № 3000000212/ 28.02.2013 г. на стойност 211,22 лв., както и сумите 222,46 лв., 670,91 лв. и 10,12 лв. – неустойки в размер на законната лихва за забава на плащанията по всяка една от фактурите, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното заплащане на сумата.

            Ищецът твърди, че на 12.07.2011г. с ответника са сключили договор за поддръжка на софтуерен продукт със срок на действие от датата на сключването до 11.01.2012г. На 12.07.2012г. страните сключили нов договор за поддръжка на софтуерен продукт със срок на действие до 11.07.2013г. По силата на тези договори ищецът се задължил да предоставя на ответника консултантски услуги, а ответникът се задължил да му заплаща уговорена цена. В срока на действие на втория договор ищецът предоставил на ответника договорените консултантски услуги, за което издал три броя фактури на обща стойност 6782,81 лв., а именно - фактура № 2000000068/12.09.2012 г. на стойност 2347,00 лв., фактура № 3000000187/ 31.01.2013г. на стойност 4224,59 лв. и фактура № 3000000212/ 28.02.2013 г. на стойност 211,22 лв. В договора било уговорено плащането по фактурите да става в 10-дневен срок от издаването им. Ответникът приел извършената работа, както и предоставените му фактури, без възражения, но не извършил плащането в уговорения срок. На основание т.6 от втория договор ответникът дължал неустойка в размер  на законната лихва за забава за всеки просрочен ден.

Ищецът иска също, съдът да осъди ответника да му заплати направените в настоящото производство съдебно-деловодни разноски.

В съдебно заседание ищецът, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, поддържа изцяло предявения иск. Прави изрично искане съдът да постанови неприсъствено решение по реда на чл.238 и сл. от ГПК.

Ответникът, редовно призован, не се явява и не изпраща представител, без да е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. Ответникът не е представил и отговор на исковата молба, в указания му от съда едномесечен срок, като е бил уведомен за последиците по чл.133 от ГПК.

Съдът, като разгледа исковата молба и представените с нея писмени доказателства, с оглед направените констатации намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, с което да се уважи предявения иск.

На основание 78, ал.1от ГПК, на ищеца ще следва да се присъдят направените в производството съдебни разноски, които се установиха в размер на 1 294,09 лв., от които 459,09 лв. – за държавна такса за образуване на делото, 5,00 лв. - за държавна такса за издаване на обезпечителна заповед и 830,00  лв. – за адвокатско възнаграждение.

 Предвид изложеното на основание чл.239, ал.1, във вр. с ал.2 от ГПК, Съдът

 

   Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА “СОЛАРИС - 999” ЕООД, с ЕИК: 115748417, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Георги Трингов” № 9, представлявано от управителя И.П.И., да заплати “ЛЛП ДАЙНАМИКС” ЕООД, с ЕИК: 201648614, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, ул. «Майстор Алекси Рилец» № 38, офис-център “South Side”, представлявано от управителя С.К.Д., сумата 7475,08 лв., включваща главница в размер на 6782,81 лв., представляваща незаплатена цена за извършени консултантски услуги, за което са издадени фактура № 2000000068/ 12.09.2012 г. на стойност 2347,00 лв., фактура № 3000000187/ 31.01.2013г. на стойност 4224,59 лв. и фактура № 3000000212/ 28.02.2013 г. на стойност 211,22 лв., както и сумите 222,46 лв., 670,91 лв. и 10,12 лв. – неустойки в размер на законната лихва за забава на плащанията по всяка една от фактурите, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба в съда – 02.09.2013г. до окончателното заплащане на сумата.

ОСЪЖДА “СОЛАРИС - 999” ЕООД, с ЕИК: 115748417, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Георги Трингов” № 9, представлявано от управителя И.П.И., да заплати “ЛЛП ДАЙНАМИКС” ЕООД, с ЕИК: 201648614, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, ул. «Майстор Алекси Рилец» № 38, офис-център “South Side”, представлявано от управителя С.К.Д., сумата 1 294,09 лв. – разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване, на основание чл.239, ал.4 от ГПК. Ответникът има право да иска отмяна на решението от Пловдивски окръжен съд, в едномесечен срок от връчването му, при условията на чл.240, ал.1 от ГПК

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

 

 

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П.К.