Гражданско дело 13798/2013 - Определение - 09-09-2013

Определение по Гражданско дело 13798/2013г.

                                                          О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 11500

                                                              09.09.2013 г.  гр. Пловдив

 

     ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІІ граждански състав, на 09.09.2013г., в закрито съдебно заседание в състав:

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

   като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 13798 по описа си за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 5 от ЗЗДН.

Делото е образувано по молба на Й.Р.П., ЕГН **********,  за защита срещу упражнено от съпругът и П.П., домашно насилие,  която съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание.

На дата 03.09.2013г. в деловодството на съда е постъпила молба от заявителя с която оттегля предявената молба за защита срещу домашно насилие. 

При тази ситуация съдът е десезиран изцяло и делото подлежи на  прекратяване на основанието по чл. 232 от ГПК , като ищецът се осъди да заплати дължимата държавна такса.  

  Предвид изложеното и на основание чл. 232 от ГПК , ПРС , ХІІІ граждански състав

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява производството по гражданското дело № 13798/2013 по описа на ПРС , ХІІІ г. с. поради оттегляне на искането .

 Осъжда Й.Р.П., ЕГН **********, да заплати по бюджета на  съдебната власт, чрез сметка на ПРС , сумата от  25 ( двадесет и пет )  лева  държавна такса по воденето на делото

Определението подлежи на обжалване пред състав на ПОС , в срок от една седмица от уведомлението на страните. Със същото уведомление те да бъдат уведомени, че насроченото за  26.09. 2013 г открито съдебно заседание няма да бъде провеждано.  

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов

 

 

Вярно с оригинала

М.Х.