Гражданско дело 13500/2013 - Решение - 05-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  521                                            05.02.2014 Година                          Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   09.01.2014 Година

В публично заседание в следния състав:

   Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 13500 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

            Иск по чл.422 ГПК с материалноправно основание чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД.

            Ищецът «ДЕЛТА КРЕДИТ» АДСИЦ с ЕИК 175145295 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Христофор Колумб № 43, представляван по пълномощие от юрк.И. З., е предявил иск да се признае за установено, че ответникът Н.М.Х. с ЕГН ********** *** му дължи сумата от 558,98 лв. главница по договор за издаване и използване на кредитна карта EURLINE от 22.07.2003 г., сумата от 127,70 лв. мораторна лихва за периода от 28.02.2011 г. до 17.05.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.05.2013 г.,  както и разноските от 50 лв. ДТ и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 8190/2013 г. на ПРС.  Твърди се в исковата молба, че вземанията произтичат от договор за издаване и използване на кредитна карта EURLINE от 22.07.2003 г., сключен между ответника и „БЪЛГАРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ” АД, по който длъжникът не е извършил плащания на две последователни минимални месечни вноски, поради което вземането на кредитора станало предсрочно изискуемо. Вземанията ищецът придобил от кредитора по договор за цесия от 15.11.2007 г., за което длъжникът бил уведомен. Със споразумение от 21.01.2011 г. ответникът признал съществуването на задължението, което следвало да заплати до последния календарен ден на м.февруари 2011 г. Задължението не било изпълнено на падежа. Представени са доказателства. Претендират се разноски.

            Ответникът не е подал отговор на исковата молба в преклузивния срок по чл.131 от ГПК, не се е явил или представлявал в проведеното открито съдебно заседание, като не е заявил изрично, че желае делото да се разглежда в негово отсъствие. Поради това от страна на ищеца, чрез процесуалния му представител, е поискано постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

            Съдът, като прецени обстоятелствата по делото, констатира следното:

            Приложено е ч.гр.д.№ 8190/2013 г. на ПРС, от която се установява, че по заявление на ищеца е била издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК срещу длъжника Н.М.Х. с ЕГН ********** *** за сумата от 558,98 лв. главница по договор за издаване и използване на кредитна карта EURLINE от 22.07.2003 г., сумата от 127,70 лв. мораторна лихва за периода от 28.02.2011 г. до 17.05.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.05.2013 г.,  както и разноските от 50 лв. ДТ и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение. Длъжникът е подал възражение срещу заповедта, с оглед на което ищецът е предявил иск за вземането си в срока по чл.415 ГПК. Горното обуславя наличието на правен интерес от така предявения иск.

            Съдът, като прецени данните по делото във връзка с искането за постановяване на неприсъствено решение, намери следното:

            Освен изложените по- горе обстоятелства, съставляващи предпоставки за уважаване на искането съгл.чл.238, ал.1 от ГПК, са налице и условията на чл.239, ал.1 от ГПК- на ответника са указани последиците от неспазването на срока за подаване на отговор и от неявяването му с съдебно заседание, а от изложените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства- заявление за издаване на кредитна карта от 15.07.2003 г., ведно с Общиге условия, договор за прехвръляне на вземания от 15.11.2007 г., уведомление за прехвърляне на вземания и Споразумение от 21.01.2011 г. между ищеца и ответника, искът се явява вероятно основателен. Изложеното сочи, че са налице всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

            Предвид постановяване на решение в полза на ищеца, на последния следва да се присъдят и направените по делото разноски, които се констатираха в размер от 313 лв., в т.ч. и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение съгласон Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения..

            По изложените съображения и на осн.чл.239, ал.1 от ГПК, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Н.М.Х. с ЕГН ********** ***  дължи на «ДЕЛТА КРЕДИТ» АДСИЦ с ЕИК 175145295 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Христофор Колумб № 43 сумата от 558,98 лв. главница по договор за издаване и използване на кредитна карта EURLINE от 22.07.2003 г., сумата от 127,70 лв. мораторна лихва за периода от 28.02.2011 г. до 17.05.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.05.2013 г.,  както и разноските от 50 лв. ДТ и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 8190/2013 г. на ПРС..

ОСЪЖДА Н.М.Х. с ЕГН ********** ***  да заплати на «ДЕЛТА КРЕДИТ» АДСИЦ с ЕИК 175145295 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Христофор Колумб № 43 сумата от 313 лв. деловодни разноски в настоящото производство.

            Решението не подлежи на обжалване на осн.чл.239, ал.4 от ГПК.

 

 

                                                                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                                                   /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.