Гражданско дело 13299/2013 - Решение - 14-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

                                     Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

             

       Номер 643                  14.02. 2014г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                       ХІV-ти граждански състав

 

       На   двадесет и първи януари       две хиляди и четиринадесета година

       В публично заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

        

при секретаря Иванка Чорбаджиева,като разгледа докладваното от съдията гр. дело N13299 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Иск с правно основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР,предявен от Р. Й. Д. ЕГН********** *** против Е.Л.С. *** и И.Г.С. ***

Ищецът твърди, че е собственик на основание договор за дарение, сключен на ... г. с н. а...., том ..., дело № ... от на ... на н. при ПРС на поземлен имот с идентификатор ..., с административен адрес: гр. П., ул. „П. Д. В.” № ..., с площ от 180 кв. м.,а по н. а..-133 кв м. ведно с по строените в имота сгради.Твърди,че неговият праводател е собственик на основание  н. а., издаден по обстоятелствена проверка №... том... де ло№.../...г. както и на основание съдебна делба, извършена с влязло в сила решение по гр. д. № 364 от 1963 година на дворно място застроено и незастроено с площ от 200 кв. м., представляващо имот пл. № ... по плана на ... градска част - гр. П., който имот понастоящем пред ставлява по действащата кадастрална карта ПИ с идентификатор ....Твърди, че по действащата кадастрална карта, одобрена със За повед № ... /... г. на ИД на АГКК площта от 67 кв. м., разположена по протежението на общата граница от улица с осова точка 12 и 16 до ул. „П.” с дължина около 30 м. и ширина около 2 м. навът ре в имота на ответниците,която площ се разпределя по цялото проте жение границата от улица до улица  при граници на площта: от север и от юг – улици, от изток ПИ с идентификатор ... и от запад ПИ с идентификатор ..., погрешно е заснета като част от имота на ответниците вместо като част от имота на ищеца. Въз основа на изло женото от съда се иска да постанови решение, с което да признае за уста новено по отношение на ответниците, че ищецът е бил собственик на гореописаната площ към .. г., когато е одобрена КККР със заповед № ... на ИД на АГКК, както и че така описаната площ погрешно е заснета към имота на ответниците, вместо към имота на ище ца.Претендира разноски

Ответниците оспорват така предявения иск. Считат, че не е налице твърдяната грешка в кадастралната карта и излагат подборни съобра жения в тази връзка. Твърдят, че трайната граница между двата имота не е променяна повече от 30 години и на място между двата имота е съще ствувала масивна ограда и тази граница е идентична и с предходния план. По изложените съображения настояват за отхвърляне на иска.Претендират разноски

         Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоя щото производство доказателства, както и доводите на страните, намира за установено  следното:

        С влязло в сила решение,постановено по ахд№544/2010 на А. с. П. е отхвърлена жалбата на ищеца против запо вед№.../...г на И. д.на АГКК,с която е одобрена кад. карта  и кад. регистри в частта относно имоти с ид ... и с идентификатор ...В мотивите се съдът е посочил, че наличието на грешка в предходния план от ...г. не може да бъде от странена в административното производство Именно затова е предявен настоящия иск. Тъй като в настоящия случай между ищеца и ответниците по делото е налице спор за имуществено право по отношение на про цесния имот към момента на изработването на кадастралната основа предявеният иск по чл.53 ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър е процесуално допустим.

Ищецът се легитимира като собственик с договор за дарение склю чен на ... с нот акт№...том... дело.../...г на  н. при ПРС с който р. му Й. и Я. Д. са му дарили дворно място находящо се в гр П. ул.”П. Д.В.”№... с площ от 133 кв м,съставляващо имот пл.№...,парцел... „Х. н. о.” от кв.... по плана на гр.П.,...-...гр част.Праводателите на ищеца от своя страна се легитимират като собственици с н. а.,издаден по обстоятелствена проверка №... том... дело№.../...г. на дворно място с площ от 133кв м съставляващо имот пл.№...,включен в парцел .... н. о. кв....Представено е решение,постановено по гр д. № 364/1963г на П. н. с.,с което в дял на М. Б. Т. е поставена една паянтова къща,намираща се на ул П. Д В.... с дворно място,застроена незастроено от 200кв м, съставля ващо имот пл.№... по плана на В. гр. част на гр П..По делото липсват доказателства праводателите на ищеца да са придобили от Т. дворно место с така описаната в съдебното решение площ от 200 кв м. Напротив, в издадения нот акт по обстоятелствена проверка  е посочено, че същите са придобили процесния имот с площ от 133кв м на основание давностно владение.

Ответниците не оспорват да са собственици на съседния ПИ ...,придобит по време на б. им на основание договор за покупко продажба.

От изготвеното заключение на приетата СТЕ се установява, че про цесния имот с идентификатор ... по плана  от ... г.  е заснет с №... и площ от 165 кв. м.,а имота на ответниците е заснет с №... и с площ от 203 кв.м. Планът от ...г е обезсилен с КРП от ...г,одобрен със заповед№.../...г.По  плана от ...г. на процесния ПИ на ищеца съответства имот №... с площ от 163 кв м,а на имота на ответниците съответства имот №... с площ от 190 кв м.По двата плана обезсиления от ... и от ... няма  придаваеми по регулация места по общата граница на двата имота от и към съседни имоти В. л. е констатирало, че общата граница между двата имота по плана от ...г. е материализирана със сграда и ограда по линията между т.1-2-3 от скица№2 и минава по североизточната фасада на жил сграда в имот 198 т. е. общата граница съвпада с тази по плана от ... г,а по т.3-4-5 /скица№2/ границата е материализирана с ограда,като площ от 4 кв м от бивш имот ... на ответниците е включена в имот ... на ищеца.В. л. е констатирало   несъответствие на посочената площ в нот акт на ищеца ... кв м и определената по графични данни площ на имота от ... и ... кв м.   

     Планът от ...г е обезсилен с КП от 2000г,одобен със заповед№.../...г по който на процесния ПИ с ид ...  съответства имот ... с площ от 180кв м, а на имота на ответниците съответства имот .... В периода на действие на този план е съставен констативен акт№.../..г. /л.41-43 от делото/ за  извършено стро ителство на масивна ограда по спорната граница между двата имота.Със заповед№.../...г на Н. на ДНСК е наредено пре махването й.Според констатациите на в. л.  С. оградата е премахната, но има на место следи от нея и вероятно тя е била заснета и отразена като граница между двата имота по КП от ...г.Според заклю чението общата граница между двата имота по КП от ...г е материализирана от сгради и огради-по линията между т.А-Б-В-Г-Д-Е-Ж по скица №6 към заключението,по линията А-Б-В-Г от жилищна сграда и гараж в имот ..., по линията В-Г-Д- от жил сграда в имот ... и по  линията между т.Д и т.Е е материализирана от ограда. При сравнение графиките между двата имота по кад план от ...г и кад карта одобрена със заповед№ ... /... г.  в. л. е констатирало пълно съвпадение на имотните граници,като не се установява пълна иден тичност само по площ на бивш имот... описан в н. а. от ... г с площ от 133 кв м и н. а. от ...г  с  имот ... с площ от 180 кв м по кад. рег план от ...г След приемане на регулационния план през ... г.   за имот ... е отреден УПИ...кв... с площ от 168 кв м,а за имот ... е отреден УПИ...кв ... с площ от 191 кв.м като отново няма придаваеми площи по общата граница между двата имота,както и от и към съседни имоти Общата граница по линията между т.А-Б-В-Г-Д-Е-Ж е останала материализирана така,както е по кад план от ...г При сравнение графиките на имотите по КРП от ...г и кад карта и кад регистри в. л. е установило пълно съвпадение на имотните гра ници. По сега действащата кадастрална карта имота на ищеца е  с иден ти фикатор ... и площ от 180 кв. м.,а имота на ответниците е  идентификатор ...  При съпоставка на изготвената от в. л. комбинирана скица№5  на графиките на ПИ с ид ... и ПИ с ид ... /в черен цвят/ с имоти ... и ... по КРП от ...г /в кафяв цвят/и имоти ... и ...  по КРП от ...г /в зелен цвят/се уста новява, че общата граница на процесните имоти по кад карта не съвпада  с общата граница по КРП от ... и КРП от ...г-т. е. картата е отразила съществуващата на терена обща граница между двата съседни имота-ограда,както и настъпилите изменения в другите граници на процесните имоти в периода ...-...г Видно от скица№5-налице е минимално изместване на границата навътре в имота на ответниците /черната граница по кад карта е по-навътре в имота на ответницата спрямо зелената граница по плана от ...г./Видно от скицата това разминаване е незначително и не е в ужърб на ищеца В. л. е констатирало по КРП от ...г по линията между т.1,2,3,4,5 от скица №2 има еднакви разменени площи от по 5 кв м от двата имота,но доколкото това раз минаване е компенсиращо и незначително и в рамките на допустимото,то и тук  грешка не е налице.Грешка не е налице и предвид обстоятел ството,че не се установи процесния ПИ да е бил с граници очертаващи площ от 200кв м.Напротив, в представените по делото нотариални актове лигитимиращи ищеца и неговия праводател като собственици на про цесния ПИ е с площ от 133 кв м.

При  положение,че не се установи наличието на грешка в кад карта която да е в ущърб на ищеца,то  местонахождението на  оградата между двата имота заснета като имотна граница по КП от ...г,/ послужил като осно ва за изработване на  КРП от ... и КККР от ...г./ и кога е построена същата се явява ирелевантно,поради което и събраните в тази връзка гласни доказателства е безпредметно да се обсъждат.

      Предвид гореизложените съображения предявеният иск за устано вяване на правото на собственост на ищеца върху площ от 67 кв. м за които се твърди, че са заснети поради грешка в КК на гр.П. одобрена със одобрена със Заповед № .../... г. на И.. д. на АГКК като част от поземлен имот с идентификатор ... , вместо като част от ПИ с идентификатор ...  се явя ва неоснователен и следва да се отхвърли.

     На осн чл.78 ал.3 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответницата сумата от 420лв разноски за настоящото производство

      Водим от горното съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Р.Й.Д. ЕГН **** с  адрес *** иск за приз наване за установено по отношение на  Е.Л. *** и И. Г. С. ***,че към ... г., когато е одобрена КККР със заповед № ... на    И.. д. на АГКК Р.Й.Д. е бил собственик на площ от 67 кв. м., разположена по протежението на общата граница от улица с осова точка 12 и 16 до ул. „П.” с дължина около 30 м. и ширина около 2 м. навътре в имота на ответниците при граници на площта: от север и от юг – улици, от изток ПИ с идентификатор ... и от запад ПИ с идентификатор ..., както и че е допусната грешка в кадастралната карта, одобрена със Заповед № .../... г. на И.. д. на АГКК,изразяваща се в погреш но заснемане на така описаната площ към ПИ с идентификатор ..., вместо като част от ПИ с идентификатор ...  

ОСЪЖДА Р.Й.Д. ЕГН********** *** да заплати на Е.Л.С. *** сумата от 420 лв разноски за настоящото производство

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ