Гражданско дело 13244/2013 - Определение - 17-09-2013

Определение по Гражданско дело 13244/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

17.09.2013 г.

гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, 4 гр. състав, в закрито заседание на 17.09.2013 година, в състав:

                     

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Борисов

                                                      

като разгледа докладвано от съдия Борисов гр. дело № 13244/2013 г. по описа на ПРС за 2013 г., намира за установено следното:

           

С разпореждане от 13.08.2013 г., съдът е дал указания на молителите да отстранят нередовностите на исковата молба, в едноседмичен срок и е указал, че при неизпълнение молбата ще бъде върната. В срока за изпълнение на указанията, изтекъл на 23.08.2013 г. /с оглед редовно връченото съобщение чрез обявление на таблото на съда на 15.08.2013 г., поради непосочване на адреси на молителите/, нередовностите не са отстранени.

Във връзка с гореизложеното съдът намира, че исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И   :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 38415 от 12.08.2013 г. от В.М.М. и Н.А.У..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 13244/2013 г. по описа на ПРС.

Определението подлежи на обжалване от молителите в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивски ОС с частна жалба.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: / п /

Вярно с оригинала.

ИК