Гражданско дело 13181/2013 - Определение - 20-09-2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 11934                                                  2013  Година                           Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                                     ІІІ граждански  състав

На  20.09.2013 г.

В   закрито  заседание в следния състав:

 

                      Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 13181 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

              Постъпила е молба от ищеца К.П.А., с която прави отказ от иска и моли за прекратяване на производството.

              С оглед заявения отказ от иска производството по делото следва да се прекрати.

           Ето защо и на осн.чл.233 от ГПК, Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

            Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

           

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

Вярно с оригинала!

ДГ