Гражданско дело 13170/2013 - Решение - 05-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 496                          05.02.2014 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на петнадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря Ваня Койчева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13170 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са искове с правна квалификация по чл. 422, във връзка с чл. 415 ГПК, вр. с чл. 124 ал. 1 ГПК, вр. с чл. 86 ЗЗД.

Ищецът “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, чрез пълномощника си юрисконсулт П. , е предявил против Е.А.Д., ЕГН ********** ***, иск за признаване на установено, че ответникът дължи присъдените по частно гр. дело № 8428/ 2013 г. на ПРС, 16 гр. с-в, със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 5272/ 27.05.2013 г., суми за консумирана електрическа енергия, както следва: главница в размер на 2354,70 лева, представляваща стойност на електрическа енергия, доставена за периода 23,08,2012 г. – 25,03,2013 г. по партида на длъжника, обезщетение за забавено плащане на главницата, в размер на законната лихва за периода 11,10,2012 г. – 21,05,2013 г. в размер на 57,29 лева, ведно със законната лихва от датата на постъпване на заявлението в съда- 22.05.2013 г. до окончателното й изплащане, както и разноските по заповедното производство в общ размер на 260,60 лв.

В исковата молба се твърди, че ищецът подал против ответника заявление за издаване на заповед за изпълнение относно неплатените му задължения за консумирана ел. енергия, като по образуваното частно гр. дело № 8428/ 2013 г. на ПРС, 16 гр. с-в била издадена заповед за изпълнение, но в законния срок длъжникът възразил, поради което се предявявал настоящият иск. Ищецът в качеството си на краен снабдител, на основание чл. 98 а от Закона за енергетиката продавал ел. енергия на клиентите си при публично известни общи условия, които за потребителите влизали в сила без изрично писмено приемане. Обектът на ответника, находящ се в гр. П., ул. П. К., се снабдявал с ел. енергия, като същият се индивидуализирал с измервателни точки  номера 1461011 и 1461929, а за ответника бил открит клиентски номер 1000863724. Потребителят имал задължението да заплаща консумираната ел. енергия в сроковете по общите условия, като в изпълнение на задълженията си като краен снабдител ищецът доставил на ответника за периода 23,08,2012 г. – 25,03,2013 г. ел. енергия и е предоставил мрежови услуги на обща стойност 2354,70 лева. При забава в плащането клиентът дължал и лихва от деня на забавата, която в конкретния случая възлизала на сумата от 57,29 лева. За неплатените задължения били издадени фактури, всяка от които е подробно описана в исковата молба и приложена към нея с номер, отчетен период, падеж и сума. Предвид неизпълнение на задълженията на ответника, се иска установяване на съществуването на вземането по вече издадената срещу него заповед за изпълнение. Претендират се и разноските по настоящото дело.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът е депозирал писмен отговор, с който оспорва предявения иск. Твърди че не се намира в облигационни отношения с ищеца. Оспорва представените от ищеца писмени доказателства.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XVIII – ти гр. състав, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

От приложеното ч.гр.д. № 8428/ 2013 г. на ПРС, 16 гр. с-в. се установява, че в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 5272/ 27.05.2013 г. по чл. 410 ГПК срещу ответника за следните суми за консумирана електрическа енергия, както следва: главница в размер на 2354,70 лева, представляваща стойност на електрическа енергия, доставена за периода 23,08,2012 г. – 25,03,2013 г. по партида на длъжника, обезщетение за забавено плащане на главницата, в размер на законната лихва за периода 11,10,2012 г. – 21,05,2013 г. в размер на 57,29 лева, ведно със законната лихва от датата на постъпване на заявлението в съда- 22.05.2013 г. до окончателното й изплащане, както и разноските по заповедното производство в общ размер на 260,60 лв. Срещу така издадената заповед за изпълнение е постъпило възражение от длъжника в срока по чл. 414 от ГПК, като съдът е указал на кредитора да предяви иск за установяване на вземането си в месечния срок от връчване на съобщението. Искът е предявен в преклузивния едномесечен срок, поради което е допустим и подлежи на разглеждане по същество.

В настоящото производство е приета съдебно- техническа експертиза, по която вещото лице е дало заключение, че в обекти намиращ се в гр. П., ул. П. К. № ** има ИТН ******* и ИТН ******* с електромери с фабр. № 46463086 и фабр. № 008032054 . Отчетът на електромерите се извършва с преносим вход/ изходен преносим терминал, на место от инкасатор. За процесния период има доставена електрическа енергия до процесния имот. Количеството доставена електрическа енергия за процесния период е както следва: за електромер с фабр. № 46463086 е в размер на 3639 квтч.- по дневна зона и 1698 квтч. по нощна зона, за електромер с фабр. № 008032054  е в размер на 2231 квтч.- по дневна зона и 1495 квтч. по нощна зона. 

Прието е заключение и на съдебно- счетоводна експертиза, която е установила, че стойността на количеството консумирана електрическа енергия са изчислени правилно на база показанията на електромерите, като остойностяването на изразходваното количество ел. енергия е извършено по действащите към този момент цени, определени от ДКЕВР с Решение № Ц-17 от 28.06.2012г.

В подкрепа на твърденията си ищецът е представил по делото 7 бр. фактури с получател ЕТ – Деми – Е.Д., с клиентски № 1000863724, с място на потребление гр. П., ул. П. К. № **, обхващащи отчетния период от септември 2012 г. – март 2013 г.  

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът от правна страна намира следното:

Няма спор, че ищцовото дружество е краен снабдител с електрическа енергия. Съгласно чл.98а от Закона за енергетиката крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия, като в ал.4 е предвидено, че публикуваните общи условия влизат в сила за потребителите, които купуват електрическа енергия от крайния снабдител, без изрично писмено приемане. Следователно, за възникване на правоотношението по покупко-продажба на електрическа енергия, не е необходимо да се сключва индивидуален писмен договор между потребителя и доставчика на услугата, защото обвързаността между страните възниква по силата на закона, поради което в случая безспорно се установява съществуването на облигационна връзка между страните. Не са направени възражения от страна на ответника за това, че същият няма качеството „потребител”.

По силата на чл.11, т.1 ОУ на ЕВН ЕС ответникът се задължил да заплаща всички свои задължения, свързани със снабдяването с ел. енергия, в сроковете и начините по чл.18, ал.1 и 2 ОУ  на ЕВН ЕС – 10 дни. Съгласно чл. 27, ал.1 ОУ на ЕВН ЕС  при неплащане в срок на дължимите суми клиентът дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

Ответникът не отрича фактът, че обектът му е бил снабден с електрическа енергия. Монтирани са били СТИ, на обекта е била доставена ел. енергия консумирана от клиента. В заключението на СТЕ изрично се отбелязва, че за процесния период ИТН ******* и ИТН ******* с електромери с фабр. № 46463086 и фабр. № 008032054 се намират в П., ул. П. К. № **. Начинът за измерване на консумираното количество ел. енергия е извършван чрез два броя електромери. Отчетът на електромерите се извършва с преносим вход/ изходен преносим терминал, на место от инкасатор. За процесния период има доставена електрическа енергия до процесния имот. Заключението му не е оспорено, няма основание същото да не се кредитира, доколкото експертът е отговорил обективно и компетентно на поставените му задачи. Конкретният размер на задълженията на абоната се установява от вещото лице по ССчЕ, което изчислява доставеното количество електроенергия на база данните от СТЕ и нормативно определените цени за продукта. Това заключение също не е оспорено и то следва да се кредитира като обективно изготвено.

В заключение следва да се приеме, че в полза на ищеца съществуват вземания за главница и лихви, които произтичат от валидно възникнало правоотношение между страните, по отношение на които претенции вече е била издадена заповед за изпълнение.

На основание чл. 78 ал. 1 и 8 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските за  настоящото производство, които са направени-  внесена държавна такса в размер на 45,98 лева, депозити за вещи лица по допуснатите две експертизи общо в размер на 160 лева и  юрисконсултско възнаграждение в размер от 284, 72 лева, на основание чл. 7 ал. 2 т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

По изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че със заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 5272/27,05.2013 г., издадена по частно гр. дело № 8428/ 2013 г. на ПРС, 16 гр. с-в, Е.А.Д., ЕГН ********** ***, ДЪЛЖИ на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, чрез пълномощника си юрисконсулт П., следните суми за  консумирана електрическа енергия, както следва: главница в размер на 2354,70 лева, представляваща стойност на електрическа енергия, доставена за периода от 23,08,2012 г. до 25,03,2013 г. по партида на длъжника, с клиентски № 1000863724, отнасящ се за обект на потребление в гр. П., ул. П. К. № ** с ИТН ******* и ИТН *******, обезщетение за забавено плащане на главницата, в размер на законната лихва за периода от 11,10,2012 г. до 21,05,2013 г. в размер на 57,29 лева, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 22.05.2013 г. до окончателното й изплащане, както и разноските по заповедното производство в общ размер на 260,60 лв.

ОСЪЖДА Е.А.Д., ЕГН ********** ***, да заплати на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, чрез пълномощника си юрисконсулт П., направените по делото разноски за държавна такса в размер на 45,98 лева, депозити за вещи лица по допуснатите две експертизи общо в размер на 160 лева и  юрисконсултско възнаграждение в размер на 284, 72 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                         

 

                                                                       СЪДИЯ :

                                                                                          /Николай Стоянов/

Вярно с оригинала.

ВК