Гражданско дело 13015/2013 - Определение - 05-02-2014

Определение по Гражданско дело 13015/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1473

 

гр. Пловдив, 05.02.2014 год.

 

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори граждански състав, в закрито заседание на 05.02.2014 г., в състав :

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИГЛЕНА ПЛОЩАКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 13015 / 2013  г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

Производството по гр.д. № 13015 по описа на ПРС за 2013 год. е образувано по искова молба, подадена от „МНК Ауто Корпорейшън” ООД против „Сортур” ЕООД. С нея е предявен установителен иск по реда на чл. 422 ГПК за установяване на вземанията на ищеца от ответното дружество за сумите 22500 лв., дължима по запис на заповед от 13.10.2009 год., издаден общо за сумата 25 000 лв., ведно със законната лихва върху главницата, начиная 09.06.2010 год. до окончателното плащане и направените по заповедното производство разноски в размер на 450 лв. ДТ.

Исковата молба е подадена на 05.08.2013 год. във връзка с указанията по чл. 415 ГПК, дадени от заповедния съд по ч.гр.д. № 8222 / 2010 год. на ПРС, по което в полза на „МНК Ауто Корпорейшън” ООД е била издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу „Сортур” ЕООД.

С определение от 02.10.2013 год., още на фаза искова молба, производството по настоящото дело е било спряно да приключване на заповедното производство.

Понастоящем по настоящото дело е изискано и постъпило заповедното производство, развило се по ч.гр.д. № 8222 / 2010  год. по описа на ПРС, ХІV гр.с.

От него се установява, че с разпореждане на заповедния съд от 03.07.2013 год. е обезсилена заповедта за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, издадена на 10.06.2010 год., както и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.

Разпореждането е било обжалвано пред въззивния съд, който с определение от 18.09.2013 год. го е потвърдил. Срещу определението на ПОС е постъпила касационна жалба, която с влязло в сила разпореждане от 18.11.2013 год. е върната.

Така към 13.12.2013 год. заповедното производство е приключило с обезсилена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

 

Доколкото заповедното производство е приключило, то са налице предпоставките за възобновяване на производството по настоящото дело.

 

След възобновяването му съдът подложи исковата молба на преценката по чл. 130 ГПК досежно нейната допустимост.

Доколкото с исковата молба е предявен установителен иск за установяване на вземане, залегнало в надлежно издадена заповед за изпълнение, срещу която е постъпило възражение, но впоследствие с влязъл в сила съдебен акт заповедта за изпълнение е обезсилена, то съдът приема, че производството по настоящото дело е процесуално недопустимо.

Установителен иск по реда на чл. 422, вр. чл. 415 ГПК е процесуално допустим само в случаите на постановена, невлязла в сила, но съществуваща в правния мир заповед за изпълнение.

При положение, че заповедта за изпълнение е обезсилена с влязъл в сила съдебен акт, установителен иск за установяване на залегналите в нея вземания е недопустим.

Ищецът би могъл да заяви правата си защита чрез осъдителен иск по общия исков ред. В тази връзка може да се посочи, че правата му няма да бъдат накърнени с прекратяването на настоящото дело, особено като се има предвид, че при подаването на исковата молба държавна такса не е внесена.

 

            Ето защо и на основание чл. 230, ал. 1 и чл. 130 ГПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 13 015 по описа на Пловдивския районен съд, втори гр. състав за 2013 год.

 

ВРЪЩА исковата молба с вх. № 37518 / 05.08.2013 год., подадена от „МНК Ауто Корпорейшън” ООД против „Сортур” ЕООД

и

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 13 015 по описа на Пловдивския районен съд, втори гр. състав за 2013 год.

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

Препис от определението следва да бъде връчен на ищеца, ведно със съобщението.

 

                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ Миглена Площакова

 

            Вярно с оригинала.

            РЦ