Гражданско дело 13011/2013 - Определение - 20-09-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 11942

гр. Пловдив, 20.09.2013г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав, в закрито заседание на  двадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСП. ГЕОРГИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13011/2013г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от И.В.Х., с ЕГН: **********, чрез пълномощника адв. М.Г., срещу „БДЖ Товарни превози” ЕООД, с ЕИК 175403856. Предявен е иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 7206, 52 лева, от която сума 7071, 60 лева главница, обезщетение за оставане без работа на осн. чл. 225, ал. 1 от КТ, сумата от 35, 92 лева – мораторна лихва, законна лихва и разноски.

Препис от исковата молба е връчен на ответника, като изпратеното му съобщение не е върнато до момента. .

На 19.09.2013г. е постъпила молба от ищеца, чрез пълномощника му, с която заявява, че оттегля иска си и моли да се прекрати делото.

Съдът, като разгледа така подадената молба, намира следното:

Молбата, с която ищецът е заявил, че оттегля иска си, е депозирана в съда преди първото съдебно заседание, поради което не е необходимо съгласие на другата страна за оттеглянето. Същата изхожда от легитимирано лице – ищецът по делото, който разполага с възможността по всяко време да заяви, че оттегля иска си. Молбата е депозирана от пълномощник с изрично пълномощно да оттегля исковете и да се отказва от тях – л. 18 от делото.

Ето защо съдът намира, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 232 от ГПК за прекратяване на производството по делото поради оттегляне на иска от ищеца преди първото заседание по делото.

Предвид дотук изложеното производството по делото следва да бъде прекратено.

Доколкото делото се прекратява в закрито съдебно заседание, след връчване на препис от ИМ и приложенията на ответника, препис от настоящото определение следва да се връчи на всяка от страните.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 13011/2013г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав на основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне на исковата молба вх. № 37450/05.08.2013г. от ищеца И.В.Х., с ЕГН: **********, чрез пълномощника адв. М.Г., против ответника „БДЖ Товарни превози” ЕООД, с ЕИК 175403856, преди първото заседание по делото.

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се връчи на страните.

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Таня Георгиева

Вярно с оригинала.

ЕА