Гражданско дело 12950/2013 - Определение - 05-02-2014

Определение по Гражданско дело 12950/2013г.

ПРОТОКОЛ

2014 година                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ІV граждански състав

 

На  пети февруари                                                              Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                      Председател: ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

                                               

Секретар: Катя Грудева

 

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 12950   по описа за 2013 година.

 

На поименното повикване в 10.35 часа се явиха:

На второ четене.

Молителката, редовно призована, не се явява, не се представлява.

Ответникът, редовно призован, не се явява, не се представлява.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва молба от 03.02.2014 година от процесуалния представител на ищеца за прекратяване на производството по делото, поради извънсъдебно уреждане на отношенията.

Съдът намира, че доколкото страните са уредили извънсъдебно отношенията си, за молителката не е налице правен интерес от водене на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №12950/2013 год. по описа на ПРС, ІV гр. състав.

Определението е обжалваемо с ч. ж. пред ПОС, в  едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 10.36 часа.

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

                                                            СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала.

КГ