Гражданско дело 12915/2013 - Решение - 13-02-2014

Решение по Гражданско дело 12915/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

№ 629, 12.02.2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 27.01.2014 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : Марияна Михайлова.

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12915 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Ищецът “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. “Христо Г. Данов” № 37, представляван от пълномощника му – юрисконсулт П.П., твърди, че А.Й.Л. е собственик на апартамент 29 в жилищна сграда, находяща се на ул. ...............,  поради което като такъв по силата на чл. 153, ал. 1 Закон за енергетиката има качеството на потребител на топлинна енергия и съгласно чл. 34, ал. 1 от Общите условия на дружеството за доставка на топлинна енергия за битови нужди е длъжен да заплаща месечните дължими суми за доставената му топлинна енергия в 30-дневен срок след изтичането на периода, за който се отнасят, като в противен случай съгласно чл. 35, ал. 1 от Общите условия дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва от деня на забавата. Твърди се, че за периода 01.01.2012 г. – 31.10.2012 г. ищецът е доставил на ответника топлинна енергия за битови нужди на обща стойност 715.77 лв., която сума не е била заплатена в срок, поради което той дължи обезщетения за забава в общ размер на 62.88 лв. за периода 01.03.2012 г. – 19.06.2013 г. За тези вземания ищецът се снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 10380/2013 г. по описа на ПРС, VІІ гр. с., срещу която в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК било депозирано възражение, поради което и предвид извършено от ответника в хода на производството по делото частично плащане ищецът предявява настоящата искова молба и моли съда да признае за установено, че ответникът му дължи : сумата 619.45 лв. – незаплатен остатък от стойността на доставена топлинна енергия за периода 01.01.2012 г. – 31.10.2012 г. ведно със законната лихва от 20.06.2013 г. до окончателното й изплащане; сумата 59.75 лв. – незаплатен остатък от общата стойност на обезщетенията за забавено плащане на горните вземания за периода 01.03.2012 г. – 19.06.2013 г., както и разноските по заповедното производство. Претендира присъждане на разноски.

Обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.

 

Продължение на решение по гр. д. № 12915/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 2/3

 

Ответникът А.Й.Л. ***, не взема становище по предявените искове.

Съдът като обсъди твърденията на ищеца във връзка със събраните по делото доказателства приема следното :

Ответникът не е оспорил, че е собственик на апартамент 29 в жилищната сграда, находяща се на ул. ..............., която е присъединена към топлопреносната мрежа, както и че през 01.01.2012 г. – 31.10.2012 г. абонатната станция, обслужваща сградата е работила и е доставяла на абонатите, в това число и на собствения му апартамент, топлинна енергия, чиято обща стойност възлиза на 715.77 лв., а също и че поради забавено плащане на цените на доставената енергия по партидата му са начислени обезщетения за забава за периода 01.03.2012 г. – 19.06.2013 г. в общ размер на 62.88 лв. Ищецът признава, че след датата на завеждане на исковата молба в съда ответникът е погасил всички вземания по издадената му по ч. гр. д. № 10380/13 г. заповед за изпълнение.

 Съгласно чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката : „Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са потребители на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 3 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3.” 

               Или по силата на цитираната разпоредба, както и на факта, че ответникът е собственик на процесния апартамент, който е в жилищна сграда присъединена към топлопреносната мрежа, същият е и потребител на топлинна енергия, поради което следва да заплати цените на доставената му топлинна енергия.  

Въз основа на горното и предвид направеното признание от ищеца за плащане на исковите суми предявените установителни искове като неоснователни следва да бъдат отхвърлени.

               По аргумент за противното от чл. 78, ал. 2 ГПК, тъй като с поведението си ответникът е дал повод за завеждане на настоящото дело, то същият следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските по производството в размер на 75 лв.
               По изложените мотиви съдът :
                
Р Е Ш И :
 
               ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИТЕ от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Христо Г. Данов” № 37, искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД за признаване за установено, че А.Й.Л. ***, му дължи : сумата от 619.45 лв., представляваща незаплатен остатък от стойността на 

 

Продължение на решение по гр. д. № 12915/13 г. на ПРС, ХІХ гр. с. – стр. 3/3

 
доставена топлинна енергия в обект на потребление - апартамент 29 в жилищна сграда, находяща се на ул. ..............., през периода 01.01.2012 г. – 31.10.2012 г. ведно със законната лихва от 20.06.2013 г. до окончателното й изплащане; сумата от 59.75 лв., представляваща незаплатен остатък от сбора на обезщетенията за забавено плащане на горните вземания за периода 01.03.2012 г. – 19.06.2013 г., за които вземания дружеството се е снабдило със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 10380 по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ гр. с. за 2013 г., както и сумата от 125 лв. разноски по производството по ч .гр. д. № 10380/13 г., като неоснователни.
               ОСЪЖДА А.Й.Л. ***, да заплати на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Христо Г. Данов” № 37, сумата от 75 лв. разноски по производството. 
               Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.
 
СЪДИЯ : /п./ Таня Букова
 
               Вярно с оригинала!
               ММ