Гражданско дело 12808/2013 - Решение - 31-05-2016

Решение по Гражданско дело 12808/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1819

 

 

гр. Пловдив, 31.05.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на трети  през две хиляди и шестнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12808 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила Решение № 4888 от 17.12.2014 година и Решение № 1708 от 19.05.2015 г. на ПРС, с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижими имоти: ПИ с идентификатор 39921.501.578 по КК и КР на гр. К., с площ от 417 кв.м., с адрес гр. К., ул. ”С.” № *-**, с предназначение урбанизирана територия, ниско застрояване, при граници: 39921.501.609, 39921.501.588, 39921.501.589, 39921.501.590, 39921.501.586. 39921.501.585, 39921.501.584, ведно с извършените подобрения в него, между Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** ; Г.А.К., ЕГН **********, с адрес ***, Д.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** при квоти 4/6 ид. части  за Г.А.К.; 1/6 ид. част за Г.А.Р. и 1/6 ид. част общо за Г.А.Р. и Д.А.Р.; самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.578.1.1, построен в триетажна сграда с идентификатор 39921.501.578.1, находяща се в ПИ с идентификатор 39921.501.578 с адрес гр. К., ул. ”С.” № *-**, с площ от 89 кв. м., ведно с мазе и гараж ситуирани на първо ниво в югоизточната част на сградата; която да се извърши между Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес ***; Г.А.К., ЕГН **********, с адрес *** и Д.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** при квоти 1/3 ид. част  за Г.А.К.; 1/3 ид. част за Г.А.Р. и 1/3 ид. част общо за Г.А.Р. и Д.А.Р.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 39921.501.578.3, с площ от 9 кв.м.; едноетажна – хангар-депо, гараж, с идентификатор 39921.501.578.4, с площ от 17 кв.м., построени в ПИ с идентификатор 39921.501.578 с адрес гр. К., ул. ”С.” № *-**, която да се извърши между Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес ***; Г.А.К., ЕГН **********, с адрес *** и Д.И.С. с ЕГН ********** с адрес *** при квоти от по 1/3 ид. част за всеки от тях.

         Страните отправят искане за извършване на делбата чрез изнасяне на имота на публична продан.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 23.02-2015 г. е видно, че стойността на имотите е: ПИ с идентификатор 39921.501.578-9800 лв. ; самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.578.1.1-35200 лв. ; самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.578.3, и гараж, с идентификатор 39921.501.578.4.-4200 лв.

Делът на Г.К. от тях 19067,33 лв.; на Г.Р.-14166,33 лв. и на Г.Р. и Д.Р. общо -13366,33 лв., а на Д.С. -800 лв.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид характера на допуснатите до делба имоти, липсата на отправени твърдения и събрани доказателства за възможната им за поделяемост и, с оглед заявените от страните искания съдът намира, че делбата на съсобствеността следва да се осъществи чрез изнасяне на имотите на публична продан.

Поради приключване на производството по делото страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПРС суми за ДТ в размер от 4 %  върху стойността на притежаваните от тях дялове от съсобствеността или за Г.К. - 762,69 лв.; за Г.Р.-566,65 лв. и за Г.Р. и Д.Р. общо -534,65 лв., а за Д.С. -32 лв. Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатите до делба недвижими имоти: ПИ с идентификатор 39921.501.578 по КК и КР на гр. К., с площ от 417 кв.м., с адрес гр. К., ул. ”С.” № *-**, с предназначение урбанизирана територия, ниско застрояване, при граници: 39921.501.609, 39921.501.588, 39921.501.589, 39921.501.590, 39921.501.586. 39921.501.585, 39921.501.584, ведно с извършените подобрения в него, СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА:  1/6 ид. част за Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** ; 1/3 ид. част за Г.А.К., ЕГН **********, с адрес ***, и 1/6 ид. част общо за Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** и Д.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** при цена от 9800 лв.;  самостоятелен обект с идентификатор 39921.501.578.1.1, построен в триетажна сграда с идентификатор 39921.501.578.1, находяща се в ПИ с идентификатор 39921.501.578 с адрес гр. К., ул. ”С.” № *-**, с площ от 89 кв. м., ведно с мазе и гараж ситуирани на първо ниво в югоизточната част на сградата; която да се извърши СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА 1/3 ид. част за Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес ***; 1/3 ид. част за Г.А.К., ЕГН **********, с адрес *** и 1/3 ид. част общо за Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** и  Д.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** при цена от 35 200 лв.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор 39921.501.578.3, с площ от 9 кв.м.; едноетажна – хангар-депо, гараж, с идентификатор 39921.501.578.4, с площ от 17 кв.м., построени в ПИ с идентификатор 39921.501.578 с адрес гр. К., ул. ”С.” № *-**, която да се извърши СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА 1/3 ид. част за Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес ***; 1/3 ид. част  за Г.А.К., ЕГН **********, с адрес *** и 1/3 ид. част за Д.И.С. с ЕГН ********** с адрес *** при цена от 2400 лв.

 

          ОСЪЖДА Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** ; да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 566,65 лв. (петстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и пет ст. ) за държавна такса за производството.

          ОСЪЖДА Д.И.С. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от 32 лв. (тридесет и два лева) за държавна такса за производството.

          ОСЪЖДА Г.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** и Д.А.Р., ЕГН **********, с адрес *** да заплатят солидарно в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 534,65 лв. (петстотин тридесети и четири лева и шестдесет и пет ст. ) за държавна такса за производството.

          ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН **********, с адрес ***; да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 762,69 лв. (седемстотин шестдесети два лева и шестдесет и девет ст. ) за държавна такса за производството.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.