Гражданско дело 12808/2013 - Решение - 02-05-2017

Решение по Гражданско дело 12808/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

№12808

Гр. Пловдив, 02.05.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на втори май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 12808 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

         Образувано е по молба на Г.Р., Д.Р. и Д.С., чрез адв. П. за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № 4888/17.12.2014 г., Решение № 1819/31.05.2016 г. и решение № 1708/19.05.2015 г., състояща се в грешно изписване на цифрите от идентификаторите на делбените имоти, както и в Решение № 1819/31.05.2016 г. досежно квотата на Г.А.К. от ПИ с идентификатори 39921.501.587, която е 4/6 ид части, а не 1/3 ид. части.

В предоставения срок за отговор не е постъпил такъв от ответните страни.

         Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправката, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

         Видно от мотивите на постановеното по делото решение № 4888/17.12.2014 г. съда е достигнал до основни изводи за притежание на правото на собственост от наследодателя П. К. по отношение на ½ ид. част от процесния ПИ с идентификатори 39921.501.587, както и изключителна собственост върху построените в него сгради с идентификатори 39921.501.587.3 и 39921.501.587.4 и находящия се в сграда с идентификатор 39921.501.587.1 самостоятелен обект 39921.501.587.1.1, с прилежащите към него гараж и мазе в югоизточната част на посочената сграда, преустроени като стаи за живеене. Определената квота на съделителя Г.К. от поземления имот е 4/6 ид. части.  В постановеното по делото решение № 1708/19.05.2015 г. поземления имот е изнесен на публична продан между страните при квота за Г.К. от 1/3 ид. част вместо 4/6 ид. части.

         Предвид изложеното съда намира, че е налице допусната явна фактическа грешка в диспозитива на постановените съдебни решения 4888/17.12.2014 г. и 1708/19.05.2015 г. досежно цифрите в идентификаторите на делбените имоти, която следва да бъде отстранена, като в диспозитива на съдебно решение 4888/17.12.2014 г. на стр. 6, абзац 2, ред 2, в абзац 3, ред втори, трети, четвърти, абзац четвърти ред трети, четвърти и пети, страница седма, абзац първи, ред шести, седми и осми след числото „...501...” вместо числото „...578...” да се чете числото „...587...”. В решение № 1708/19.05.2015 г. на страница втора, абзац девети, ред първи, страница трета, абзац първи, ред осми, девети, десети, двадесети двадесет и първи и двадесет и втори след числото „...501...” вместо числото „...578...” да се чете числото „...587...”. В решение 1708/19.05.2015 г. на страница трета, абзац първи ред трети дробното число „...1/3...” да се чете „...4/6”.

абзац 5, ред 10 дробното число”1/6”  се чете „1/3”.

         Искането на молителите за допускане на поправка в решение №  1708/19.05.2015 г. следва да бъде оставено без уважение, тъй като същото не касае изписване на заявените грешни части в диспозитива на решението.

Водим от горното съдът,

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 4888/17.12.2014 г. по гр. дело № 12808 по описа за 2013 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на стр. 6 в абзац 2, на ред 2, в абзац 3, на ред втори, трети, четвърти, в абзац четвърти на ред трети, четвърти и пети и страница седма в  абзац първи на ред шести, седми и осми след числото „...501...” вместо числото „...578...” да се чете числото „...587...”.

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 1708/19.05.2015 г.по гр. дело № 12808 по описа за 2013 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на страница втора в абзац девети на ред първи, в страница трета в абзац първи на ред осми, девети, десети, двадесети, двадесет и първи и двадесет и втори след числото „...501...” вместо числото „...578...” да се чете числото „...587...”; както и на страница трета в абзац първи на ред трети дробното число „...1/3...” да се чете „...4/6”.

ОТХВЪРЛЯ искането Г.Р., Д.Р. и Д.С., чрез адв. П. за допускане поправка на съдебното решение №  1708/19.05.2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ:  /П/ ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

 

 

Вярно с оригинала.

ГБ