Гражданско дело 12774/2013 - Определение - 12-09-2013

Определение по Гражданско дело 12774/2013г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е № 11629

 

гр. Пловдив, 12,09.2013 г.

 

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV бр. състав, в закрито съдебно заседание на 12,09,2013 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА СВИРКОВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12774  по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е образувано по иск за развод.

В срока по чл. 119 ал. 3 от ГПК (с отговор, изпратен по пощата – плик с клеймо от 05,09,2013 г.) ответникът е предявил възражение за неспазена местна подсъдност. Иска производството пред РС Пловдив да се прекрати и делото да се изпрати на надлежния съд – РС Кюстендил, тъй като постоянният му адрес е в района на посочения съд.

Видно от представеното копие от лична карта ответникът има постоянен адрес в гр. Кюстендил.

При това положение съдът приема, че възражението за неподсъдност е основателно. Според правилото на чл. 105 от ГПК, местно компетентен да разгледа спора е районният съд по постоянен адрес на ответника. Затова, на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК, производството пред РС Пловдив следва да се прекрати и делото да се изпрати на надлежния съд – РС Кюстендил.

По изложените съображения съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 12774/2013 г. по описа на ПРС, ІV бр. състав.

ИЗПРАЩА делото на надлежния съд – Районен съд - гр. Кюстендил.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

           

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /п./ Н. Свиркова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.