Гражданско дело 12681/2013 - Решение - 27-02-2014

Решение по Гражданско дело 12681/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер           852                 Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На двадесет и седми февруари        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на трети февруари 2014г.в следния състав: 

 

Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар:  Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    12681 по описа за   2013           година

 

 

Предявен е установителен иск по чл. 422 от ГПК от „Елдоминвест” ООД,  ЕИК 103004396,  със седалище и адрес на управление:   гр. Варна,  бул. „Владислав Варненчик” № 275а,  с у. Ц. Й. В.,  чрез а. М.Д. срещу „Або Гранити” ООД,  ЕИК 115795954,  със седалище и адрес на управление:   гр. Пловдив,  бул. „Марица” № 154,  ет. 3,  ап. 25,  с у. Б. Л. К..

Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответника,  че същият му дължи,  сумата в размер 809, 76 лева - главница,  представляваща неплатена цена на доставени стоки,  дължима по фактури № 1000079283/ 06.08.2012 г.,  на стойност 172, 70 лв.,  № 1000078712/ 26.07.2012 г, . на стойност 175, 56 лв.,  № 1000078067/ 17.07.2012 г.,  на стойност 212, 52 лв.,  № 1000077249/ 03.07.2012 г.,  на стойност 249, 48 лв.,  мораторна лихва в размер на 51, 41 лв.,  за периода от 05.09.2012 г. до 17.05.2013 г.,  ведно със законната лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда - 21.05.2013 г. до изплащане на вземането,  както и разноските по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС,  в размер на 25 лева за държавна такса и 150 лева за адвокатско възнаграждение.

Направено е искане и за присъждане на разноските по делото.

Ответникът оспорва предявения иск.

Твърди,  че не е налице валидно сключен договор за доставка на строителни материали и че материалите не са доставени от ответника,  поради което не се дължи продажната цена.

Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното: 

Предявеният иск е допустим-предявен е в 1-месечния срок от дадените от съда указания във връзка с постъпване на възражение по ч.гр.д.№ *** гр.с., ПРС от ответника.

Ищецът твърди, че между „Елдом инвест”ООД и „Або гранити”ООД са възникнали облигационни отношения по силата не неформални договори за продажба на стоки, като за това са издадени ф-ри №№ 10000079283/06.08.2012г. на стойност 172, 70 лева,  с падеж 05.09.2012г.;1000078712/26.07.2012г. на стойниост 175, 56 лева , с падеж 25.08.2012г.;1000078067/17.07.2012г. на стойност 212, 52 лева, с падеж 16.08.2012г. и 1000077249/03.07.2012г. на стойност 249, 48 лева, с падеж 02.08.2012г.

Твърди се , че не е налице плащане от страна на ответното дружество по процесните фактури, като доставките са осъществени и стоката е приета.

По делото е приета съдебносчетоводна експертиза, която съдът изцяло кредитира като компетентно, обективно изготвена и неоспорена от страните и от която се установява, че фактурите са осчетеводени в счетоводствата и на двете дружества.И при ищеца , и при ответника фактурите са включени в СД по ЗДДС и Дневник за покупко-продажбите.

При така установената фактическа обстановка съдът намира исковата претенция за основателна

Ищецът основава своята претенция спрямо ответника въз основа на издадени от него 4 броя фактури за извършени продажби на стоки. Фактурите са двустранно подписани, което сочи на извод за наличие на неформални договори за продажби, сключени между страните, като стоката е приета от ответната страна , още повече , че фактурите са осчетоводени в счетоводствата на двете дружества.

Съгласно чл.182 от ГПК счетоводните книги се преценяват от съда по тяхната редовност и с оглед другите обстоятелства по делото. В чл. 55 от ТЗ е посочено,  че редовно водените счетоводни книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателства между търговци за установяване на търговски сделки. Тъй като счетоводните книги на ищеца са водени редовно, то отразяванията в тях установяват наличие на договори за продажба.

Липсват доказателства по делото ответникът да е заплатил дължимата продажна цена, поради което искът в частта за главниците е изцяло основателен.Основателна е и акцесорната претенция за лихви за забава, поради което следва да бъде прието за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца сумата в размер 809, 76 лева - главница,  представляваща неплатена цена на доставени стоки,  дължима по фактури № 1000079283/ 06.08.2012 г.,  на стойност 172, 70 лв.,  № 1000078712/ 26.07.2012 г, . на стойност 175, 56 лв.,  № 1000078067/ 17.07.2012 г.,  на стойност 212, 52 лв.,  № 1000077249/ 03.07.2012 г.,  на стойност 249, 48 лв.,  мораторна лихва в размер на 51, 41 лв.,  за периода от 05.09.2012 г. до 17.05.2013 г.,  ведно със законната лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда - 21.05.2013 г. до изплащане на вземането,  както и разноските по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС,  в размер на 25 лева за държавна такса и 150 лева за адвокатско възнаграждение

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 300 лева-за заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение по представен списък по чл.80 от ГПК.

        По изложените съображения,  Пловдивският районен съд, V гр.състав

 

Р Е Ш И: 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Або Гранити” ООД,  ЕИК 115795954,  със седалище и адрес на управление:   гр. Пловдив,  бул. „Марица” № 154,  ет. 3,  ап. 25,  с у. Б. Л. К., че същото дължи на „Елдоминвест” ООД,  ЕИК 103004396,  със седалище и адрес на управление:   гр. Варна,  бул. „Владислав Варненчик” № 275а,  с у. Ц. Й. В. сумата в размер 809, 76 лева - главница,  представляваща неплатена цена на доставени стоки,  дължима по фактури № 1000079283/ 06.08.2012 г.,  на стойност 172, 70 лв.,  № 1000078712/ 26.07.2012 г, . на стойност 175, 56 лв.,  № 1000078067/ 17.07.2012 г.,  на стойност 212, 52 лв.,  № 1000077249/ 03.07.2012 г.,  на стойност 249, 48 лв.,  мораторна лихва в размер на 51, 41 лв.,  за периода от 05.09.2012 г. до 17.05.2013 г.,  ведно със законната лихва върху главницата от датата на постъпване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда - 21.05.2013 г. до изплащане на вземането,  както и разноските по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС,  в размер на 25 лева за държавна такса и 150 лева за адвокатско възнаграждение.

         ОСЪЖДА „Або Гранити” ООД,  ЕИК 115795954,  със седалище и адрес на управление:   гр. Пловдив,  бул. „Марица” № 154,  ет. 3,  ап. 25,  с у. Б. Л. К. да заплати на „Елдоминвест” ООД,  ЕИК 103004396,  със седалище и адрес на управление:   гр. Варна,  бул. „Владислав Варненчик” № 275а,  с у. Ц. Й. В. сумата в размер на  300 лева разноски по производството.

         Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с  препис.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  п/ Д. Матеева

 

Вярно с оригинала: ЕД