Гражданско дело 12535/2013 - Решение - 07-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 

Номер 543                       07.02. 2014г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски Районен съд                    ХІV-ти граждански       състав

 

            На  четиринадесети януари                                          2014 година 

 

            В публично заседание в следния състав

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЗОЯ  БОГДАНОВА

 

при секретаря  Иванка Чорбаджиева, разгледа докладваното от СЪДИЯТА гр. д. №12535 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. чл.422 ал. 1 вр. чл.415 ал.1   от ГПК обра зувано по иск с материалноправна квалификация чл. 45 от ЗЗД,предявен от Х.Т.Х. ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на м. му Д.К.К., ЕГН ********** *** против С.Б.Ч. с ЕГН: **********,***

     Ищецът твърди, че на ... г. в имот на ул. „М.” № ... в гр. П. ответникът му нанесъл побой с кол в областта на главата и цялото тяло, в резултат на който ищецът претърпял следните травматични увреждания: разкъсноконтузна рана в окосмената част на главата, разкъсноконтузна рана по предната повърхност на дясната подбедреница,кръвонасядания и охлуз вания в областта на лицето, кръвонасядания по кожата на лявата лопатка, кръво насядания в областта на горния ляв крайник.Твърди, че в резултат на побоя, нанесен му от ответника имал неприятни изживявания- изпитвал непрестанни болки в областта на главата и цялото тялоувствал се зле и психически, като непрекъснато го преследвал спомена за случилото сетрахувал се, изпитвал без покойство. Твърди, че по случая било образувано НЧХД № 4581/2012 г. по описа на ПРС срещу ответника, по което дело Ч. бил оправдан, но за деяние, извър шено на ... г., посочено погрешно в документацията по прокурорска преписка № 1491/2012 г., като в мотивите на присъдата съдът приел, че ответникът бил извършил акта на насилието срещу ищеца и му бил причинил вреди.Счита,че ответникът му дължи обезщетение за претърпени неимуществени вредипретърпени болки и страдания, общо в размер на 2000 лева, от които както следва:за разкъсно - контузна рана в окосмената част на главата – 500 лв.а разкъсно - контузна рана по предната повърхност на дясната подбед реница - 500лв.,за кръвонасядания и охлузвания в областта на лицето - 400 лв.,за кръвонасядане по кожата на лявата лопатка - 300лв.,за кръвонасядания в областта на горния ляв крайник - 300лв.Твърди, че се снабдил със заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 8606/2013 г. по описа на ПРС за така описаните суми,както и за сумата от 262,50лв,представляваща законна лихва върху глав ницата за периода ... г. до  22.05.2013г  и законната лихва от 22.05. 2013г. дзо окончателното й заплащане.Срещу така издадената заповед ответ никът възразил. Възоснова на изложеното от съда се иска да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца сумата от 2000лв,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди,сумата от 262,50лв представляваща законна лихва върху главницата за периода 11.02.2012 г. до 22.05.2013г и законната лихва върху главницата от 22.05.2013г. до окончателното й заплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч. гр. д.  № 8606/2013 г. по описа на ПРС. Претендира разноски

      Ответникът оспорва предявения иск. Оспорва да е имал противоправно поведение,оспорва да е причинил вреди на ищеца,както и да е налице причинно-следствена връзка между поведението му и вредите.Твърди, че ищецът бил този, който го нападнал, а ответникът бил принуден да се отбранява и ако е имло причиняване на вреди, то същите били настъпили в резултат на опитите му да се  защити.Твърди още,че ищецът също му нанесъл удари в резултат на което бил целия охлузен и насинен. Твърди, че всички действия, които е извършил са били законосъобразни с цел да се защити и отблъсне нападението на ищеца.По изло жените съображения настоява за отхвърляне на иска.Претендира разноски.

       След преценка на събраните по делото доказателства във връзка със становищата на страните, съдът приема следното:

        По приложеното ч.гр.д.№8606/2013 г. по описа на ПРС се установява, че в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК за сумите,предмет на настоящия иск.Срещу заповедта е подадено възражение от длъжника, като настоящият иск е предявен в срока по чл.415 от ГПК, с оглед на което се явява процесуално допустим.

          По същество:Видно от приложеното нчхд№4581/2012 по описа на ПРС  с влязла в сила присъда  ответникът  е признат за невинен  за това, че на ...г е причинил на ищеца Х.Т. лека телесна повреда, изрязяваща се разстройство на здравето извън случаите на чл128 и 129 от НК,поради което на осн чл.304 от НПК Ч. е оправдан изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.130 ал.1 от НК.В мотивите към решението съдът е приел че  ответникът е причинил на ищеца  описаните травматични увреждания ,които са довели до разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и 129 от НК и които са му причинили болка и страдание,но предвид на факта, че деянието е станало на ...г,а не на ...г за която дата е повдигнато обвинение в тъжбата ответникът е оправдан.

       Съгласно разпоредбата на чл. 300 от ГПК само влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда граж данските последици от деянието относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца.

Предвид обстоятелството,че присъдата не се отнася за извършеното на ...г. деяние,то същата не обвързва гражданския съд  и в настоящото производ ство следва да бъдат доказани всички елементи на фактическия състав на чл.45 от ЗЗД.

Относно случилото се на ...г. в къщата на на ул. „М.” № ... в гр. П... по делото са изслушани с. Д.К., С. П., Е. Ч. и Р. Ш.. С. К. и П.  и Ш. не са присъствали на инцидента и нямат преки впечатления с техните показания същите преразказват казаното им от друг илица, поради което съдът не следва да кредитира показанията на с. в тази им част. Единствен пряк очевидец на събитията е с. Ч.,която разказва, че къщата на ул. ”М.”№... е нейна и там се събирали компаннии от нейни прия тели, консумирал се алкохол.С.сочи, че в резултат на тези сбирки  състоя нието на къщата било ужасно-имало изпочупени сервизи и подпалени ве щи,поради което с. забранила на приятелите си да посещават къщата На ...г  с. отишла заедно с ответника в къщата и заварили вътре ищеца и негови приятели-Е. Д. Н..Пред вратата на стаята  имало запален юрган,вътре в къщата горели книги.Ответникът и с. казали на компанията да напуснат къщата,ищецът се противопоставил с думите „какви се вие,вие ли ще ни кажете какво ще правим”. С. Ч.сочи, че ответникът се опитал да изкара ищеца навън и тогава  ищецът започнал а да г оудря.С. твърди,че ответникът също  ударил ищеца няколко пъти с пръчката,която носил със себе си с цел да се предпази от ударите които ищецът му нанесъл Показанията на с. в частта, в която сочи, че ищецът пръв е започнал  сбиването съдът не следва да  кредитира.От една страна предвид  родствената връзка на с. с ответника -негова п. съдът намира че същите не са безпристрастни,а от друга-предвид противоречивите показания които е дала с. на два пъти по дп№131/2012 и показанията й дадени по настоящото дело.С. сочи поп настоящот одело,че при пристигането си в къщата ответникът е носил пръчка-дървена, която последният взел „просто за респект”...”защото не знаехме кой е вътре”. От показанията дадени в ответника в досъдебното производство /л.14 от дп№131/2012/,съставляващи извънсъдебно признание за фактите във връзка с побоя се установява,че с. Ч. е провела телефонен разговор с някой, преди с ответника да отидат и да влязат в къщата,кат ослед проведения разговор уведомила ответника,че приятелите й са в къщата.При това положение съдът приема, че ответникът е бил наясно кой ще намери,отивайки в къщата,а от факта,че е взел със себе си пръчка проличават и намеренията му- очевидно да я използва.Ответникът признава в показанията дадени в досъдебното произ водство че  след като казал на компанията да напуснат къщата Х. и  още един младеж от компанията му казали „абе ти кой си, че ще ни казваш”.След тези думи ответникът признава в показанията си, че той бил ударил ищеца по рамото с дървото,което носил,след което станало сбиването.Ответникът признава също,че след това  излязъл от стаята,взел една метална тръба и при сборичква нето с другия младеж ударил Х. в главата.Ответникът сочи в показанията си,че  това се случило тъй като бил изваден от равновесие.С. Ч. сочи,че в резултат на сбиването на ответника бил счупен  пръста на ръката    Това обстоятелство се установява и от изготвената по делото заключение на СМЕ видно от което на ответника е причинено в резултат на сбиването  спукване на основната фаланга на втория пръст на дясната ръка. Предвид на гореизло женото съдът приема за установено извършеното противоправно деяние от страна на ответника на ...г.,насочено към причиняване на телесен дискомфорт на ищеца.Съгласно чл.45 ал.2 от ЗЗД вината се предполага до доказване на противното.В случая противното не се доказа, поради което съдът намира че е налице виновно противоправно поведение.

     Доводите на ответника,че е действал в условията на неизбежна отбрана съдът не възприема.Разграничителен критерий за квалифициране на деянията като извършени при условията на неизбежна отбрана или в силно раздразнено състояние, предизвикано от пострадалия с насилие, е обстоятелството дали напа дението върху дееца продължава или е прекратено. И в двата случая има упраж няване на насилие или друго противоправно действие,но при неизбежната отбрана отбраняващият действа в момент, когато нападението върху него продължава и целта му е да го отблъсне.В настоящия случай събраните по делото доказателства сочат, че ответникът е нападнал ищеца,като го е  ударил най- напред с дървения кол,а после и с метална тръба. Действията на ответника не са били насочени към защита от нападение,а към нападение.При това положение не би могло да се приеме,че действията на ответника се явяват извършени при условията на неизбежна отбрана,поради което чл.46 от ЗЗД не намира прило жение.

От заключението на приетата по делото СМЕ   се установява, че на ищеца са причинени описаните в исковата молба увреждания: разкъсно - контузна рана в окосмената част на главата, разкъсноконтузна рана по предната повърхност на дясната подбедреница,кръвонасядания и охлузвания в областта на лицето, кръвонасядания по кожата на лявата лопатка, кръвонасядания в областта на горния ляв крайник.

Според в. л. така описаните увреждания са причинени от действие то на твърд тъп предмет от удар или притискане с такъв,както и от твърд тъп предмет с цилиндрична форма и е възможно да са причинени по начина посочен от ищеца-при удари с юмруци по лицето и последващо нанасяне на удари с дървен или метален цилиндричен предмет.Следователно налице е причинна връз ка между описаните травматични увреждания и нанесения на ищеца на ...г побой.От заключението на СМЕ се установява още,че оздравителния процес е траел около 10-15 дни без настъпили усложнения

От показанията на с. Д.К. и С. П. се установява също така,че гореописаните травматични увреждания са били при дружени от болезнени изживявания за ищеца,които продължили около две седмици.През този период ищецът не посещавал училище имал болки и отоци лекувал се с мазила.С. К. сочи, че на главата и крака му останали белези.С. сочат също така,че инцидентът се отразил негативно върху психическото и емоционалнно състояние на ищеца,който изпитвал страх, затво рил се след инцидента и не искал да контактува с други хора. 

Предвид на изложеното съдът намира че са налице предпоставките на чл.45 от ЗЗД за ангажиране отговорността на ответника за репариране на претърпяните от ищеца болки и страдания. Налице е причинна връзка между виновното противоправно поведение на ответника и настъпилия вредоносен резултат - причинени неимуществени вреди.

      По възражението за съпричиняване: В случая ответникът е направил възра жение в този смисъл, като счита, че с поведението си ищецът е придизвикал настъпване на увреждането, тъй като поведението му е било провокативно-нагло и нахално и сам се е поставил в опасност.

    Изложените доводи не могат да бъдат споделени, тъй като поведението на ищеца не е допринесло за настъпване на конкретния вредоносен резултат. По делото не са установени обстоятелства обуславящи извод за такова проявено от ищеца противоправно поведение, т.е конкретни действия, станали причина за настъпване на вредите, поради и което разпоредбата на чл.51 ал.2 от ЗЗД в случая е неприложима. Очевидно поведението на ищеца е било предизвикателно що се отнася до немотивирано отправяните реплики към ответника,но това поведение на ищеца, не може да обуслови извод за съпричиняване. 

При определяне размера на обезщетението  се отчитат степента и тежестта на увреждането, което не е оставило трайно поражение върху телесната цялост на ищеца, кратката продължителност на възстановителния период, степента и интензитета на претърпяните болки и страдания,/които са от обичаен харак тер/,възрастта на ищеца,както и степента на изживения посттравматичен стрес,отзвучал без лечение.

  Поради това  съдът счита, че за репариране на претърпените от ищцата неимуществени вреди следва да се присъди обезщетение в размер на 1700лв., както следва разкъсно - контузна рана в окосмената част на главата - 500лв разкъсно - контузна рана по предната повърхност на дясната подбедреница - 500лв.,за кръвонасядания и охлузвания в областта на лицето - 300 лв.,за кръвонасядане по кожата на лявата лопатка - 200лв.,за кръвонасядания в област та на горния ляв крайник - 200лв.С посочените суми ще се репарират пре търпените от ищеца неимуществени вреди-с оглед изискването на чл.52 от ЗЗД и обществено приетия критерий за справедливост. 

        Задължението на ответника е от непозволено увреждане. Съгласно чл.84 ал.3 от ЗЗД той се смята в забава и без покана. По  правило дължимата лихва не се присъжда в определен размер, тъй като задължение на съда е по посочи началния момент на тази лихва, а размерът й се изчислява в изпълнителния процес в зависимост от момента на плащане на главното задължение.В случая обеча такава е присъдена в определен размер в издадената заповед за изпълне ние.Затова следва д асе признае за установено ,че ответникът дължи върху   главницата  законната лихва от датата на  увреждането-...г. до 22.05. 2013г Нейният размер  върху главница от 1700лв за посочения период изчислен от съда посредством он лайн програма възлиза на сумата от 223,12лв

  Изложеното дотук налага извод за частична основателност на предявените от ищеца искове за  дължимост на сумите по издадената в негова полза заповед за изпълнение-главница и лихви,които следва да бъдат уважени в посочените по-горе размери.Над тези размери до пълните предявени такива исковите претен ции следва да се отхвърлят като неоснователни Върху главницата се дължи и законната лихва съгласно чл.422 ал.1 от ГПК от датата на подаване на заявле нието-23.05.2013г. до окончателното й заплащане. При този изход на спора се дължат и присъдените разноски в заповедното производство за адв възнаграж дение в минималния имм размер от 136 лв.

    На основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 243,15лв.- разноски за заплащане на адв. възнаграждение, определено по реда на чл.7 ал.2 т.2 от Наредба№1 за мин размери на адв възнаграждения вр. чл.38 ал.2 от ЗА и депозит за СМЕ съразмерно уважената част на иска.

На осн чл.78 ал.3 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника сумата от 119,84 лв разноски за адв възнаграждение и СМЕ съраз мерно отхвърлената част на иска

На осн. чл.78 ал.6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Висш съдебен съвет гр.София сумата от 76,92 лв,представляваща дъл жима държавна такса 

С оглед на гореизложеното съдът

 

                                      Р     Е     Ш     И :

 

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Б.Ч. с ЕГН: **********,***, че същият дължи на Х.Т.Х. ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на м. му Д.К.К., ЕГН ********** ***  сумата от 1700лв,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди-болки, страдания в резултат на следните травматични увреждания:разкъсно - контузна рана в окосмената част на главата - 500лв разкъсно - контузна рана по предната повърхност на дясната подбедреница - 500лв.,за кръвонасядания и охлузвания в областта на лицето - 300 лв.,за кръвонасядане по кожата на лявата лопатка - 200лв.,за кръвонасядания в областта на горния ляв крайник - 200лв, причинени му по вина на С.Б.Ч. при побой на ...г ,като отхвърля иска над посочения размер до пълния предявен такъв от 2000 лв.,сумата от 223,12лв представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода ...г.-22.05.2013г,като ОТХВЪРЛЯ иска над уважения размер до пълния предявен такъв от 262,50лв,ведно със законната лихва върху главницата за периода от 23.05.2012г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 136 лв разноски,за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 8606/ 2013 г. по описа на ПРС

      ОСЪЖДА С.Б.Ч. с ЕГН: **********,*** да заплати на Х.Т.Х. ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на м. му Д.К.К., ЕГН ********** *** сумата от 243,15  лв разноски за настоящото производство

    ОСЪЖДА Х.Т.Х. ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на м. му Д.К.К., ЕГН ********** *** да заплати на С. Б. Ч.  ЕГН: **********,*** сумата от 119,84лв разноски за настоящото производство

   ОСЪЖДА С.Б.Ч. с ЕГН: **********,*** да заплати по сметка на ВСС гр.С. сумата от 76,92 лв  държавна такса 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред ПОС в двусед мичен  срок от съобщаването му.   

                     

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ