Гражданско дело 12469/2013 - Решение - 11-02-2014

Решение по Гражданско дело 12469/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер              572              Година  2014                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На единадесети февруари         две хиляди и четиринадесета              Година

В публично заседание на двадесети януари 2014г.в следния състав:

 

Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

дело номер    12469  по описа за   2013            година

 

 

 

Предявен е установителен иск по чл. 422 от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД,  ЕИК 123526430,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. „Христо Г. Данов” № 37,  чрез ю. С. Г. П.,  срещу Медицински център „Св. Иван Рилски Чудотворец – 2010” ЕООД,  ЕИК 201233340,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив ул. „Георги Трингов” № 2, представлявано от Н. Н. С..

Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответника,  че същият му дължи,  сумата в размер на 36 493.71 лв главница,  представляваща стойност на доставена и консумирана ел. енергия за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.,  за обект на потребление:  гр. П., ул. „В. Л.” № ***, ИТН ***; 809.15 лв – обезщетение за забава плащането на главницата в размер на законната лихва,  за периода 12.02.2013 г. до 26.05.2013 г.; ведно със законната лихва от 27.05.2013 г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,   до окончателното плащане,  както и сумата 746.06 лв – държавна такса и 823.03 лева – юрисконсултско възнаграждение по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС.

Направено е искане и за присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът не е взел становище по предявените искове, но в съдебно заседание , проведено на 20.11.2013г. управителят на ответното дружество е поискал да се сключи споразумение за разсрочено плащане на задължението, като по този начин е признал дължимостта на ищцовото вземане.

Пловдивски районен съд,  V граждански състав,  като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

Предявеният иск е допустим, тъй като е заведен в 1-месечния срок от получаване на съобщението, изпратено до ищеца, че длъжникът по ч.гр.д.№ *** гр.с., ПРС е подал възражение.

Безспорно установено по делото е, че между страните съществува правоотношение за продажба на електрическа енергия.

„Медицински център Св.Иван Рилски Чудотворец  2010”ЕООД  е подало заявление за снабдяване на собствен обект с ел.енергия на 10.02.2012г. и същото е придобило качеството потребител на електрическа енергия по смисъла на общите условия.

По силата на чл.7, т.1 от Общите условия ищцовото дружество е поело задължение да снабдява с електрическа енергия следния обект на ответника: обект с ИТН 4129339, находящ се в гр.П., ул.”В. Л.”№***.За  „Медицински център Св.Иван Рилски Чудотворец  2010”ЕООД   е открит клиентски номер ***.

При това положение за ответника е възникнало задължението да заплати стойността на доставената електрическа енергия за периода,  посочен в исковата молба и съгласно издадените фактури,  на обща стойност от 36 493, 71 лева. Действително в тези фактури липсва изявление за получаването им,  но това обстоятелство е ирелевантно за спора,  тъй като няма значение за възникване на задължението на купувача да заплати цената на доставената енергия. В общите условия се съдържа задължение за продавача да изпрати съобщение до потребителите за дължимите суми. По отношение на същото нито една от страните не е изложила твърдения,  поради което изпълнението му не следва да се обсъжда.

Съгласно чл. 18 от общите условия потребителят заплаща на продавача стойността на консумираната електрическа енергия и дължимата сума за извършения пренос на тази енергия по разпределителната мрежа веднъж месечно,  по утвърдените от ДКЕВР цена за снабдяване и цена за разпределение. Периодът за плащане е установен в алинея 2 - 10 (десет) дни за всички фактури. В тежест на ответника е да докаже,  че е заплатил горните суми. Той не е направил това,  поради което предявеният иск е основателен и следва да бъде признато за установено,  че ответникът дължи главница в общ размер от 36 493, 71 лева.

На основание чл.86 от ЗЗД и чл.27 от общите условия „Медицински център Св.Иван Рилски Чудотворец  2010”ЕООД дължи обезщетение за забава върху всяка месечна сума. Неговият размер за периода от падежа на всяко едно задължение до датата на подаване на заявлението е изчислен от съда на база чл. 162 от ГПК чрез използването на  програма за изчисляване на лихва и  е 809, 15 лева.

С оглед горното следва да бъде признато за установено по отношение на Медицински център „Св. Иван Рилски Чудотворец – 2010” ЕООД, че същото дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД  сумата в размер на 36 493.71 лв главница,  представляваща стойност на доставена и консумирана ел. енергия за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.,  за обект на потребление:  гр. П., ул. „В. Л.” № ***, ИТН ***; 809.15 лв – обезщетение за забава плащането на главницата в размер на законната лихва,  за периода 12.02.2013 г. до 26.05.2013 г.; ведно със законната лихва от 27.05.2013 г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,   до окончателното плащане,  както и сумата 746.06 лв – държавна такса и 823.03 лева – юрисконсултско възнаграждение по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС.

На основание чл. 78,  ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 746, 06 лева за заплатена държавна такса и 823.03 лева разноски по делото.

 По изложените съображения,  Пловдивският районен съд, V гр.състав

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Медицински център „Св. Иван Рилски Чудотворец – 2010” ЕООД,  ЕИК 201233340,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив ул. „Георги Трингов” № 2,  представлявано от Н. Н. С. , че същото дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД,  ЕИК 123526430,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. „Христо Г. Данов” № 37,  чрез ю. С. Г. П. сумата в размер на 36 493.71 лв главница,  представляваща стойност на доставена и консумирана ел. енергия за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.,  за обект на потребление:  гр. П., ул. „В. Л.” № ***, ИТН ***; 809.15 лв – обезщетение за забава плащането на главницата в размер на законната лихва,  за периода 12.02.2013 г. до 26.05.2013 г.; ведно със законната лихва от 27.05.2013 г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК,   до окончателното плащане,  както и сумата 746.06 лв – държавна такса и 823.03 лева – юрисконсултско възнаграждение по ч. гр. д. № *** гр. с. на ПРС.

ОСЪЖДА Медицински център „Св. Иван Рилски Чудотворец – 2010” ЕООД,  ЕИК 201233340,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив ул. „Георги Трингов” № 2,  представлявано от Н. Н. С. да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД,  ЕИК 123526430,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. „Христо Г. Данов” № 37,  чрез ю. С. Г. П. сумата от 1569, 09 лева разноски по делото.

         Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с  препис.

 

 

 

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

 

Вярно с оригинала: ЕД