Гражданско дело 12461/2013 - Решение - 20-02-2014

Решение по Гражданско дело 12461/2013г.

                                                Р Е Ш Е Н И Е

 

  707                                       20.02.2014г.                      Град ПЛОВДИВ

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                     І граждански състав

 

На двадесети февруари                           две хиляди и четиринадесета година

 

В  открито  заседание на двадесет и трети януари 2014г. в следния състав:

 

                                                                   Председател: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

 

Секретар: Петя Карабиберова.

 

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гражданско дело № 12461 по описа за  2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл.128, т.2, чл.245, ал., чл.224, ал.1 и чл.226, ал.1, т.1 от Кодекса на труда вр. с чл.86, ал.1 от ЗЗД.

Ищецът Н.В. Н., ЕГН ********** ***, твърди, че е работел по трудово правоотношение при ответника “Ювекс СГ Арматурен” ООД, ЕИК 160008077, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 84, представлявано от Ю. Л. В., от 03.06.2010г.  на длъжност “*”. Работодателят не изплащал редовно трудовите възнаграждения, макар ищецът да полагал труд. Заявява, че неизплатените трудови възнаграждения възлизат в общ размер от 7730лв. за периода м.юни 2010г. – м.ноември 2012г. Предвид забавата в изплащане на процесните трудови възнаграждения работодателят дължал и обезщетение за забава в размер на 1266,59лв. – дължимо за периода от първо число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, до датата на  предявяване на исковете. Заявява също така, че след прекратяване на правоотношението останал неползван платен годишен отпуск съответно в размер на 10дни за 2010г. и 10дни за 2011г. Твърди, че от датата на прекратяване на трудовия договор работодателят не желаел да оформи трудовата книжка на ищеца, поради което и дължи обезщетение за периода 01.12.2012г. – 25.02.2013г.

С оглед изложеното, моли съда да осъди ответното дружество да му заплати сумата от 7730лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода м.юни 2010г. – м.ноември 2012г., сумата от 1266,59лв., представляваща дължимо за периода от първо число на месеца, следващ месеца на полагане на труда до датата на предявяване на исковете обезщетение за забавено плащане на неизплатените трудови възнаграждения, сумата от 160лв. – обезщетение за неползван платен годишен отпуск съответно в размер на 10дни за 2010г. и 10дни за 2011г., сумата от 1080лв. – обезщетение по чл.226 от Кодекса на труда за неоформяне на трудовата книжка на ищеца за периода 01.12.2012г. – 25.02.2013г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковете до окончателното изплащане на сумите. Претендира направените разноски. Претендира разноски. Ангажирани са доказателства.

               В предоставения му едномесечен срок, ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба, не се е явил в съдебно заседание и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

               Съдът намира, че са налице  предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, а именно – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, като исковете са вероятно основателни с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства – трудова книжка, извлечение от Персоналния регистър на НОИ, заключение на съдебно – счетоводната експертиза. Исковете за неизплатени трудови възнаграждения следва да бъдат уважени до размерите, посочени от вещото лице в заключението.

               На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски, които се констатираха в размер на  400лв. - заплатено адвокатско възнаграждение, като съразмерно на уважената част от исковете на ищеца ще се присъди сумата от 377,16лв. Ответникът не претендира разноски.

               С оглед освобождаване на ищеца от заплащане на държавни такси, то на основание чл.78, ал.6 от ГПК следва ответникът да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 395,75лв., както и разноски за съдебно – счетоводна експертиза в размер на 45лв., по сметка на ВСС.

 

              Мотивиран от горното, съдът

 

                                                       Р     Е     Ш     И :

 

               ОСЪЖДА “Ювекс СГ Арматурен” ООД, ЕИК 160008077, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 84, представлявано от Ю. Л. В., ДА ЗАПЛАТИ на Н.В. Н., ЕГН ********** ***,  СУМАТА от 6127,28лв./шест хиляди сто двадесет и седем лева и 28ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение в брутен размер за периода м.юни 2010г. – м.ноември 2012г., сумата от 1266,59лв./хиляда двеста шестдесет и шест лева и 59ст./, представляваща дължимо за периода от първо число на месеца, следващ месеца на полагане на труда до датата на предявяване на исковете обезщетение за забавено плащане на неизплатените трудови възнаграждения, сумата от 160лв./сто и шестдесет лева/ – обезщетение за неползван платен годишен отпуск съответно в размер на 10дни за 2010г. и 10дни за 2011г., сумата от 1080лв. /хиляда и осемдесет лева/– обезщетение по чл.226 от Кодекса на труда за неоформяне на трудовата книжка на ищеца за периода 01.12.2012г. – 25.02.2013г., ведно със законната лихва върху главниците, считано от датата на предявяване на исковете – 24.07.2013г., до окончателното изплащане на сумите, както и сумата 377,16лв./триста седемдесет и седем лева и 16ст./ - разноски, като за разликата над уважения до пълния предявен размер от 7730лв. на неизплатените трудови възнаграждения ОТХВЪРЛЯ предявените искове като неоснователни.

            ОСЪЖДА “Ювекс СГ Арматурен” ООД, ЕИК 160008077, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 84, представлявано от Ю. Л. В., ДА ЗАПЛАТИ в полза на ПРС по сметка на ВСС сумата 395,75лв./триста деветдесет и пет лева и 75ст./ - държавна такса, както и сумата 45лв./четиридесет и пет лева/ - разноски за съдебно – счетоводна експертиза.

 

              Решението подлежи на обжалване в отхвърлителната част в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр.Пловдив, а в останалата част е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Д. Кацарова

 

Вярно с оригинала.

ЦТ