Гражданско дело 12340/2013 - Решение - 27-02-2014

Решение по Гражданско дело 12340/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

      27.02.2014г. гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VII граждански състав, в  публично заседание на   двадесет  и  четвърти февруари  през   две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС ИЛИЕВ

 

при секретаря Катя Грудева като разгледа докладваното от съдията гр. дело №12340  по описа за 2013г. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по искове с правна квалификация чл.415, ал.1  от  ГПК  във връзка  с  чл.327, ал.1  от  ТЗ  и чл.86, ал.1  от  ЗЗД, предявени от  Т. П.,  в качеството му  на  ЕТ  „Т.- Т. П.”, със седалище и адрес на управление с. К., област К.,, ЕИК*********,  чрез  пълномощника  му по делото  адв. С. М.,  против  „Я.  С.-  строй  2005”  ООД,  със  седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ул.  „Константин  Величков”  №73,  ЕИК  115890427,  представлявано от  Я. Г. С..

         Ищецът  иска  постановяване на решение, с което да  се признае  за установено  по отношение  на ответното дружество,  че  му  дължи  сумата от 3200,40  лв.,  съставляващи  неплатена  част от  цена  на доставени стоки по  фактура  №0000000117/13.05.2009г.;  сумата  от 1369,25  лв.-  лихва  за забава  за периода  13.05.2009г.-03.06.2013г.;  ведно  със  законната  лихва върху главницата от датата на подаване  на  заявлението за издаване на заповед за изпълнение  по чл.410 от ГПК  до окончателното  й  заплащане  и направените  разноски,  за  които  суми  е  била  издадена заповед  за изпълнение  по чл.410  от  ГПК.  Претендират се  и направените по делото разноски.         

Ответникът не е представил писмен отговор в срок, не е изпратил представител в първото по делото заседание и не е направил искане за разглеждане на делото в неговото отсъствие.

          В  съдебното  заседание  от  24.02.2014г. процесуалният представител на ищеца е  направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

         Налице са процесуалните предпоставки на чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1 т.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. С оглед на изложените в исковата молба обстоятелства и представените с нея писмени доказателства, съдът намира, че така предявеният иск се явява основателен.

         На основание  чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските за производството-  91,40  лв.- държавна  такса  и  1000  лв.-  адвокатско  възнаграждение  или  общо сумата от 1091,40 лв.

С оглед на гореизложеното съдът:

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА  ЗА  УСТАНОВЕНО  в  отношенията  между страните,  че  „Я.  С.-  строй  2005”  ООД,  със  седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ул.  „Константин  Величков”  №73,  ЕИК  115890427,  представлявано от  Я. Г. С.,  дължи на  Т. П.,  в качеството му  на  ЕТ  „Т.- Т. П.”, със седалище и адрес на управление с. К., област К.,, ЕИК*********,  сумата  от  3200,40  лв.,  съставляващи  неплатена  част от  цена  на доставени стоки по  фактура  №0000000117/13.05.2009г.;  сумата  от 1369,25  лв.-  лихва  за забава  за периода  13.05.2009г.-03.06.2013г.;  ведно  със  законната  лихва върху главницата от датата на подаване  на  заявлението за издаване на заповед за изпълнение  по чл.410 от ГПК-  04.06.2013г.  до окончателното  й  заплащане,  както  и сумата  от  91,40  лв.-  разноски  за държавна такса  и  650  лв.- адвокатско  възнаграждение,  за  които суми  по ч.гр.д.№9120/2013г. на  ПРС,  ХV  гр.с.,  е  била издадена  Заповед  №5659  от  05.06.2013г.  за  изпълнение  на  парично задължение  по  чл.410 от  ГПК.

ОСЪЖДА  „Янко  Стойков-  строй  2005”  ООД,  със  седалище  и  адрес  на  управление  гр. Пловдив,  ул.  „Константин  Величков”  №73,  ЕИК  115890427,  представлявано от  Я. Г. С.,   да заплати  на  Т. П.,  в качеството му  на  ЕТ  „Т.- Т. П.”, със седалище и адрес на управление с. К., област К.,, ЕИК*********, направените по делото разноски  в размер на  1091,40  лв. 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

Районен съдия:/п/

Вярно с оригинала.

КГ