Гражданско дело 12253/2013 - Определение - 13-09-2013

Определение по Гражданско дело 12253/2013г.

Определение № 11710

 

Гр. Пловдив,  13.09.2013г.

Пловдивски Районен съд                                         ХІІ граждански  състав

На    тринадесети септември                                               Година 2013

В      закрито   заседание в следния състав:

                                                     Председател: Валентина Иванова

като разгледа докладваното от      съдията

гр. дело номер    12253    по описа за      2013  година

....................................................................................................................

С оглед горното и на основание чл.231 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :      

Прекратява производството по гр.д. № 12253 по описа за 2013г. на РС Пловдив, ХV гр.с., на осн. чл.232 ГПК поради оттегляне от молителите В.М.Т., ЕГН ********** *** – лично, както и като законен представител на М.В.Т. с ЕГН ********** (действащ лично и с негово съгласие) и К.В.Т. с ЕГН **********, на искането за защита от домашно насилие упражненото по отношение на молителя и децата на *********. от Ц.Д.Т., ЕГН ********** *** – съпруга на първи и майка на децата М. и К.. 

           Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:    ./П/.............................

 

 

 

Вярно с оригинала!

дг