Гражданско дело 12221/2013 - Решение - 25-09-2013

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 3504

 

Номер                      25.09.2013   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На  двадесет и пети  септември          две хиляди и тринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и четвърти септември    две хиляди и тринадесета година в следния състав:

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: СВОБОДА АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  12221                                             по описа за   2013  година

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

 

Подадена е от Й. К.А. ЕГН ********** и Е.Е.В.-А. ЕГН **********, молба за прекратяването на брака им, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***/***г., по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК. 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното: 

 От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за граждански брак № ***/***г. е видно, че същият е сключен на ***г. в гр. П.

Депозира се лично от съпрузите пред съда сериозното и непоколебимо взаимно съгласие за развод. Представеното споразумение по чл.51 от СК е пълно, декларира се, че са уредени всички лични и имуществени отношения. Същите нямат родени от брака си деца, които да не са навършили пълнолетие. Семейното жилище на страните, находящо се в гр. П., ул. "П. К." № , вх. , се предоставя за ползване на съпруга Й. К.А. ЕГН **********.

Съпругата Е.Е.В.- А. ЕГН ********** след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име, а  именно : В.

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

С представеното споразумение съпрузите са поделили собствеността върху придобития по време на брака лек автомобил.

Съпрузите декларират, че не притежават придобити по време на брака със съвместен принос недвижими имоти и парични влогонве,2 както и друго движимо имущество.

Съпрузите декларират, че за всички задължения към банки, държавни и общински органи, търговски дружества и други физически и юридически лица, поети от който е да е от съпрузите преди прекратяване на брака, отговаря единствено съпругът – титуляр на задължението.

Съдът определя окончателна държавна такса по делото в размер на 20 лева, която следва да бъде заплатена по равно от страните. Съпругът дължи държавна такса в размер на 10лв. във връзка с поставения му в дял лек автомобил, както и местен данък по сметка на Община П. в размер на 12.50лв.

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Й. К.А. ЕГН ********** и Е.Е.В.- А.  ЕГН **********, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., ул. "П. К." № , вх. А, на съпруга Й. К.А. ЕГН **********.

          ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Е.Е.В.- А. ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име, а  именно : В.

ПОСТАВЯ в дял на съпруга Й. К.А. ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил  „Ситроен Ксара Пикасо” 1.6 ХДИ, светло сив металик с ДК № ***, двигател № ***, рама № ***.

За уравняване на дяловете съпругът Й. К.А. ЕГН ********** е заплатил на съпругата Е.Е.В.- А. ЕГН ********** сумата от 2500лв.

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

Съпрузите декларират, че не притежават придобити по време на брака със съвместен принос недвижими имоти и парични влогонве,2 както и друго движимо имущество.

Съпрузите декларират, че за всички задължения към банки, държавни и общински органи, търговски дружества и други физически и юридически лица, поети от който е да е от съпрузите преди прекратяване на брака, отговаря единствено съпругът – титуляр на задължението.

ОСЪЖДА Е.Е.В.- А. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Й. К.А. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20лева /двадесет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община П. сумата от 12.50лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/ - местен данък.

 

 Решението не подлежи на обжалване.   

         

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

          Вярно с оригинала.

          С.А.