Гражданско дело 12120/2013 - Решение - 20-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер      699/             20.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    двадесети  февруари         две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на дванадесети февруари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  12120                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

....................................................................................................................

По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.К.Т., ЕГН *********,***, против В.Л.К. ЕГН **********,*** на ***г. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата К. Д. Т. ЕГН **********,  Л. Д. Т., ЕЕН ********** и К. Д. Т., ЕГН ********** на майката В.Л.К. ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата К. Д. Т. ЕГН **********,  Л. Д. Т., ЕЕН ********** и К. Д. Т., ЕГН ********** при майката В.Л.К. ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между децата К. Д. Т. ЕГН **********,  Л. Д. Т., ЕЕН ********** и К. Д. Т., ЕГН ********** и бащата Д.К.Т., ЕГН *********, както следва: с преспиване един месец през лятото за времето от 1 до 31 юли на всяка календарна година, както и за 10 дни през зимата, а всяка сряда и неделя от 20.00 часа до 21.00 часа ще осъществява с тях връзка по интернет.

ОСЪЖДА бащата  Д.К.Т., ЕГН ********* да заплаща на ненавършилите пълнолетие деца К. Д. Т. ЕГН **********,  Л. Д. Т., ЕЕН ********** и К. Д. Т., ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител В.Л.К. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 400 лв. /четиристотин лева/ за К. Д. Т., 400 лв. /четиристотин лева/ за Л. Д. Т. и 200 лв. /двеста лева/ за К. Д. Т., считано от 12.02.2014г., до възникване на причини, обуславящи изменение или прекратяване на издръжките, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в **** на съпругата В.Л.К. ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА съпругата В.Л.К. ЕГН ********** да носи фамилно име К.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

ОСЪЖДА Д.К.Т., ЕГН ********* да заплати по сметка на ВСС сумата от 735 лева /седемстотин тридесет и пет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА В.Л.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.