Гражданско дело 12117/2013 - Определение - 24-09-2013

Определение по Гражданско дело 12117/2013г.

ПРОТОКОЛ № 12089

 

Година 2013                                                                           гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХ граждански състав

На двадесет и четвърти септември                                         2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        Председател: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

Секретар: Диана Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

гражданско дело № 12117 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване, единствено за часа в 11:54 часа се явиха:

МОЛИТЕЛЯ Г.К.К. - редовно призован, се явява лично и с адв. Л. с пълномощно по делото.  

 МОЛИТЕЛКАТА Р.С.К. нередовно призована, тъй като изобщо не е изпратено съобщение до нея и не е вписана в списъка за призоваване, се представлява от адв. Л. с пълномощно по делото.     

ОТВЕТНИКЪТ В.А.Д. - редовно призован, се явява лично.

 

         АДВ. Л.: Моля, да не давате ход на делото, тъй като молителите оттеглят молбата си и искат производството по делото да бъде  прекратено. От молителката Р.К. представям молба, а молителят Г.К. се явява лично. Не претендирам разноски.  

          МОЛ. К.: Моля да прекратите производството срещу ответника. 

 

СЪДЪТ, намира, че не следва да се дава ход на делото, а същото следва да бъде прекратено на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на сезиралия съда акт от страна на двамата молителите.

Ето защо

 О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението в частта за прекратяване на производството, подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред ПОС.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в  11:57 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / ПОЛИНА БЕШКОВА

 

СЕКРЕТАР: / П /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.