Гражданско дело 11780/2013 - Определение - 12-07-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 9218

 

 

Номер                               12.07.2013г.                Град  ПЛОВДИВ

 

 

Пловдивски Районен съд                                   ХІV граждански състав

На   дванадесети юли                              две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                      

                                                       Председател: ЗОЯ БОГДАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. №11780 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е образувано по иск,предявен от П.Т.К. ЕГН********** *** адв.Й.Д. против Г.А.Д., ЕГН ****** ***,Б.И.М., ЕГН ********** ***,И.И.М., ЕГН ********** *** за извършване на поправка на нотариален акт №*** том *** де ло№***/1995г на нотариус пр ПРС като на страница първа ред 11 ЕГН то вместо ********** да се чете **********

     Така предявеният   иск е недопустим-иск за поправка на нотариален акт по съдебен ред не съществува.Такава възможност е предвидена в самото нотариално производство,което се развива пред нотариуса,издал акта.

 

       Ето защо на осн чл.130 от ГПК исковата молба следва да бъде върната на ищеца ,а производството по делото- да се прекрати.

 

    Предвид на изложеното Съдът

 

                                             О П Р Е Д Е  Л И

 

  ВРЪЩА исковата молба на П.Т.К. ЕГН*****  със съд адрес *** адв.Й. Д....... 

  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№11780/2013г  по описа на ПРС

   Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобща ването му пред Окръжен съд Пловдив.

                       

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Зоя Богданова

 

 

Вярно с оригинала

АД