Гражданско дело 11708/2013 - Решение - 07-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 537                                                                                         07.02.2014 Година                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   09.01.2014 Година

В публично заседание в следния състав:

    Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 11708 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

                        Искове с правно основание чл.327, ал.1 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД.

                        Ищецът «Завод за хартия- Белово» АД с ЕИК 822104867 със седалище и адрес на управление гр.Белово, ул.Дъбравско шосе № 1а, представлявано от изпълнителния директор М. С. и С. А.- член на СД, е предявил против «СТЕЛТ-ЕС» ООД с ЕИК 115039241 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Пещерско шосе № 136 обективно съединени искове за заплащане на сумата от 11 125,27 лв., представляваща неплатена цена на доставена стока по фактури, издадени  в периода 15.02.2011 г.- 16.08.2011 г., ведно с обезщетение за забава в общ размер от 2556,72 лв., начислено върху главницата по всяка фактура от датата на издаването до датата на подаване на исковата молба- 10.07.2013 г., ведно със законната лихва върху главниците, считано от подаване на исковата молба до окончателното им изплащане. Твръди, че ответникът не заплатил цената на продадените му стоки- санитарно-хигиенни хартии, за които продажби били издадени съответинте фактури. Представя доказателства. Претендира разноски.

             Ответникът не е подал отговор на исковата молба в преклузивния срок по чл.131 от ГПК, не се е представлявал в проведеното открито съдебно заседание, като не е заявил изрично, че желае делото да се разглежда в негово отсъствие. Поради това от страна на ищеца, чрез процесуалния му представител, е поискано постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

                        Съдът, като прецени данните по делото във връзка с искането, намери следното:

                      Освен изложените по- горе обстоятелства, съставляващи предпоставки за уважаване на искането съгл.чл.238, ал.1 от ГПК, са налице и условията на чл.239, ал.1 от ГПК- на ответника са указани последиците от неспазването на срока за подаване на отговор и от неявяването му с съдебно заседание, а от изложените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства- фактури, издадени в периода 15.02.2011 г.- 16.08.2011 г. и справки от за изчисляване на законната лихва,  исковете се явяват вероятно основателни. Изложеното сочи, че са налице всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

                        На осн.чл.78, ал.1 от ГПК на ищеца ще се присъдят направените от него резноски, които се констатираха в размер от 547,30 лв. внесена ДТ и 723,65 лв. юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно чл.7, ал.2, т.4 от Наредба № 1/9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

                        Ето защо и на осн.чл.239, ал.1 от ГПК, съдът

 

 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

                        ОСЪЖДА «СТЕЛТ-ЕС» ООД с ЕИК 115039241 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Пещерско шосе № 136 да заплати на «Завод за хартия- Белово» АД с ЕИК 822104867 със седалище и адрес на управление гр.Белово, ул.Дъбравско шосе № 1а сумата от 11 125,27 лв., представляваща неплатена цена на доставена стока по фактури, издадени  в периода 15.02.2011 г.- 16.08.2011 г., както и обезщетение за забава в общ размер от 2556,72 лв., начислено върху главницата по всяка фактура от датата на издаването до датата на подаване на исковата молба- 10.07.2013 г., ведно със законната лихва върху сумата от 11 125,27 лв., считано от 10.07.2013 г. до окончателното им изплащане, както и сумата от 1270,95 лв. направени деловодни разноски.

                        Решението не подлежи на обжалване на осн.чл.239, ал.4 от ГПК.

 

                                                                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                                                                                     /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.