Гражданско дело 1158/2013 - Решение - 13-06-2013

Решение по Гражданско дело 1158/2013г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ №

 

№ 2540, 13.06.2013 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІІІ гр. с.

На 09.05.2013  г.

В публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

                                                        СЕКРЕТАР: МАРИЯ ХРИСТОВА

 

    като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1158 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

    Производството е по реда на чл. 239 от ГПК – неприсъствено по съществото на спора решение.

     Ищецът „ Булстрад Виена Иншурънс груп„ АД , със седалище и адрес на управление София, площад Позитано № 5 , ЕИК 000694286 моли да се признае за установено спрямо ответника С.С.В., ЕГН **********,***, че дължи на дружеството сумата от 1145.49 лева, формирана от главница – равностойност на имуществени вреди, причинени на трето лице , страна по договор за застраховка „ Б... К.....” , от ответника като водач на автомобил , за който няма валидна сключена застраховка „гражданска отговорност на водачите „ . Искът е установителен, тъй като ищецът се е снабдил със заповед по реда на чл. 410 от ГПК за заплащане на същото парично задължение от ответника, който пък възразил против нея в срока по чл. 414 от ГПК. Ищецът извежда своите права от сключен между  него и трето лице договор за застраховка „автокаско„ по силата на която, при настъпването на застрахователно събитие, заплатил на увреденото от ищеца лице сума за репариране на веди по автомобила. Твърди, че ответника по делото , като водач без застраховка „гражданска отговорност„ причинил виновно процесното увреждане и моли, като суброгирано в правата на увреденото лице дружество, да му се присъди сумата за обезщетение за вредите. Претендира се и законовата лихва върху нея от датата на депозирането на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда – 03.12.2012 г до окончателното изплащане на вземането, както и разноските по двете производства – заповедното и исковото. Ответникът не се ангажира с участие по делото, като копие от исковата молба му е редовно връчено за отговор , бил е и редовно призован за проведеното открито съдебно заседание .  

   Обективно и субективно съединени между същите страни два установителни съгласно чл. 422 от ГПК иска – първият с правно основание в чл. 213 от  Кодекса за застраховането – за репариране от причинителя  на вреди от непозволено увреждане  - които ищецът е заплатил на трето лице по силата на договор за имуществена застраховка , съединен с акцесорен иск за обезщетение за забавено плащане по смисъла на чл. 86 от Закона за задълженията  и договорите  в размер на законната лихва от датата на подаването на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда до окончателното изплащане на вземането.

    При тези факти, съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК досежно постановяването на неприсъствено решение по съществото на спора. Ответникът е редовно уведомен, не е изпратил представител, не е депозирал отговор на исковата молба, не е взел каквото и да било участие в делото. Предупреден е за последиците от такова поведение. Искът е вероятно основателен с оглед представените по делото писмени доказателства, неоспорени от ответника; в частност вещото лице дава  кредитируемо заключение относно наличието на щета и нейния размер. 

    Разноските по делото се понасят от ответника в пълен размер.

    Воден от изложеното и на основание чл. 239 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

    Признава за установено спрямо ответника С.С.В., ЕГН **********,***, че дължи на „ Булстрад Виена Иншурънс груп„ АД , със седалище и адрес на управление София, площад Позитано № 5 , ЕИК 000694286,  сумата от 1145.49 лева, формирана от главница в размер на 1075.14 лева  – равностойност на имуществени вреди, причинени на трето лице, страна по договор за застраховка „ Б... К....”, от ответника като водач на автомобил, за който няма валидна сключена застраховка „гражданска отговорност на водачите”, и от сумата от 70.35 лева лихва – обезщетение за забавеното плащане на главницата от 16.04.2012 до 03.12.2012г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 03.12.2012г. до окончателното изплащане, както и сумата от  239.50 лева разноски по частното гражданско дело № 20236/2012 г.,  ПРС, ХV г.с. за които суми по същото частно гражданско дело е издадена заповед номер 13002/04.12.2012 г   

 

     Осъжда С.С.В., ЕГН **********,***, да заплати на „ Булстрад Виена Иншурънс груп„ АД , със седалище и адрес на управление София, площад Позитано № 5 , ЕИК 000694286, сумата от 202 лева разноски по производството.

 

      Решението се основава на предпоставките за постановяването на неприсъствено такова и затова е окончателно. Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение може да се защити по реда на чл. 240 ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/П/ Владимир Руменов

 

Вярно с оригинала

М.Х.