Гражданско дело 11301/2013 - Определение - 25-02-2014

Определение по Гражданско дело 11301/2013г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2014                                                               Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                         ІV брачен състав

На ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ФЕВРУАРИ                    Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                              

Секретар: Цветелина Бакалова

ПРОКУРОР: ДИМИТРИЯ ДЪРМОНСКА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

Гражданско дело номер 11301 по описа за 2013 година

На поименното повикване в 11 : 35 часа се явиха:

 

ИЩЦАТА Н.Г.К.-Г., редовно и своевременно призована, не се явява. Вместо нея се явява АДВ. К.Г., процесуален представител.

АДВ. Г. – Не се явява по обективни причини – настанена е заедно с детето в болница. Представям копия от медицински бележки и болничен и моля да ми дадете възможност да представя оригинал в следващо съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ С.Д.К., редовно призован, се явява лично – представя документ за самоличност и с АДВ. Н.Д. и АДВ. П., с представени пълномощни по делото.

ТРЕТОТО НЕУЧАСТВАЩО ЛИЦЕ ДСП - ПЛОВДИВ, редовно и своевременно призовани, не изпращат представител.

КОНТРОЛИРАЩАТА СТРАНА РП-ПЛОВДИВ, редовно призовани, изпращат представител  в лицето на прокурор Димитрия ДЪРМОНСКА.  

 

По хода на делото:

АДВ. Г. – Да се даде ход на делото.

АДВ. Д. – Да се даде ход на делото.

АДВ. П. – Предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ – Предоставям на съда

 

Съдът докладва постъпила молба от адв. П., като процесуален представител на С.К., в която се моли настоящото производство да бъде прекратено. Навеждат се съображения за неподсъдност, прави се искане делото да бъде разгледано от съд в Испания. Същата е процесуално  недопустима, поради неспазване на срока предвиден за това в чл.119 ал.3 от ГПК, Воден от горното, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане молба от 24.02.2014г. на адв. П., като процесуален представител на С.К.

 

Съдът след извършената служебна проверка относно това подсъдно ли е настоящото производство на ПРС намира за установено следното:

Между страните по делото е било постановено решение № 16/2009 г. на  Първоинстанционен съд № 4 Международен отдел Маспаломас Парцел 33 Сан Бартоломе де Тирахана, с което е прекратен брака им. Грижите  и  попечителството на децата Н. и Д. се предоставят на  майката, като е определен режим на лични отношения на бащата със същите и е  определена  издръжката, която той да им заплаща.

С Решение от 15.05.2013г. на Първоинстанционен съд № 4 Международен отдел Маспаломас Парцел 33 Сан Бартоломе де Тирахана е  разпоредено  грижата и попечителството  над непълнолетния Д. С. К. да се предоставят на баща му С.Д.К., считано  от датата на това решение. С него е разпоредено да се издаде официално съобщение до  Националната полиция с цел да се яви на адреса на г-жа  Н.  Г.  К. и сина й Д. С. К. и да потвърди  дали пребивават там.

С Решение № 457/13г. от 17.09.2013г. на Трета  секция на  Областен съд Лас Палмас де  Гран Канария е решено, че  се  изменя  решение  за развод от 16.02.2009г. в смисъл, че на г-н С.К. се предоставят грижата и попечителството над общия син на страните Д. К., като се прекратява  режимът на свиждане на детето с неговата майка през първите два месеца  след престоя на непълнолетния при баща му, а след  изтичане на тези два месеца е определен режим на виждане на майката с детето и същата е  осъдена да заплаща  издръжка на детето си в размер на 70 евро. Това  решение е  окончателно.

С Решение от 31.10.2013г. на Следствен съд № 2 Международен отдел Маспаломас Парцел 33 Сан Бартоломе де Тирахана се постановява  издирването и задържането на  Н.  К. с цел пристъпване към вземане на показания от същата в качеството й на вероятно отговорно лице за престъпление по отвличане на непълнолетно дете и възможно престъпление по неподчинение на съдебната власт. С цел  осъществяване на  горното  е разпоредено да се  издаде  европейска заповед за  арест  и предаване на  Н.К., която да бъде  изпратена до съответните власти в България.

Към момента на  образуване на делото преценката за  компетентността на настоящия съд е извършвана въз основа  твърденията в исковата молба за  установяване на детето с обичайно  местопребиваване в България  в период от няколко месеца преди предявяване на иска. В последствие с отговора си  ответника представя решение, от което се установява, че детето е неправомерно отведено от Испания. При това положение  международната  компетентност  за разглеждане на спора  следва да  се  определи по правилата на чл.10 от Регламент № 2201/2003г., според който съдилищата на държавата - членка, където детето е имало обичайно местопребиваване непосредствено преди неправомерното отвеждане запазват своята компетентност докато детето придобие обичайно пребиваване в друга  държава - членка и детето е  отсядало в тази друга държава - членка за срок поне една година, след като  лицето, което има право на упражняване на родителските права е знаело или  е трябвало да знае къде се намира детето. В случая  детето е с настоящ  адрес в Р. България от юни 2013 година, а  от своя страна ответникът в настоящето производство – бащата, който понастоящем е  носител на родителските права е научил това обстоятелство най-рано с получаване на преписа от исковата молба на ищцата Н.К. - тоест преди изтичане на указания  едногодишен срок.

С оглед на това съдът приема, че не е налице международна  компетентност на настоящия съд и производството следва да се прекрати.

Воден от горното, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

                   НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството  по  гр. дело  № 11301/13 г. по  описа на  ПРС, ІV брачен състав поради липса на международна компетентност.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 11 : 50 часа.

 

      

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

 

                                            СЕКРЕТАР: /п./ Ц. Бакалова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.