Гражданско дело 11163/2013 - Решение - 25-02-2014

Решение по Гражданско дело 11163/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер           794                 Година  2014                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                V граждански състав

На  двадесет и пети февруари        две хиляди и четиринадесета         година

В публично заседание на двадесет и девети януари 2014г.в следния състав:

 

              Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Елена Димова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 11163 по описа за 2013г

 

 

 

Предявен е отрицателен установителен иск по чл. 124 от ГПК от Т.Г.Т.,  ЕГН **********, *** против „ЕВН България Електроснабдяване” АД,  ЕИК 123526430,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. „Христо Г. Данов” № 37.

Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответника,  че същият не му дължи сумата 1081, 60 лева /с включен ДДС/,  представляваща допълнително начислена енергия за периода 70 дни – от 22.06.2012 г. до 31.08.2012 г. за 5725 кWh ,  (представляваща 98, 69 %,  след приспадане на 2 % допустима грешка на електромера  - от потреблението на ищеца за посочения период),  съгласно фактура № 1090424825,  която сума се претендира от ответника на основание чл. 54,  ал. 1 и ал. 2 от Общите условия.

Претендират се и направените по делото разноски.

Ответникът оспорва предявения иск. Твърди се, че допълнително начисленото количество ел.енергия на ищеца е извършено правомерно, позовавайки се на влязлата в сила промяна от 17.07.2012г. на Закона за енергетиката  и по -точно на чл.98а, ал.2, т.6 от ЗЕ, допускаща едностранна промяна на сметката на потребителя при констатирана неточност в измерването.Излагат се доводи още, че корекционната процедура за изчисляване, а не за измерване на реалното потребление,  е в съответствие с чл.28, ал.1 от ОУ на ЕВН ЕС, във връзка с чл.54, ал.2, т.1 от ОУ на ЕВН ЕР и  не накърнява правата на потребителя като неравноправна клауза 1, както и не представлява злоупотреба с монополни права.

         Съдът като прецени събраните в хода на делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

         Не е спорно, че „ЕВН България Електроснабдяване”АД е начислило по сметката на ищеца сумата от 1081, 60 лева,  за което е издадена фактура № 1090424825 от 14.03.2013г. за доставена ел.енергия за обект,  находящ се в с. П., П. о., ул. „Т.” № ***, с клиентски номер *** за периода от 22.06.2012г. до 31.08.2012г.,  в размер на  5 725 киловатчаса

         Установява се от представения констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване от 31.08.2012г., че служители на „ЕВН България Електроразпределение”АД при извършена проверка в обект, собственост на ищеца в с.с. П., са констатирали , че електромерът е със съмнения за манипулация.

         „ЕВН България Електроразпределение” АД , позовавайки се на чл.54, ал.2 от общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД в случаите на констатирано неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване преизчислява количеството ел.енергия за период от монтажа при последната извършена от ЕВН ЕР или друг оправомощен орган проверка на средството за търговско измерване до датата на констатирането на грешката  в измерването или неизмерването, освен ако може да се установи точния период на грешното измерване или неизмерване, но за не повече от 90 дни по методиката на чл.54, ал.2, т.1-3.

         Въз основа на това и на основание чл.28, ал.1 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” /ЕВН ЕС/ , както и въз основа на представените от елекроразпределителното дружество/ЕВН ЕР/ констативни протоколи заедно със справки за начислената енергия ответното дружество изчислява и коригира сметката на ищеца за изминал период.

         Тази корекция е направена от ответното дружество видно от справка за коригиране на сметката за ел.енергия на ищеца., като въз основа на нея  е издадена и фактура № 1090424825 от 14.03.2013г. Безспорно обстоятелство по делото е, че е начислена допълнително ел.енергия на ищеца за обекта му на потребление и същият е изплатил сумата.

         В. л. Н.И. по приетата съдебно-техническа експертиза , която съдът кредитира като компетентно, обективно изготвена и неоспорена от страните, дава заключение, че е работено методически правилно , съгласно изискванията на чл.54, ал.2, т.2 от Общите условия на ЕР при определяне и коригиране сметката на ищеца за потребена ел.енергия .Експертът сочи, че електромерът е отварян и манипулиран.

 

         Основните доводи на ищеца за недължимост на процесната сума са, че корекцията е извършена по собствени за ответника правила, които не намират опора в нито един нормативен акт.Изправността на ел.съоръженията и в частност на СТИ следва да се поддържа от доставчика на ел.енергия.

         По делото е разпитан като с. З.Д. –с. в „ЕВН България”, който е извършил проверката и е констатирал, че електромерът  в имота на ищеца отчита с грешка по-голяма от допустимата.Уредът е бил демонтиран и изпратен за проверка в Държавната метрология.На проверката на електромера е присъствала с. на ищеца, но същата установява, че никой от с. не й е обяснил каквото и да е.С. Т. установява, че й било казано, че това е една рутинна провека, която се прави периодически.

         При така установеното , разгледан по същество искът е основателен и като такъв следва да се уважи. Съображенията за това са следните:

Предявеният отрицателният установителен иск има за предмет установяване на фактическата,  материалната недължимост на оспорената от ищеца сума за допълнително начислена електрическа енергия.

За уважаването на предявения отрицателен установителен иск е необходимо ответникът да докаже,  че спорното право е възникнало и съществува,  а ищецът - възраженията си срещу вземането - фактите,  които изключват,  унищожават или погасяват спорното право. На първо място ответникът следва да установи с пълно и пряко доказване факта,  от който е възникнало и съществува претендираното от него вземане и едва след това ищецът следва да установи възраженията си за неговата недължимост.

Между страните не се спори,  че ищецът Т.Т.  е потребител на електрическа енергия по смисъла на чл.1,  т.4 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” АД и че процесната сума,  оспорена от него,  е начислена като корекция на сметката му. Спорно се явява обстоятелството дали са били налице предпоставките за едностранно извършване на корекция на стойността на потребената електроенергия.

Съгласно чл.28 ал.1 от ОУ на ЕВН ЕС,  само въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи,  заедно със справки за начислената енергия,  ответникът има право да изчислява и коригира сметките на клиента за изминал период.

Според чл.54 ал.2 т.1 от ОУ на ЕВН ЕР само в случаите на констатирано по реда на тези Общи условия неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване,  ЕВН ЕР преизчислява количеството електрическа енергия за период от датата на монтажа или последната извършена от ЕВН ЕР или друг оправомощен орган проверка на средството за търговско измерване,  до датата на констатиране на грешката в измерването или неизмерването,  освен ако може да бъде установен точния период на грешното измерване или неизмерване,  но не за не повече от 90 дни,  като в случаите,  когато измерената грешка при проверка за точност на средствата за търговско измерване има конкретен измерител,  корекцията се изчислява като функция на отчетената грешка,  като се отчита класа на точност на средствата за търговско измерване.

Следователно,  първото необходимо условие,  за да възникване право на ответника да коригира за минал период сметката за ел. енергия на ищеца е да е установено преди това по реда на ОУ на ЕВН ЕР неправомерно въздействие на средството за търговско измерване. Средствата за търговско измерване и електромерните табла са собственост на ответното дружество по силата на законовите разпоредби – чл.120,  ал.1 от ЗЕ и чл.28,  ал.8 от Наредба №6/09.06.2004г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи,  като енергоразпределителното дружество е длъжно да поддържа таблата и СТИ за своя сметка. Изискуемото от чл.54,  ал.2 от ОУ на ЕВН ЕР неправомерно въздействие,  на практика е обвързано от умишлено действие на човешка ръка върху способността на средството за търговско измерване да измерва действителното количество ел. енергия. В тежест на ответното дружество бе да докаже по безспорен начин осъществяването на нерегламентиран достъп до СТИ от ищеца. При липса на доказателства в тази насока не би могло да се презумира виновно поведение на потребителя – ищеца.

Съдът не приема становището,  че констатациите в протоколите са доказани от съдебно-техническата експертиза,  тъй като заключението по нея е изготвено изцяло въз основа на данните,  съдържащи се в констативния протокол,  който е непротивопоставим на ищеца и не може да служи като доказателство за верността на констатациите. С оглед характера на констатациите и изискванията на чл.35,  ал.4 от ОУ на ЕВН ЕР,  единственото средство,  чрез което се установяват неизправности на СТИ е съставения по надлежния ред констативен протокол.

Освен това,  с оглед периода,  за който е коригирана сметката,  следва да се отбележи,  че по делото не се установи кога е извършена последната проверка на СТИ,  което би рефлектирало върху периода на извършената корекция,  съгл. чл.54 ал.2 т.1 от ОУ на ЕВН ЕР. Недобросъвестното поведение на ответното дружество не следва да ощетява потребителя чрез извършване на корекция на сметката му .

Искът е основателен и поради това, че е налице константна съдебната практика /Решение № 189/11.04.2011г. по т.д.№ 39/2010г.,  II т.о на ВКС, Решение № 79/11.05.2011г. по т.д.№ 582/2010г., II т.о., решение № 165 от 19.11.2009г. по т.д.№ 103/2009г, ВКС,  II т.о. и др., постановени по реда на чл.290 от ГПК и съставляващи според разясненията в т.1 от Тълкувателно решение №1/19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС задължителна съдебна практика /досежно отрицателния отговор на въпроса съществува ли законово основание за доставчика на ел.енергия да коригира едностранно сметките на потребителите за доставена през изминал период ел.енергия.Такава корекция е лишена от законово основание.

С Решение № 189/11.04.2011г. по т.д.№ 39/2010г. II т.о на ВКС,  е отречена и възможността доставчикът да обосновава правото си на едностранна корекция на клаузи, съдържащи се в приетите от самия него  и обвързващи потребителите Общи условия , като е мотивирано разрешение, че поради неправомерния им характер по смисъла на чл.143, т.6 и т.18 от ЗЕ, подобни клаузи са нищожни по силата на чл.146, ал.1 от  Закона за защита на потребителите и чл.26, ал.1 от ЗЗД, тъй като нарушават основните принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и за защита интересите на потребителите при търговия с ел.енергия.

Действително от 17.07.2012г. в ЗЕ се предвиди в разпоредбата на чл.83,  ал.1,  т. 6 ЗЕ / обн. ДВ бр.54/2012г. в сила от 17.07.2012г./,  че устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми,  предвидени в правилата за измерване на количеството ел.енергия,  регламентиращи принципите на измерване,  начините и местата за измерване,  условията и реда за тяхното обслужване,  включително за установяване случаите на неизмерена,  неправилно и/или неточно измерена ел. енергия,  както и създаването,  поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване. Алинея втора от горната разпоредба предвижда,  че правилата се приемат от комисията по предложение на енергийните предприятия и се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.

Разпоредбата на чл.98а,  ал.2,  т.6,  б.”а”,  сочи,  че крайния снабдител продава ел.енергия при публично известни условия,  които задължително съдържат реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка,  съгласно правилата по чл.83,  ал.1,  т.6 ЗЕ в полза на крайния снабдител за потребена ел.енергия в случаите на неизмерена,  неправилно и/или неточно измерена ел.енергия,  поради неправомерно присъединяване,  промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди,  съоръжения или устройства по чл.120,  ал.3 ЗЕ.

Нормата на чл.45,  ал.1 от Правила за измерване на количеството ел.енергия,  приети от ДКЕВР с Решение № П-1/10.04.2007г. на основание чл.83,  ал.1,  т.6 ЗЕ  посочва,  че когато при проверка на измервателната система се установи грешка над допустимата,  съгласно наредбата за средствата за измерване,  които подлежат на метрологичен контрол и не е известно кога се е появила установената грешка,  отчетеното количество ел.енергия се определя съгласно процедура,  предвидена в договора за покупко-продажба на ел.енергия или това са ОУ ЕВН ЕС и ОУ ЕВН ЕР.

Анализът на нормативната уредба дотук показва,  че измененията и допълненията в ЗЕ /обн. ДВ бр.54/2012г. в сила от 17.07.2012г./отново не установяват основание за извършване на едностранна корекция на сметките на потребителите на ел.енергия. Законът само препраща към Правила за измерване на количеството ел.енергия,  регламентиращи и случаите на неизмерена,  неправилно и/или неточно измерена ел. енергия,  които пък от своя страна,  посочват,  че процедурата за установяване на такива случаи е регламентирана в договора за покупко-продажба на ел.енергия. Казано с други думи основанието за такава корекция не се съдържа в ЗЕ и Правилата за измерване на количеството ел.енергия,   а в ОУ ЕВН ЕС – чл.28 и ОУ ЕВН ЕР – чл.54,  а както се изложи по-горе с Решение № 189/11.04.2011г. по т.д. № 39/2010г. ВКС РБ  тези клаузи в общите условия на договорите на енергийните предприятия са нищожни по силата на чл.146,  ал.1 от Закона за защита на потребителите и чл.26,  ал.1 ЗЗД и не обвързват потребителите на ел.енергия. Освен това горепосочената задължителна съдебна практика е постановена след приемането на  Правилата за измерване на количеството ел.енергия от ДКЕВР с Решение № П-1/10.04.2007г.

Ето защо предявеният иск е основателен и следва да бъде признато за установено по отношение на Т.Т., че същият  не дължи на „ЕВН България Електроснабдяване”АД сумата 1081, 60 лева /с включен ДДС/,  представляваща допълнително начислена енергия за периода 70 дни – от 22.06.2012 г. до 31.08.2012 г. за 5725 кWh за обект, находящ се в с. П, П. о, ул. „Т.” № *** по ф-ра № 1090424825.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски, които са в размер на 300 лева- за заплатена държавна такса по делото и адвокатски хонорар.

По мотивите Пловдивският районен съд, V гр.състав

        

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО  по отношение на Т.Г.Т.,  ЕГН **********, ***, че същият  не дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” АД,  ЕИК 1235264300,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. „Христо Г. Данов” № 37,  представлявано от ч. на у. с. С. М. З.,  М. М. – Д.,  Й. З. сумата в размер 1081, 60 лева, начислена по ф-ра 1090424825/14.03.2013г. за  служебно начислена консумация на ел. енергия,  за обект,  находящ се в с.с. П.,  община Р.,  ул. „Т.” № ***,  клиентски номер *** за периода от 22.06.2012г. до 31.08.2012г.,  в размер на  5 725 киловатчаса.

 

.

ОСЪЖДА          „ЕВН България Електроснабдяване” АД,  ЕИК 1235264300,  със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от Й. З.-п. на УС и С. М. З.-ч.н на УС да заплати на на Т.Г.Т.,  ЕГН **********, *** от 300 лева разноски по производството.

Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с препис.

 

 

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

 

Вярно с оригинала: ЕД