Гражданско дело 10930/2013 - Решение - 18-02-2014

Решение по Гражданско дело 10930/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   669                      18. 02 .2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III брачен  състав

 

На   16. 01 .2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 10930 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

         **************************************************************************************************************

 

          

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Д.Т., ЕГН ********** и С.С.Т., ЕГН **********, сключен на  ******** година в град А., за което е съставен Акт за граждански брак № ***/********, година на Общински народен съвет – А., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

След прекратяване на брака родителските права по отношение на родените от брака деца В. С. Т., ЕГН ********** и С. С. Т., ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката М.Д.Т., ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

За бащата С.С.Т., ЕГН **********, се определя режим за личен контакт с децата В. С. Т., ЕГН ********** и С. С. Т., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа на съботния ден до 19.00 часа на неделния ден, с преспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с времето, през което майката ще ползва годишния си отпуск.  

          Бащата С.С.Т., ЕГН ********** ,се задължава да заплаща издръжка за децата  В. С. Т., ЕГН ********** и С. С. Т., ЕГН **********  в размер на 170 лв (сто и седемдесет) месечно за детето   В. С. Т., ЕГН ********** и 130 лв (сто и тридесет) месечно за детето С. С. Т., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител М.Д.Т., ЕГН **********,  считано  01.01.2014 година и за в бъдеще, до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжките или прекратяването им, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжките се заплащат до 10 число на месеца, за който се отнасят.

               След прекратяване на брака ползването на семейното жилище, представляващо апартамент в гр. П., ЖК„ Т.”, бл.***, вх.*, ет.*, ап.**, който е собственост на родителите на съпругата, се предоставя за ползване на М.Д.Т..

                Съпрузите заявяват,  че по време на брака си не са придобили в режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти, които да са предмет на делба между тях, а придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно и доброволно, всеки от тях към деня на подписване на споразумението за прекратяване на брака е получил в своя фактическа власт вещите, поставени в негов дял и нямат никакви взаимни претенции по повод делбата им, нито ще имат такива в бъдеще.

                 Съпрузите декларират, че към деня на подписване на споразумението нямат неизплатени кредити, които да са теглили за нуждите на семейството и за които да носят солидарна отговорност, а ако някой от тях е теглил такъв, то задължен по него след прекратяване на брака остава единствен титулярът им.

                 Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака всеки от тях остава единствен собственик и разпоредител със средствата по паричните влогове, на които е титуляр.

                 Съпругата М.Д.Т. заявява, че няма никакви претенции към имуществото, правата и вземанията на С.С.Т. в качеството му на търговец, управител или съдружник в търговски дружества, нито ще носи солидарна отговорност за задълженията му в тях.

                Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

                След прекратяването на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – Т..

 

Разноските по делото се поемат от съпрузите както следва: всяка от страните заплаща определената от съда окончателна държавна такса за прекратяване на брака и по споразумението така, както ги е определил съдът и всяка от страните заплаща адвокатското възнаграждение на ангажирания от нея адвокат.

ОСЪЖДА М.Д.Т., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15,00 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА  С.С.Т., ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата 231,00 лв. /двеста тридесет и един лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.