Гражданско дело 10813/2013 - Решение - 05-02-2014

Решение по Гражданско дело 10813/2013г.

   РЕШЕНИЕ № 515

                                  гр. Пловдив, 05.02.2014 г.

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен Съд, 4 с-в, в открито съдебно заседание на 29.01.2014 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН БОРИСОВ

при секретаря Илияна Куцева,

като разгледа докладваното от съдия Борисов

гр.д. № 10813 по описа за 2013 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 Предявени са искове с правно основание чл. 26 от ЗЗД вр. чл. 42, б.б. от ЗН вр. чл. 25, ал. 1 от ЗН.

           Пловдивският районен съд е сезиран с искова молба от С.П.Т. – Д. ЕГН **********,***, със съд. адрес гр. П., ул. Х. № *, ет. *, чрез адв. К., срещу Т.В.Д. ЕГН **********,***, в която се твърди, че ответникът се ползва от саморъчно завещание с поставена дата 28.06.2009 г., в негова полза, с приписано авторство на наследодателката на ищцата Й. А. С. Налице са твърдения, че саморъчното завещание, което е обявено от пом. нотариус М. С., при нотариус Д.С., с протокол за обявяване на саморъчно завещание оформен под № **, том І, нот. дело № **/27.11.2012 г., е нищожно, тъй като не е написано и подписано от Й . А.С.. Прави искане съдът да прогласи нищожността на саморъчно завещание от 28.06.2009 г. от Й.А. С. ЕГН **********, в полза на Т.В.Д. ЕГН **********, което е обявено от пом. нотариус М.С., при нотариус Д. С., с протокол за обявяване на саморъчно завещание оформен под № **, том І, нот. дело № **/27.11.2012 г. Прави искане за присъждане на разноските по делото.

           В съдебно заседание ищеца С.П.Т. – Д. чрез адв. К. поддържа иска и прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Претендира разноски.

Ответникът Т.В.Д., не депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, не се представлява в открито заседание, както и не взема становище по исковете.

Съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение срещу ответника Т.В.Д., тъй като са налице предпоставките на чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ГПК.

С оглед изхода на делото претенцията на ищеца за присъждане на разноски е основателна за сумата от 965 лв., според представен списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от горното, съдът

РЕШИ: 

            ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на саморъчно завещание от 28.06.2009 г. от Й. А. С. ЕГН **********, в полза на Т.В.Д. ЕГН **********, което е обявено от пом. нотариус М. С., при нотариус Д.С., с протокол за обявяване на саморъчно завещание оформен под № **, том І, нот. дело № **/27.11.2012 г., по иска предявен от С.П.Т. – Д. ЕГН **********,***, със съд. адрес гр. П., ул. Х.№ *, ет. *, чрез адв. К., срещу Т.В.Д. ЕГН **********,***.

 ОСЪЖДА Т.В.Д. ЕГН **********,***, да заплати на С.П.Т. – Д. ЕГН **********,***, със съд. адрес гр. П., ул. Х. № ., ет. ., чрез адв. К., сума в размер на 965 лв. /деветстотин шестдесет и пет лева/ разноски по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Да се уведоми ответника за защитата му по реда на чл. 240 от ГПК.

 

                                                                                         Районен съдия:/п/

Вярно с оригинала:/п/

                               П.П