Гражданско дело 10757/2013 - Решение - 10-02-2014

Решение по Гражданско дело 10757/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  603                       10.02.2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                     III брачен  състав

 

На   08.01.2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар : Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело номер  10757 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по реда на глава ХХV1 от ГПК.

         Образувано по иск с правна квалификация чл. 49, ал.4 от Семейния кодекс, предявен от Х.Г.Р., ЕГН ********** против Д.Г.Р., ЕГН **********.

         *******************************************************************************************************

          

По изложените съображения, Съдът      

                                    

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Х.Г.Р., ЕГН ********** и Д.Г.Р., ЕГН **********, сключен на ******** година в град П., област  П., за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******** година на община П., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА, на основание чл. 49, ал.4 от СК .

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал.4 от СК за следното:                     

        

         Съпрузите заявяват, че родителските права относно роденото от брака малолетно дете А. Д. Р., ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Х.Г.Р., ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

Определя се следният режим на лични отношения на детето с бащата Д.Г.Р., ЕГН ********** както следва:  всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

         Съпрузите се споразумяват бащата Д.Г.Р., ЕГН **********  да заплаща на детето А. Д. Р., ЕГН ********** ,чрез неговата майка и законен представител-Х.Г.Р., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на  150 лв. / сто и петдесет/, начиная от 08.01.2014 година до навършване на пълнолетие на детето или настъпване на други обстоятелства, водещи до промяна или погасяване на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от падежа до окончателното й изплащане. Издръжката ще се заплаща до 15-то число на текущия месец.  

         Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг, тъй като са здрави и работоспособни.

         Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – Л.

          Съпрузите заявяват, че ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., бул. „ С. П.” № **, вх. *, ет. *, ап. **, което е собственост на майката на съпругата Х.Г.Р., се предоставя на съпругата.

         Разноските по делото  се поемат от всеки от съпрузите така , както са направени.

 

         ОСЪЖДА Х.Г.Р., ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 15,00 лв. / петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

         ОСЪЖДА Д.Г.Р., ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 123,00  лв. / сто двадесет и три лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

        

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба само в частта, относно прекратяването на брака, в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.