Гражданско дело 10560/2013 - Определение - 30-09-2013

Определение по Гражданско дело 10560/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2013                                                       гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХVІІ граждански състав  

На тридесети септември                                 2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                               Председател: ИВАН АНАСТАСОВ

 

Секретар: В.А.

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

гражданско дело № 10560 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11,26 часа се явиха:

Ищцовото дружество, редовно призовано, не изпраща представител.

Ответното дружество, редовно призовано, явява се юрк. М. Ч., с пълномощно от днес.

Вещото лице В.С. се явява в залата.

            СЪДЪТ

            О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Делото се докладва съобразно с проекта за доклад връчен на страните.

           Заключението на вещото лице С. е депозирано в срок.

Сне се самоличността на вещото лице и му се напомни отговорността по чл. 291 от НК.

В.И.С. - 61 г., българин, български гражданин,  неосъждан, без връзка със страните. Поддържам изготвеното от мен становище. Запознат съм с наказателната отговорност.

ЮРК. Ч.: Вие сте установили, че електромера измерва с грешка – 46 %. Причината за това е ясна: има защипана изолация. Констатирате ли, че не се касае за неправомерно въздействие?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, неправомерно е приложена методиката. За да бъде приложена тази методика, първо трябва да има констатирано неправомерно външно въздействие и второ да бъде извършена проверка за точност на измерване на електромера, при която проверка да бъде определен конкретен измерител на грешката, която да се ползва за корекция на сметката за електроенергия. В случая не са изпълнени тези две условия.

           ЮРК. Ч.: Въздействието е било върху защипаната изолация на проводника в клемореда, а не вътре в самото устройство. Нашите техници са отщипали тази изолация и са възстановили нормалната схема на работа. Не се е наложил демонтаж.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

           ПРИЕМА заключението на вещото лице С..

           ИЗДАДЕ се РКО.

           На 30.08.2013 г. е постъпила молба от пълномощника на ищцовото дружество, със заявен отказ от иска. Дадено е указание да се представи изрично пълномощно за отказа. На 20.09.2013 г. е постъпила молба лично от управителя на ищцовото дружество, с която потвърждава заявения отказ. Към нея е приложена и друга молба отново лично от управителя, с повторно заявен отказ от иска.

           ЮРК. Ч.: Представляваното от мен дружество не е дало повод за завеждане на този иск. Вижда се, че са направени разноски. Моля с определението за прекратяване да ни бъдат присъдени направените разноски. Представям списък по чл.80 от ГПК. Моля, ако съдът счете за целесъобразно, на основание чл.78, ал.8 от ГПК да присъди направените разноски на представляваното от мен дружество.

            С оглед заявения отказ от иска и на основание чл.233 от ГПК производството по делото следва да бъде прекратено. Съгласно чл.78, ал.4 от ГПК, ответника има право на съдебни разноски и при прекратяване на производството по делото. В случая действително не е налице основание да се приеме, че ответното дружество по някакъв начин е подвело ищеца да заведе настоящото дело и в последствие със свои действия да е довело до отпадане на правен интерес от същото. Ето защо направените от ответното дружество съдебни разноски следва да бъдат присъдени, като претендираното юрисконсултско възнаграждение в размер от 750 лева бъде редуцирано на 200 лева, с оглед на сравнително невисоката правна и фактическа сложност на делото и преди всичко с оглед нейното съвсем кратко развитие. Поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

           ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.

           ОСЪЖДА „Тиваинвест” ООД – гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10 да заплати на „ЕВН България Електроразпределение” АД – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, сумата от общо 320 лева съдебни разноски, от които 200 лева юрисконсултско възнаграждение, като оставя без уважение искането на ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение до пълния претендиран размер от 750 лева

           Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок, който за ответното дружество тече от днес, а за ищцовото дружество от датата на връчване на заверен препис от протокола за днешното съдебно заседание.

           Протоколът се изготви в С.З.

            Заседанието се закри в 11,42 часа.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

                                                                                  СЕКРЕТАР:/п/

Вярно с оригинала.

В.А.