Гражданско дело 10431/2013 - Решение - 05-07-2013

Решение по Гражданско дело 10431/2013г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер 2964                           05.07.2013   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  ПЕТИ  ЮЛИ                                     две хиляди и тринадесета  година

В публично заседание на    четвърти  юли                         две    хиляди   и тринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

Секретар: ЦВЕТЕЛИНА   БАКАЛОВА

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 10431                                                    по описа за   2013  година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

 

Подадена е от  С.   З.   И. ЕГН ********** и Н.Д.И. ЕГН:**********, молба за прекратяването на брака им, сключен на ******** Г. в гр. З., обл. С., с Акт за граждански брак № **/******** Г. на общ. З., обл. С., по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното: 

От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за граждански брак № **/******** Г. на общ. З., обл. С., е видно, че същият е сключен на ******** Г. в гр. З., обл. С.. Депозира се лично от съпрузите пред съда сериозното и непоколебимо взаимно съгласие за развод. Представеното споразумение по чл.51 от СК е пълно, декларира се, че са уредени всички лични и имуществени отношения. От брака си молителите  нямат деца.

Молителите нямат претенции за издръжка един към друг след прекратяването  на брака.

След прекратяване на брака Н.Д.И. ще запази фамилното име придобито по време на брака - И..

Семейното жилище- апартамент в гр. Пловдив, находящ се на ул.„К.”№ *, ет.*, ап.*, придобит по време на брака от двамата съпрузи, ще остане в обикновена съсобственост между бившите вече съпрузи.

Съпрузите се споразумяха още, семейното жилище в ул.„К.”№ *, ет.*, ап.*,, да се ползва от Н.Д.И..

Имуществото, придобито по време на брака съпрузите декларират, че са  поделили помежду си.

Съпрузите декларират, че нямат общи банкови сметки и непогасени задължения.

Разноските по делото се поемат от всеки от молителите по равно.

 Съдът определи  окончателна  държавна такса в размер на 20 лева, която следва да се заплати  от  двамата съпрузи по равно.

 Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между С.   З.   И. ЕГН ********** и Н.Д.И. ЕГН:**********, сключен на ******** Г. в гр. З., обл. С., с Акт за граждански брак № **/******** Г. на общ. З., обл. С., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.   

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Молителите нямат претенции за издръжка един към друг след прекратяването  на брака.

След прекратяване на брака Н.Д.И. ще запази фамилното име придобито по време на брака - И..

Семейното жилище- апартамент в гр. Пловдив, находящ се на ул.„К.”№ *, ет.*, ап.*, придобит по време на брака от двамата съпрузи, ще остане в обикновена съсобственост между бившите вече съпрузи.

Съпрузите се споразумяха още, семейното жилище в ул.„К.”№ *, ет.*, ап.*,, да се ползва от Н.Д.И..

Имуществото, придобито по време на брака съпрузите декларират, че са  поделили помежду си.

Съпрузите декларират, че нямат общи банкови сметки и непогасени задължения.

Разноските по делото се поемат от всеки от молителите по равно.

 

         ОСЪЖДА С.   З.   И. ЕГН ********** да заплати по сметка на  ВСС сумата  от 10 лева /десет лева/ - окончателна държавна такса в производството.

ОСЪЖДА Н.Д.И. ЕГН:********** да заплати по сметка на  ВСС сумата  от 10 лева /десет лева/ - окончателна държавна такса в производството.

 

 

     Решението е  окончателно и не подлежи на обжалване.   

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.