Гражданско дело 10292/2013 - Решение - 05-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

 

                                  Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

             

       Номер 456                     05.02. 2014г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                     ХІV-ти граждански състав

 

       На  четиринадесети януари                               2014  Година

 

        В публично заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

        

при секретаря Иванка Чорбаджиева,като разгледа докладваното от съдията гр. дело N10292 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е образувано по обективно съединени искове с прав но основание чл.109 от ЗС и чл.108 от ЗС,предявени от С.Л.Л. ЕГН********** *** против Б.Д.Г. ЕГН********** *** и искане с правно осн. чл.537 ал.2 от ГПК.

     Ищцата твърди, че е собственик по наследство от нейните р. Л. и П. Л. на апартамент,находящ се на първия етаж от двуетажната жилищна сграда в гр. П., ул.”Б. З." №..., /бивша ул."Г. К."/,както и на избено помещение и таванско помещение, заемащо югозапад-югоизточния ъгъл на сградата,както и на 1/2 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху 1/2 идеална част от дворното място, цялото с площ от 338 кв м . съставляващо парцел ..., кв. ... – стар, .... – нов по плана на ... градска част – П., който имот се намира в жилищна сграда- ПИ ...,построена в ПИ с идентификатор ... по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед .../...г. на И. д. на АГКК с площ от 293 кв м. номер по предходен план: ..., кв....-нов /...-стар/ по плана на ЦГЧ,бивш парцел .... Ищцата твърди, че ответникът Б.Д.Г. е придобил втория жилищен етаж от така описаната жилищна сграда и ½ ид. част от дворното място по силата на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка от своята б. М.Д. С.,за което бил със тавен н. а. №..., том .... дело №.../...г. от ...г на н. при ПРС. Твърди, че по силата на договор за дарение, склю чен на ...г. с н. а. №..., том ..., дело №.../ ... г. на СВ- П. м. на ответника Е. И. Г. му дарила 1/4 идеална част от описаното дворно място. Ищцата твърди, че дарителката не е имала  право на собственост в имота, поради което ответникът не е могъл да придобие права, които прехвърлителят му не притежава и затова счита че ответникът не е станал собственик на дарената му ¼ ид. част от имота.Твърди, че останалата 1/2 ид. част от дворното място било общинска собственост.Твърди, че на ...r. ответникът се снабдил с Н. а. за собственост върху недвижим имот,придобит по давностно владение №..., том .... дело № .../ ...г. на СВ П., с който бил признат за собственик върху таван ско помещение с площ от 80 кв. м. в същата сграда – гр. П., ул. „Б. З.” № .... Твърди, че в обема на това таванско помещение било включено и нейното таванско помещение, заемащо югозапад – юго източния ъгъл на сградата с площ на същото от 20 кв.м.Ищцата твърди, че в това таванско помещение държала свои вещи, складирани и стопа нисвани от години, поради което счита, че за ответника не е текла дав ност, поради което неоснователно същият е признат за негов собственик. Твърди, че за издадените на ответника нотариални актове узнала през месец юни 201Зг. при подготовката си за завеждане на настоящото дело Твърди, че още докато били живи на р. й, а и след тяхната смърт, в дворното място не  е имало огради, ползвало се е общо от тях и от ответника, а преди него от праводателя му, като достъпът навсякъде бил свободен.Твърди, че на ...г ответникът самоволно и неосно вателно разрушил и премахнал част от преградата от бетон и тухла, разположена в източната част на дворното място, успоредно на сгра дата, като премахнатата част била с височина около 0.70 м. и дължина около 1.50м. Твърди, че тази преграда е заварена в имота отпреди повече от шестдесет години и е служила за защита от нахлуване на дъждовни води и сняг. Ищцата твърди, че върху премахнатата част ответникът изградил две бетонни стъпала.Твърди, че на ...г. ответникът самоволно и неоснователно поставил телена ограда с висо чина около 1,80м, през дворното място, както следва: от запад оградил входа за избата й, от изток - успоредно на улицата, като оставил само проход за жилището й и така цялото дворно място останало зад тази телена ограда. Твърди, че ответникът неоснователно ограничил достъпа й до дворното място, до дворната чешма,до общия водомер, до  про сторите и до трайните насаждения - асми на бетонни колове с желязна арматура и бор,както и до преливника на локалното парно в избата на ищцата. Ищцата твърди, че заради загражденията неоснователно била лишена от достъп за зареждане на парното, за складиране на въглища и дърва в избата си.Ищцата твърди, че била лишена и от достъп до външ ната стена на етажа й за ремонт на същата. Твърди, че ответникът мон тирал допълнителна водосточна тръба /улук/ към съществуващата на източната стена на сградата, като прикачил удължение от 1,20м. под стъпалото на стълбите, поради което при дъждове водата се изливала към входната врата жилището й. Твърди също така, че ответникът нео снователно я лишил от достъп до таванското й помещение, като й отка зал ключ към общото стълбище, водещо към него. Твърди, че същият неоснователно владее таванското помещение и неоснователно се е снаб дил с нотариален акт по давностно владение. Твърди, че тъй като двата жилищни етажа в сградата принадлежат на отделни собственици - на нея и ответника, дворът е общ, наред с другите общи части, посочени в закона, включително външните стени на сградата, дворната чешма и др. Твърди, че учреденото на н. й право на строеж върху 1/2 от дворното място и собствеността на първия етаж включват и акце сорното право на ползване на незастроената част от земята, която била собственост при равни права на ответника и на О. П..При условията на евентуалност,в случай че не се установи,че има право наползване върху дворното място,твърди да е собственик на ½ от двор ното място по н. и давностно владение осъществявано от нейните н. необезпокоявано и непрекъснато от ...г до смъртта им.Възоснова на изложеното от съда се иска да постанови реше ние, с което да осъди ответника да преустанови неоснователните си дей ствия, с които пречи на ищцата като собственик на първия жилищен етаж от жилищната сграда с идентификатор ..., да упражнява правото си на ползване върху поземлен имот с идентифи катор № ...,а при условията на евентуалност-да осъди ответника  да преустанови неосноватените си действия с които пречи на ищцата да упражнява правото си на собственост върху ½ ид част от дворното място /съгласно уточняв молба на л.39 от делото /,както и да осъди ответника да преустанови неоснователните си действия с които пречи на да упражнява правото си на собственост върху външните стени на етажа си, на дворната чешма, на водомера , просторите и трайните насаждения,на избата,да осъди ответника да премахне теле ната ограда, ограждаща цялото дворно място зад входа на избата й от запад и зад входа на етажа й от изток, успоредно на улицата, с височина на оградата около 1.80 м., както и да премахне за своя сметка улука с дължина около 1.20 м. под стъпалото на стълбите към съществуващата отпреди на източната стена на сградата,както и да възстанови прегра дата от бетон и тухла, висока около 70 см. и с дължина около 1.50 м., разположена в източната част на дворното място, успоредно на сградата, като продължение на съществуващата, както и да премахне поставените на нейните основи две бетонни стъпала, както и да бъде осъден ответника да прекрати неоснователните си действия, с които й пречи да упражнява правото си на собственост върху таванското поме щение с площ от 20 кв.м.,заемащо югозапад-югоизточния ъгъл на жилищ ната сграда с идентификатор ... построена в ПИ с иденти фикатор ... с адм. адрес-гр П., ул. „Б. З. "№...,  как то и да бъде осъден ответника да й осигури достъп до стълбището към таванското й помещение и до самото таванско помеще ние чрез предаване на ключ, както да бъде осъден ответника да й предаде собствеността и владението на таванското помещение с площ от 20 кв м, заемащо югозапад-югоизточния ъгъл на жилищната сграда с идентификатор ...,построена в ПИ с идентификатор ... с адрес-гр П., ул. "Б. З.”№..., както и на основание чл.537 ал 2 от ГПК да бъде отменен Н. а. за соб ственост върху недвижим имот придобит по давностно владение №..., том ..., дело №.../...г на СВ П.. Претендира разноски

         Ответникът оспорва така предявените искове Оспорва ищцата да е собственик на дворното място. Счита, че съгласно чл. 64 от ЗС ищцата има право да ползва земята само доколкото това е необходимо за ползването на притежавания от нея обект от постройката - жилището на първия етаж Твърди, че ищцата има достъп за преминаване до входа на сградата и жилището на първия етаж. Твърди, че такъв достъп ищцата винаги е имала и никой не й е пречил,нито я е ограни чавал за него Твърди, че целия процесен имот е бил собственост на н. на ответника Т. /по м. Д./ Х. Ф. /Г. /, която го била придобила с н.. а.. № ..., том ..., от ... г., и от която при режима на ЗОЕГПНС, д. одържавила имота. Твърди, че д. е продала жилището на първия етаж, без дворното място на н. на ищцата с договор от ... г. Твърди, че на основание на ЗВСВОНИ процесния имот бил реституиран в полза на н. на Т. Ф. - целия втори етаж от сградата, заедно с тавана и цялото дворно място.Твърди, че н. на Т. Ф. Г. – М. Д. С., е прехвър лила на ответника жилището на втория етаж от сградата и ½ ид. част от мястото, а другата ½ ид. част била съсобствена при равни права  на другите двама наследници на същия н. – Е. И. Г. и Д. И. С.. Първата от тях се е разпоредила със своята ¼ ид. ч. с договор  за дарение в полза на ответника, сключен с нот. акт № ..., том .../... г., а останалата ¼ ид. част била соб ственост на трето неучастващо в спора лице – в. на ответника – Д. И. С..Относно претенцията на ищцата за тавана счита,че таванското пространство в сградата още от самото построяване  на сградата през 30-те години е било винаги принадлежност единствено и само към жилището на втория етаж.По силата на самия проект на сградата таванския етаж бил изключен от обхвата на общите части и принадлежал само на втория етаж, което се потвърждавало от проекта от ... г., съгласно който единственият възможен достъп до таванския етаж е вътрешното стълбите, разположено в обема и площта на жили щето на втория етаж. Твърди, че достъпът до таванския етаж се осъщест вява посредством вътрешно стълбище, което се намира в жилището на втория етаж, т.е за да се стигне до тавана било необходимо да се влезе в жилището на ответника. Оспорва ищцата да е ползвала таванския етаж след реституцията на втория етаж,като твърди,че целият таван бил реституиран заедно с жилището, като таванското пространство оттогава се ползвало единствено и само от ответника,поради което същият се снабдил с нот акт за собственост на имот,придобит по давностно владе ние. Оспорва договора от ... г., с който държавата е продала на ищцата освен първия жилищен етаж и едно „таванско помещение в югоизточния ъгъл на сградата” с твърдение, че такова таванско поме щение не е съществувало и счита договора за нищожен поради липса на предмет.По изложените съображения настоява за отхвърляне на иско вете. Претендира разноски.

      Съдът след преценка на събраните по делото доказателства-поот делно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

       Ищцата се легитимира като собственик по силата на  договор за про дажба на държавен недвижим имот от ...г. и по н. от р. й Л. и П. Л. /удостов. за наследници на л.10/ на апартамент,находящ се на първи етаж от двуетажна жилищна сграда находяща се на ул.Б. З.” №...,бивша улица „Г. К.”, едно избено помещение и едно таванско помещение,заемащо югозапад-югоизточния ъгъл на сгра дата, 1/2 ид част от общите части на сградата, ведно с правото на строеж върху ½ ид част от дворното място цялото с площ от 338 кв м., съставляващо парцел...,кв....-стар,...-нов по плана на гр. П..Видно от представената на л.15 от делото скица   по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо вед .../...г. на И. д. на АГКК жилищ ната сграда представлява ПИ ..., построена в ПИ с иденти фикатор ... с админ. адрес гр.П. ул.”Б. З.”№....

      Дворното място, сградата и пристройката са принадлежали на Т. Д. Ф.,която видно от представения договор за покуп ко- продажба, сключен на ...г с н. а.№... том... дело№ .../...г  на Н. при ПОС е закупила дворно място от около 300 кв м. с една двуетажна къща и паянтова сграда на ул.”Д.”№. в гр П., съставляващо парцел ... в кв.... по плана на гр.П..Видно от представеното на л.109 от делото удостоверение Комисията по ЗОЕГ ПНС с решение от ...г е отчуждила от Т. и с. й  в полза на д. цялата двуетажна масивна сграда на ул.”Д.”№.. .

    Т. Д. Ф.-Г. е починала на ...г. и видно от представеното удостоверение за н.е оставила за свой единствен н. д. си М.Д. С.. С влизане в сила на ЗВСОНИ по силата на чл. 1, ал. 1 правото на собственост върху одържавения имот е възстановено на н. на Т. Г.-нейната д..Със заповед№.../...г на К. на О. П. са отписани от актовите книги като държавна собственост втори жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда с мазе и таван ведно с 1/2 ид част от общите части на сградата,както и цялото дворно място находящо се на ул „Г. К.№... гр П.,бивша ул.”Д.” №...-видно от съдържанието на заповед№.../...г на О. у. на О. с а. ц.

    С  договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за из дръжка и гледане, сключен на ...г. с  н. а.№...,том..., дело .../...г. на н. при ПРС М. С. е продала на ответ ника, неин в. втория жилищен етаж от сградата с изба и таван и ½ ид част от дворното място находящо се на ул Г. К.№...  с площ от 294 кв м.,съставляващо имот пл.№... включен в парцел....,..., ...,...,...,... от кв ... стар ... нов по плана на  Ц. г.ч. , ведно с паянтовата сграда в имота.

    М. С. е починала на ...г и е оставила  за свои н.  Е. Г.-нейна д. и Д. С.-неин с. които съгласно чл.5 от ЗН наследяват оставената им  в наследство 1/2 ид част при равни права или по 1/4 ид част за всеки от тях

    С  договор за дарение сключен на ...г с н. а.№... том... рег. №... дело... от ...г на н. с рег.№... по регистъра на НК Е. Г. е дарила на с. си Б.Г. оставената й в наследство от м. й М. С. ¼ ид част  от ПИ с идентифика тор ....В резултат на така описаните прехвърлителни сделки ответникът е придобил общо ¾ ид части от  дворното място,а другата 1/ 4 ид част се притежава от трето за делото лице.

      В случая етажната собственост в жилищната сграда на ул.Б. З. №... е възникнала през ...г, когато д. е продала на праводателите на ищцата апартамента на първия етаж,като тогава  са  възникнали и общите части, изброени примерно в чл. 38 от ЗС. Земята не във всички случаи е обща част, тъй като собствеността върху етажи или части от тях може да бъде прехвърлена и без земята, а само с право на строеж - чл. 63, ал. 2 от ЗС. Именно такъв е и настоящия случай-собствеността върху първия етаж е прехвърлена без земята,която е оста нала в собственост на  прехвърлителя Д.,а впоследствие е била реституирана.Тъй като с прехвърлянето на първия етаж с договора за покупко-продажба от ...г не се прехвърля  идеална част от правото на собственост върху земята, тя не придобива характеристиката на обща част по смисъла на чл. 38, ал. 1 от ЗС. При това положение ищцата има право да ползва земята само доколкото това е необходимо за ползването на притежавания от нея обект от постройката - в случая жилището на първия етаж.Съгласно разпоредбата на чл.63 от Закона за собствеността е възможно върху терен, собственост на едно лице да бъде отстъпено право на строеж в полза на друго лице, което след реализирането му ще стане собственик на сградата. При този строеж върху чужд имот е раз делено титулярството на правото на собственост върху построеното и зе мята.Отношенията между собственика на постройката и собственика на земята  се уреждат по правилото на чл.64 от Закона за собствеността, приложимо към суперфициарната собственост. Правото на строеж дава възможност освен да се изгради  сграда върху чужда земя, то и земята да бъде ползвана с оглед обслужването на сградата според нейното пред назначение, ако в акта за отстъпване на суперфицията не е уговорено друго,какъвто е и настоящия случай. Следователно ищцата има право да ползва такава част от дворното място,необходима за обслужването на сградата. 

     От приетата по делото СТЕ се установява че достъпът до дворното място се осъществява през два входа откъм ул.Б. З.,като входът обозначен с буква А на скица №1 към СТЕ обслужва и двете страни и чрез него се осъществява достъп до дворното място и жилищна та сграда.В. л. К. е констатирала,че пред входа за жи лището на ответницата,обозначен с буква В на скица№1 към заключе нието има изградени 2 бр стъпала. Същите били изградени след като  е била премахната част от  тухлено бетонова ограда с височина 0,70 см и дължина около 1,40м, като на нейно място ответникът признава в с.з. на 14.01.2014г. че изпълнил оградна мрежа,означена с червена линия върху скицата, като по средата на оградата има обособен вход от две крила от по 1,20м ширина,който ответникът заключил.Видно от скицата към заключението достъпът до избеното помещение на ищцата се осъщест вява от входа обозначен с буква Д от заключението като  телената огра да, ограждаща  дворното място е зад входа за избата на ищцата.Видно от скицата оттук се осъществява достъп до вътрешността на  дворното място и този достъп не е необходим за достъп до входа на жилището на ищцата, който както се посочи се осъществява от  другия съществуващ вход за дворното място и сградата,намиращ се в източната част на двор ното място и обозначен с буква  А на скицата към заключението  От показанията на с. Н. С. се установява,че преди да бъде изградена решетката на западния вход В достъпът до дворното място се е осъществявал от двата входа,като ищцата е имала достъп до целия двор, а след поставяне на решетката имала достъп само до входа на избата си,а от другия вход,обозначен с буква А на скицата към заклю чението имала достъп до къщата и двора.

     В западната част на дворното място според скица №1 към заклю чението  има чешма с корито и водомер, простор-едно въже, завързано на винкелно желязо за бетоновия кол на южната част на асмалъка,  до източната  регулационна  граница има обособена  цветна алея,а водосточ ната тръба,обозначена с кафяв цвят върху скицата се намира пред първото стъпало на външното стълбище водещо до втория етаж на ответ ника.

  Предвид на изложеното не се установи  че посредством поставената от ответника ограда изпълнена с оградна мрежа ответникът пречи  не достъпа на ищцата до нейния апартамент или общи части които по естеството си или по предназначение обслужват всички съсобственици е ЕС.Напротив установи се, че огражданието на дворното място от ответ ника по никакъв начин не пречи на ищцата да упражнява правото й да  ползва  дворното място за достъп до етажа  и избеното й помещение.Не се установи също така по какъв начин премахнатата тухлено бетонна ограда съществувала на мястото на изградената от ответника оградна мрежа пречи на  ищцата да упражнява правото си на собственост върху  притежаваното нея жилище

  Както се каза съгласно чл. 64 ЗС собственикът на постройката може да се ползва от земята, само дотолкова, доколкото това е необходимо за използване на постройката според нейното предназначение, доколкото с акта, с който му е отстъпено правото не е постановено друго. С оглед правомощията, установени с чл. 64 ЗС ищцата има право да  ползва такава част от мястото, върху което е построена сградата, която да й осигурява нормален достъп до сградата, включително до входа й, и за поддържането й в нормално и годно за ползване състояние. Осигуряването на това ползване във всички случаи предполага и съдей ствие от страна на собственика на земята, който следва да търпи определени ограничения, като при наличие на пречки от негова страна суперфициарният собственик може да осъществи правата си и по реда на чл. 109, ал. 1 ЗС. Определящото в случая обаче е това, че правата на собственика на отделен обект в сградата по отношение на дворното място са такива по чл. 64 ЗС, а не права на собственик, поради което незастроената част от мястото не може се ползва за такива дейности, които биха лишили от съдържание правото на собственика на земята /в случая  за  създаване и поддържане на насаждения-цветя, асми, прости ране ползване на дворната чешма и  др. под./. Ограничаването на правата на собственика във възможността да ползва своя имот следва да произтича пряко или косвено от действията му, като във всички случаи с оглед на конкретните факти по делото следва да се прецени наличието на такова въздействие. В настоящия случай, като се съобразят данните по делото за вида и характера на пречките, които изтъква ищцата, следва да се приеме, че такава зависимост липсва, и трудностите, които възникват за ищцата при осъществяване достъпа до имота й не са свързани с действията на ответника, който като собственик има право да иска имотът му да бъде ограден от всички страни. Не се установи ползването на цялото дворното място да е необходимо за достъп до притежавания от ищцата апартамент и избено помещение, поради което и ограниченият достъп не сочи на засегнато право на ползване. Приемането на противното означава да се осигури достъп до цялото дворно място като по този начин се ограничат необосновано правата на собственика на мястото.

   При това положение така предявеният от ищцата   иск с правно осн чл.109 от ЗС за защита на правото й на ползване по чл.64 от ЗС е неоснователен и следва да се отхвърли.

   По евентуалния иск: Във връзка с твърдението на ищцата,че е соб ственик на ½ ид част от  дворното място на основание  изтекла придобивна давност в полза на нейните н.  през  периода от ...г до ...г.следва да се посочи следното Процесният имот е подлежал на възстановяване по реда на ЗВСОНИ и съответно по отно шение на него е действала разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от ЗВСОНИ (нова, в сила от 22.11.1997 г.), според която изтеклата до влизане в сила на тази разпоредба придобивна давност не се зачита и нова давност започва да тече от момента на влизане в сила на тази норма. Ищцата е суперфициарен собственик и затова не може да се позова на кратката придобивна давност по отношение на дворното място,тъй като не е налице годно правно основание,което да я направи собственик, а това е основната предпоставка по чл. 70, ал. 1 от ЗС.В случая следователно тази придобивна давност може да бъде само десетгодишна / в този сми съл изрично решение № 28 от 04.05.2010 г. по гр. д. № 844/09 г. на ВКС, I ГО, постановено в производство по чл. 290 от ГПК и задължително, съгласно т. 2 на ТР № 1/19.02.2010 г по т. гр. д. № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС/,поради което периода ...г-...г не е достатъчен за придо биването по давност на  ½ ид част от дворното място.Вън от горното    не се събраха и доказателства по делото за осъществяваното от наследо дателите на ищцата владение.Предвид липсата на първия от елементите на фактическия състав на чл.109 от ЗС –ищцата да е собственик на ½ ид част от дворното място-този иск също следва  да се отхвърли като неоснователен 

   Като собственици на отделни обекти в сградата на ул.”Б. З. страните са  собственици и на съответните ид. ч. от общите части на сградата, каквито се явяват улуците, стената и двете бетонни стъпала.Следователно ищцата е активно материално правно легитимира на да иска признаването и зачитането на правото й на собственост върху общите части от  другия етажен собственик. По делото не се установи чрез твърдяните от ищцата нарушения да се създават пречки за упражняване в пълен обем на правата й на собственик.От показанията на изслушания с. Е. М. не се установи ответ никът да ограничава, смущава и пречи на допустимото пълноценно полз ване на общите части на сградата-улуци стени и др

 И след като по делото не се доказа  ответникът да осъществил действия, с които да е попречил на ищцата да упражнява в пълен обем и необез покоявано правото си на собственост върху общите части-стени и улуци, то искът е неоснователен и следва да се отхвърли.

   По исковете с правно осн чл.108 от ЗС и чл.109 от ЗС по отношение на  таванското помещение:

   Както се посочи по-горе с договора за продажба на държавен недвижим имот от ...г. д. е прехвърлила на Л. и П. Л. апартамента на първи етаж, едно избено помещение и едно таванско помещение,заемащо югозапад-югоизточния ъгъл. С дого вора   за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен на ...г. с  н. а.№...,том..., дело .../ .г. на н. при ПРС М. С. е продала на ответника  втория жилищен етаж от сградата с изба и таван.След като държавата се е разпоредила с едно от таванските помещения,то предмет на алеаторния договор са останалите тавански помещения,макар да не са били конкретно посочени. С н. а.  за собственост върху недви жим имот, придобит по давностно владение №..., том ..., дело №.../ ...г на СВ П. ответникът е признат за собственик по давностно владение на таванско помешение с площ от 80 кв м., разпре делен на  три самостоятелни помещения,антре и тераса от североизток при грани ци описани в нотариалния акт

   От приетото по делото заключение по изготвената СТЕ в. л. П.  е установило,че в подпокривното пространство на сградата има изградени  две стаи-една  от югоизток и една от юг,както  и един  килер на югозапад и една тераса в север-северозапад.В. л. е конста тирало,че външните стени са  с надзид около 50-60 см, а таванът е ска тен-с наклон, следващ този на покрива.От констатациите на в. л. по двете СТЕ  П. и К. и от събраните гласни доказател ства безпротиворечиво се установи,че достъпът до таванския етаж се осъществява чрез вътрешно стълбище с дървени стълби,което започва  от антрето на втория етаж.Това  антре е в самия жилищен етаж и от него има връзка с помещенията на втория етаж-спалня,всекидневна и санитарни помещения.Самостоятелно стълбище което да води до тавана няма. Според обясненията на в. л. П.  дадени в с.з. на 14.01.2014г местоположението на стаите на таванския етаж към настоящия момент е непроменено и същите съществуват във вида в който са били изградени при построяването на къщата през ... г съгласно проекта на сградата,представен по делото.

    Относно подпокривното пространство с ТР № 34/83 г на ОСГК на ВС е разяснено, че ако представлява само пространство /обем/ между последната етажна плоча и покрива, то е обща част по естеството си, но когато има нужната височина и в него могат да се изградят складови помещения, трябва да се приеме, че е обща част по предназначение. Промяната в предназначението може да се извърши по общо съгласие на собствениците, за което не се изисква особена форма, като може да бъде дадено и мълчаливо или да следва недвусмислено от поведението им - ТР № 39/87 г на ОСГК на ВС. Общите части по предназначение могат да преминат в самостоятелна собственост на някои от собствениците или на трети лица, а също и да се придобиват по давност-Решение № 743 от 14.03.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1720/2009 г., I г. о., ГК, 

    От значение за определяне статута на спорното помещение като самостоятелен обект на правото на собственост или като обща част по смисъла на чл. 38 ЗС е предназначението, което то е имало към момента на възникване на етажната собственост. Както се посочи етажната собственост е възникнала през ... г., когато наследодателите на ищ цата са закупили първия жилищен етаж от д.. След одържа вяване и продажбата на първия етаж от  сградата е възникнала етажна собственост, тъй  от този момент двата етажа се притежават от различни собственици- от Л. и П. Л.. /а след това на д. им С. Л../ и от д., а след реституцията обектите на д. са преминали в собственост на  н. на Т. Д. –Г..

    С оглед на този режим на подпокривното пространство в настоящия случай следва да се приеме, че е било налице подпокривно пространство от втория вид, чието предназначение е променено през ...г  със съгласието на двамата собственици на обекти в сградата.

   В заключението на в. л. П. няма индивидуализация на таванско помещение, заемащо югозапад-югоизточния ъгъл на сградата и такава индивидуализация не може да бъде извършена,тъй като.така както е описано таванското помещението следва да обхваща цялата южна половина на тавана, за да има описаните две граници- на изток и на запад,а в тази половина, както сочи в. л. П. има две помещения и един килер.Предвид противоречието между показанията на с. М., който сочи, че като се влезе в таванското  поме щение от дясната страна е таванското помещение на ищцата,и обясненията на в. л. П.,който сочи,че като се влезе в дясно има изход за тераса,а в ляво са стаите едната на юг другата на югозапад не се установи по делото кое е процесното таванско помещение. При това положение не се установи идентичност на описания в договора за покупко-продажба на наследодателите на ищцата таван, който е описан без площ и граници и само по описаното в договора местоположение не се установи по делото съществуване  на реален обект-таванско помеще ние,заемащо югозапад-югоизточния ъгъл на сграда като принадлежност към апартамента на ищцата с посоченото местонахождение и описаната  площ от 20 кв.м.

    Вън от горното,дори съществуването и местоположението на процес ното таванско помещение да бе установено, то от показанията на раз питания с. Н.  С.  се  установи, че ответникът е придо бил спорното таванско  помещение по давност.В тази връзка с. сочи,че от реституцията на имота и закупуването му от ответника,което е станало през ... г.,/а не както сочи свидетелят през ...г/ до датата на иска 19.06.2013 цялото таванско помещение се  владее и ползва от ответника със съзнанието на собственик,тъй като само той има достъп до него посредством дървената стълба от неговия етаж. С. сочи в тази връзка че ответникът е направил ремонт на целия покрив след като се нанесъл да живее в къщата. Следователно ответникът е придобил по давност таванското помешение на ищцата чрез непрекъснато вла дение, осъществявано повече от 10 години, считано от ...г.

 С оглед на гореизложеното следва да се приеме, че след промяна в предназначението му и придобиване на таванското помещение на ищцата от  другия етажен собственик - ответникът, подпокривното про странство с обособените в него помещения е престанало да бъде обща част на сградата и ищцата няма права в него.

    Предвид на изложеното съдът приема,че активно материално прав ната легитимация на ищцата по отношение на процесното таванско помещение е недоказана,поради което се налага извод за неосновател ност на така предявения иск с правно осн чл.108 от ЗС

 Неоснователността на главния иск обуславя неоснователност и на иска нето за отмяна на н. а.,което следва да се остави без уважение

   По иска с правно осн. чл.109 от ЗС:За основателността на предявения негаторен иск е необходимо от една страна ищцата да докаже по несъм нен начин правото си на собственост върху таванското помещение и от друга, обстоятелствата, които са предизвикали създаване на състояние, различно от това, което е съществувало преди тяхното извършване и което й пречи да упражнява в пълен обем правата си на собственици. Както се посочи ищцата не се установи   да е собственик на процесното таванско помещение, което обстоятелство е досатъчно да  обоснове из вод за неоснователност и на претенцията по чл. 109 ЗС,която също следва д асе отхвърли.

    На осн чл.78 ал.3 от ГПК ищцата  следва да бъде осъдена да за заплати на ответника сумата от 650лв разноски за настоящото производство съгласно представения списък.

    Мотивиран от горното Съдът

                                                Р  Е  Ш  И

   ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Л.Л. ЕГН********** *** искове за осъждане на  Б.Д.Г. ЕГН********** ***. да преустанови неоснователните си действия, с които пречи на ищцата като собственик на първия жилищен етаж от жилищ ната сграда с идентификатор ... да упражнява правото си на ползване върху поземлен имот с идентификатор № ...,както и   да преустанови неоснователните си действия с които пречи на ищцата да упражнява правото си на собственост върху ½ ид част от дворното място,както и   да преустанови неоснователните си действия с които пречи на да упражнява правото си на собственост върху външ ните стени на етажа си, на дворната чешма, на водомера , просторите и трайните насаждения,на избата,да осъди ответника да премахне теле ната ограда, ограждаща цялото дворно място зад входа на избата й от запад и зад входа на етажа й от изток, успоредно на улицата, с височина на оградата около 1.80 м., както и да премахне за своя сметка улука с дължина около 1.20 м. под стъпалото на стълбите към съществуващата отпреди на източната стена на сградата,както и да възстанови прегра дата от бетон и тухла, висока около 70 см. и с дължина около 1.50 м., разположена в източната част на дворното място, успоредно на сгра дата, като продължение на съществуващата, както и да премахне поставените на нейните основи две бетонни стъпала, както и да бъде осъден ответника да прекрати неоснователните си действия, с които й пречи да упражнява правото си на собственост върху таванското поме щение с площ от 20 кв.м.,заемащо югозапад-югоизточния ъгъл на жилищ ната сграда с идентификатор ... построена в ПИ с иденти фикатор ... с адм. адрес-гр П., ул. „Б. З. "№..., както и да  й осигури достъп до стълбището към таванското й помещение и до самото таванско помещение чрез предаване на ключ, както да бъде   да й предаде собствеността и владението на таванското помещение с площ от 20 кв м, заемащо югозапад-югоизточния ъгъл на жилищната сграда с идентификатор ...,построена в ПИ с идентификатор ... с адрес-гр П., ул. "Б. З.”№...

    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.Л.Л. ЕГН ********** *** за от мяна на Н. а. за собственост върху недвижим имот придобит по давностно владение №.., том ..., дело №.../...г на СВ П.

   ОСЪЖДА С.Л.Л. ЕГН********** *** да заплати на Б.Д.Г. ЕГН ********** *** сумата от 650лв разноски за настоящото производство

    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните    

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ