Гражданско дело 10161/2013 - Решение - 09-07-2013

Решение по Гражданско дело 10161/2013г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер 3044                          09.07.2013   Година                 Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  девети ЮЛИ                                      две хиляди и тринадесета  година

В публично заседание на    четвърти  юли                         две    хиляди   и тринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

Секретар: Цветелина Бакалова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  10161                                                   по описа за   2013  година

 

         Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

 

Подадена е от  Т.И.А., ЕГН ********** и А.Г.А., ЕГН **********, молба за прекратяването на брака им, сключен на ****** Г. в с. Т., община  П., обл. Пловдив, с Акт за граждански брак № */******* Г. на Кметство с. Т., обл. Пловдив, по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното: 

От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за граждански брак № */******* Г. на Кметство с. Т., общ. П., обл. Пловдив, е видно, че същият е сключен на ****** Г. в с. Т., общ. П., обл. Пловдив. Депозира се лично от съпрузите пред съда сериозното и непоколебимо взаимно съгласие за развод. Представеното споразумение по чл.51 от СК е пълно, декларира се, че са уредени всички лични и имуществени отношения. От брака си молителите  имат две пълнолетни деца - Г. А.А., ЕГН **********, роден на 23 юни 1983 година в град П., и Д. А.А., ЕГН **********, родена на 13 декември 1985 година в град П.,

Семейното жилище - намиращо се в гр. Пловдив, бул. „М.Л.” № **, не е собственост на съпрузите. Същото се ползва от тях под наем. Съпругът А.Г.А. го е напуснал през 2007 година. След прекратяване на брака ще се ползва от съпругата.

Съпрузите декларира, че по време на брака не са придобили недвижими имоти.

По време на брака страните са придобили едно МПС:

МПС марка СЕАТ ИБИЗА, цвят бял, регистрационен № ********, рама № ***********, двигател № ********. Стойността на описаното МПС е 300 лева (триста лева).

След прекратяване на брака моторното превозно средство остава в дял на съпругата Т.И.А. и ще се ползва от нея. Съпругът А.Г.А. декларира, че е съгласен лекият автомобил да остане в собственост на съпругата Т.И.А. и няма претенции спрямо нея за уравнение на дела.

Всички влогове и застраховки остават на всеки от съпрузите така, както са направени. Молителите декларират, че нямат претенции един към друг за регистрираните поименни влогове и сметки, и регистрации на едноличен търговец.

Страните декларират, че нямат заемни отношения. В случай на наличие на такива, по тях отговаря съпругът, който е сключил договора и/или/ поел задължението в качеството на заемополучател.

За придобитите по време на брака движими вещи съпрузите заявяват, че са ги поделили извънсъдебно.

 Съпрузите  нямат претенции за издръжка един към друг, тъй като всеки един от тях е трудоспособен.

След прекратяване на брака съпругата Т.И.А. ще носи брачната си фамилия А..

Всички разноски по прекратяване на брака и във връзка с настоящето споразумение се поемат от съпругата Т.И.А..

Молителите декларират, че с подписване на споразумението постигат уреждане на всички лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им и занапред никой от тях няма да има претенции към другия.

 

Съдът определи  окончателна  държавна такса в размер на 20 лева, която следва да се заплати  от съпругата, предвид  изричната  уговорка  между молителите в тази насока. Освен това съпругата дължи  по сметка на  ВСС и държавна такса в размер на  3 лева  и местен данък по сметка на  Община  Пловдив в  размер  на 3.75 лева.

 Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Т.И.А., ЕГН ********** и А.Г.А., ЕГН **********, сключен на ****** Г. в с. Т., община  П., обл. Пловдив, с Акт за граждански брак № */******* Г. на Кметство с. Т., обл. Пловдив, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.   

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Семейното жилище - намиращо се в гр. Пловдив, бул. „М.Л.” № **, след прекратяване на брака ще се ползва от съпругата Т.И.А., ЕГН **********

Съпрузите декларира, че по време на брака не са придобили недвижими имоти.

В ДЯЛ НА СЪПРУГАТА Т.И.А., ЕГН ********** се дава и тя става  изключителен собственик на МПС марка СЕАТ ИБИЗА, цвят бял, регистрационен № ********, рама № ***********, двигател № ********.

Съпругът А.Г.А. декларира, че е съгласен лекият автомобил да остане в собственост на съпругата Т.И.А. и няма претенции спрямо нея за уравнение на дела.

Всички влогове и застраховки остават на всеки от съпрузите така, както са направени. Молителите декларират, че нямат претенции един към друг за регистрираните поименни влогове и сметки, и регистрации на едноличен търговец.

Съпрузите декларират, че нямат заемни отношения. В случай на наличие на такива, по тях отговаря съпругът, който е сключил договора и/или/ поел задължението в качеството на заемополучател.

За придобитите по време на брака движими вещи съпрузите заявяват, че са ги поделили извънсъдебно.

 Съпрузите  нямат претенции за издръжка един към друг, тъй като всеки един от тях е трудоспособен.

След прекратяване на брака съпругата Т.И.А. ще носи брачната си фамилия А..

Всички разноски по прекратяване на брака и във връзка с настоящето споразумение се поемат от съпругата Т.И.А..

Молителите декларират, че с подписване на споразумението постигат уреждане на всички лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им и занапред никой от тях няма да има претенции към другия.

         ОСЪЖДА Т.И.А., ЕГН ********** да заплати по сметка на  ВСС сумата  от 20 лева /двадесет лева/ - окончателна държавна такса в производството.

ОСЪЖДА  Т.И.А., ЕГН ********** да заплати по сметка на  ВСС сумата  от 3 лева /три лева/ - окончателна държавна такса в производството.

ОСЪЖДА  Т.И.А., ЕГН ********** *** сумата  от 3.75 лева /три лева и седемдесет и пет стотинки/ - местен данък относно придобитото в дял МПС.

 

     Решението е  окончателно и не подлежи на обжалване.   

 

                                           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.