Гражданско дело 10149/2013 - Определение - 29-07-2013

Определение по Гражданско дело 10149/2013г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10044

 гр. Пловдив, 29.07.2013г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав в закрито съдебно заседание на 29 ЮЛИ      две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялка Вълчева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 10149 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   В.А.А. ЕГН ********** е депозирала  в ПРС   искова молба против   Х.Г.Г. ЕГН ********** .

С разпореждане от  18 06 2013 г. молбата е оставена без движение с указание към ищеца да отстрани конкретно посочените нередовности Определен  е 1-седмичен  срок  ,в който да  бъдат  изпълнени указанията на съда.

Съобщението  за разпореждането на съда  е връчено    на ищеца  лично на 13 07 2013 г . В определения от съда и срок нередовностите в молбата не са отстранени

При така изложените обстоятелства съдът намира, че молба не отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК.

Тъй като молителя не е отстранил констатираните нередовности на молбата, на основание чл.129, ал.3 от ГПК същата следва да се върне, а производството по делото да се прекрати.    

         По изложените съображения съдът

           

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА  исковата молба на     В.А.А. ЕГН ********** против   Х.Г.Г. ЕГН **********  

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 10149/2013г. на ПРС-3 бр. с. 

 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката. 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Н. Вълчева

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.