Гражданско дело 10124/2013 - Определение - 05-07-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8905                       05.07.2013 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, II граждански състав, в закрито заседание на пети юли две хиляди и тринадесета година, като разгледа докладваното от съдията Точевски гражданско дело № 10124 по описа на съда за 2013 г., намира следното:

           

 

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от „Апекс- 11” ЕООД, ЕИК: 115025697, против В.Б.В., ЕГН: **********, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата в размер на общо 4 000 лева- обезщетение за причинени имуществени вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), ведно със законната лихва върху сумата от 14.06.2013 г. до окончателното й изплащане.

С разпореждане на съда от 17.06.2013 г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания за отстраняване на нередовността й и същият е уведомен за неблагоприятните последици от своето процесуално бездействие, свързани с неизпълнение на указанията на съда.

Съобщението за оставената без движение искова молба е получено на адреса на страната на 26.06.2013 г., където е прието лично от управителя, видно от приложената към делото разписка, като в дадения едноседмичен срок не е изпълнено нито едно от дадените две указания.

Предвид обстоятелството, че към момента липсва както уточняване на обстоятелствената част на иска, така и не е внесена дължимата държавна такса, исковата молба следва да бъде върната поради процесуалното бездействие на страната, изразяващо се в неизпълнение на дадените указания.

 

Водим от горното и на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба с вх. № 28978/ 14.06.2013 г., подадена от „Апекс- 11” ЕООД, ЕИК: 115025697, против В.Б.В., ЕГН: **********, поради неизпълнение в дадения срок на указанията за отстраняване на нередовността й.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 10124 по описа за 2013 г. на Районен съд- Пловдив. 

 

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

СЪДИЯ:/п/

                                                                                      /Александър Точевски /

 

Вярно с оригинала

РЦ