Гражданско дело 10111/2013 - Решение - 10-02-2014

Решение по Гражданско дело 10111/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  564                             10.02.2014 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На шестнадесети януари, две хиляди и четиринадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 10111 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството по делото е образувано по искова молба от “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив против М.С.А. за установяване дължимостта от ответницата на сумата от 1947,23 лева- стойност на ползвана от същата топлинна енергия през периода 01.05.2011г.- 31.10.2012г., на сумата от 184,08 лева- обезщетение за забавено плащане на първата сума в размер на законните лихви върху същата за периода 01.07.2011г.- 02.04.2013г., ведно със законните лихви върху главницата от 1947,23 лева, считано от датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, както и направените в това производство съдебни разноски.

       Ответницата признава иска.

       С оглед на изрично заявеното признаване на иска и съобразно с разпоредбата на чл.237 от ГПК следва да бъде постановено положително за ищеца решение, като в негова полза бъдат присъдени и направените разноски за държавна такса в размер от 42,63 лева.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ :

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.С.А. ***, ЕГН: **********, че същата дължи на “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 заплащане на сумата от 1947,23 лева- стойност на ползвана от същата топлинна енергия през периода 01.05.2011г.- 31.10.2012г., на сумата от 184,08 лева- обезщетение за забавено плащане на първата сума в размер на законните лихви върху същата за периода 01.07.2011г.- 02.04.2013г., ведно със законните лихви върху главницата от 1947,23 лева, считано от 03.04.2013г.- датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК, както и направените в заповедното производство съдебни разноски в размер от 246,57 лева.

        ОСЪЖДА М.С.А. ***, ЕГН: **********да заплати на “ЕВН България Топлофикация”ЕАД- гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№ 37 сумата от 42,63 лева- съдебни разноски в настоящето производство.

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ