Гражданско дело 8945/2012 - Решение - 01-07-2013

                                             Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2867

 

                                      01.07.2013 г., гр. Пловдив

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, в публичното заседание на дванадесети юни  две хиляди и тринадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: Петя Карабиберова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8945 по описа на съда за 2012 г., намира за установено следното :

          Обективно съединени искове с правно основание чл. 79,ал.1 от ЗЗД  и чл. 86 от ЗЗД, предявени от  “И. Пласт - 2004” ЕООД – гр. Асеновград  срещу  “С.” ООД – гр. Пловдив.

Ищецът твърди, че   с ответника са  имали търговски отношения – неформален договор за продажба и доставка на стоки, по силата на които ищецът е  продал на ответника торби и пликове с различни размери, за които продажби има издадени съответните фактури – общо 15 броя фактури за периода от 26.07.2010г. до 10.08.2011г. на обща стойност 15 227,80 лева. Ищецът твърди, че по нито една от издадените фактури ответникът не е изплатил задължението си.   Според ищеца натрупаната до момента лихва за забава върху главницата е общо 2073,13 лв., начислена върху всяка една от главниците по отделните фактури за периода от датата на падежа на всяка една от тях до 04.05.2012г.

От съда се иска да бъде осъден ответника  да заплати на ищеца сума в размер   15 227,80 лева – сбор от сумите по горните 15 бр.  фактури, и сумата от 2073,13 лева – мораторна лихва върху главницата, начислена върху всяка една от главниците по отделните фактури за периода от датата на падежа на всяка една от тях до 04.05.2012г.

     Главницата се претендира ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане. Претендират се разноски.

         Ответникът чрез процесуалния си представител по делото оспорва предявените искове с възражението, че ответното дружество регулярно е погасявало задължението си към ищеца по посочените фактури, в подкрепа на което представя извлечения от счетоводното си записване в дружеството. Твърди, че на тази основа задължението му към ищцовото дружество по посочените фактури е изплатено изцяло.


 

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

         Според приложено по делото удостоверение за актуално състояние и на двете дружества – ищцовото и ответното, на дата 18.01.2011г. ищцовото здружество “И. Пласт -2004” ЕООД е станало правоприемник на ЕТ “В. И.-2004” Между ЕТ “В. И.-2004” и “С.” ООД е имало установени търговски отношения според приложените по делото 15 броя фактури, както следва: фактура № .../...г; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г. и фактура № .../...г. – за продажба и доставка на торби и пликове с различни размери за периода от 26.07.2010г. до 10.08.2011г. през който  едноличният търговец е продал на ответника стоки  на обща стойност 15 227,80 лева.

От заключението по назначената ССЕ, което съдът счита за компетентно изготвено, неоспорено от страните  и го кредитира изцяло е видно, че  по счетоводни сметки, дневници и регистри е отразено в счетоводството на ищеца вземане към ответника по процесните фактури в общ размер 15 317,52 лева, като съответно в счетоводството на ответника е отразено задължение към ищеца по процесните 15 бр. фактури на обща стойност 15 317,52 лева.  Сумите по процесните фактури са включени в съответните данъчни справки – декларации пред ТД на НАП – гр. П. за съответните данъчни периоди. По процесните фактури до датата на завеждане на иска – 06.06.2012г., има постъпило плащане от ответника към ищеца по процесните фактури в размер на 89,72 лева, и съответно неразплатен остатък в размер на 15 227,80 лева. Съгласно  същото заключение на в. л., лихвата за забава върху главницата  за периода от датата на падежа на всяка една отделна фактура до 04.05.2012г.  е в общ размер  2 073,52  лева.

 В случая в тежест на ответника е да докаже, че е изпълнил задължението си за заплащане на уговорената цена за извършените услуги. По делото не се събраха никакви доказателства, че това е сторено, с изключение на заплатената сума от 89,72 лева.

При така събраните по делото доказателства,  съдът приема за установено, че  е имало сключен неформален договор между страните за извършване на описаните във фактурите услуги, както и че ищецът е изпълнил задължението си да извърши услугата. Същото е сторено, но не се събраха доказателства ответникът да е изпълнил задължението си да плати цената, освен платените от ответника 89,72 лева.   Ето защо предявеният  иск за сумата от 15 227,80 лева  е основателен и следва да се уважи, като сумата се присъди ведно със законната лихва върху главницата, считано от 06.06.2012г. до окончателното изплащане.  Ще се уважи и  иска за заплащане на мораторна лихва върху главницата в общ  размер  2 073,52 лева за исковия период досежно лихвата.   

На основание чл.78, ал.1, ГПК в полза на ищеца ще се присъдят направените по делото разноски  в размер на 2292,03  лева, от които 1 500,00 лева адвокатски хонорар, 100,00 лева хонорар за вещо лице и 692,03 лева – държавна такса по делото.

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И   :

 

         ОСЪЖДА  “С.” ООД, ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168 да заплати на  “И. ПЛАСТ - 2004” ЕООД, ЕИК 201220414, със седалище и адрес на управление – гр. Асеновград, ул.”Павел К.” № 6 сумата  15 227,80/петнадесет хиляди двеста двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/ лева, представляващи общ сбор от сумите по 15 броя фактури за периода от 26.07.2010г. до 10.08.2011г., както следва: фактура № .../...г; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г.; фактура № .../...г. и фактура № .../...г. – за продажба и доставка на торби и пликове с различни размери, ВЕДНО със законната лихва върху главницата, считано от 06.06.2012г. до окончателното изплащане,  КАКТО и на основание чл. 86 от ЗЗД да заплати сумата 2 073,52  лева, представляваща лихва за забава върху главницата за периода от датата на падежа на всяка една отделна фактура до 04.05.2012г.

         ОСЪЖДА  “С.” ООД, ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168 да заплати на  “И. ПЛАСТ - 2004” ЕООД, ЕИК 201220414, със седалище и адрес на управление – гр. Асеновград, ул.”Павел К.” № 6 сумата 2 292,03 /две хиляди двеста деветдесет и два лева и три стотинки/ лева – направени по делото разноски.           

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ