Гражданско дело 7793/2012 - Решение - 17-06-2013

Решение по Гражданско дело 7793/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер                            Година  2013                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             Х граждански състав

На 17.06                                                                                        Година 2013

В публично заседание на 05.06.2013 г. в следния състав:

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: Величка Динкова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  7793  по описа за   2012         година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Обективно съединени при условията на евентуалност искове с правно осн. чл. 124, ал.1 от ГПК.

Ищцата З.С.Г. *** моли съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответното дружество, че тя не дължи на ответника сумата 1 231, 75 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2002 г., сумата 155, 99 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.12.2000 г. до 24.01.2003 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 30.01.2003 г. до окончателното изплащане, както и сумата 27, 75 лв. – разноски по делото, които суми ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответника (“Топлофикация Пловдив” ЕАД – гр. Пловдив) с изпълнителен лист, издаден на 04.02.2003 г. по гр. дело № 673/2003 г. по описа на ПРС – ХІV гр. състав; сумата 2 681, 68 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2006 г., сумата 775, 24 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.03.2003 г. до 10.04.2007 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 21.04.2007 г. до окончателното изплащане, сумата 71, 14 лв. – разноски по делото за държавна такса, както и сумата 144 лв. – юрисконсултско възнаграждение, които суми ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответника (“Топлофикация Пловдив” ЕАД – гр. Пловдив) с изпълнителен лист, издаден на 21.04.2007 г. по ч. гр. дело № 2771/2007 г. по описа на ПРС – ІІ гр. състав, КАКТО И сумата 314, 76 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.10.2006 г. до 30.04.2007 г., сумата 40, 59 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.12.2006 г. до 11.01.2008 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 15.01.2008 г. до окончателното изплащане, сумата 9, 10 лв. – разноски по делото за държавна такса, както и сумата 40 лв. – юрисконсултско възнаграждение, които суми ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответника (“Топлофикация Пловдив” ЕАД – гр. Пловдив) с изпълнителен лист, издаден на 16.01.2008 г. по ч. гр. дело № 342/2008 г. по описа на ПРС – ХІV гр. състав, а – при условията на евентуалност, ако съдът приеме, че вземанията на ответника по посочените изпълнителни листове не са погасени по давност – да признае за установено по отношение на ответното дружество, ще ищцата не му дължи посочените суми пора това, че не е консумирала топлинната енергия, чиято стойност е била осъдена да заплати на праводателя на ответника,  по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски.

Ответникът “ЕВН България Топлофикация” ЕАД – гр. Пловдив оспорва ОСИ и моли съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани, по изложените в писмен отговор на исковата молба съображения. Претендира разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства е видно, че с с изпълнителен лист, издаден на 04.02.2003 г. по гр. дело № 673/2003 г. по описа на ПРС – ХІV гр. състав ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответника (“Топлофикация Пловдив” ЕАД – гр. Пловдив) сумата 1 231, 75 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2002 г., сумата 155, 99 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.12.2000 г. до 24.01.2003 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 30.01.2003 г. до окончателното изплащане, както и сумата 27, 75 лв. – разноски по делото, като въз основа на този изпълнителен лист на 13.03.2003 г. е било образувано изп. дело № Ю 5258/2003 г. по описа на ДСИ при ПРС – Х район. С изпълнителен лист, издаден на 21.04.2007 г. по ч. гр. дело № 2771/2007 г. по описа на ПРС – ІІ гр. състав, ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответника сумата 2 681, 68 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2006 г., сумата 775, 24 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.03.2003 г. до 10.04.2007 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 21.04.2007 г. до окончателното изплащане, сумата 71, 14 лв. – разноски по делото за държавна такса, както и сумата 144 лв. – юрисконсултско възнаграждение, и въз основа на този изпълнителен лист на 06.00.2007 г. е било образувано изп. дело № Ю 10517/2007 г. по описа на ДСИ при ПРС – Х район, а с изпълнителен лист, издаден на 16.01.2008 г. по ч. гр. дело № 342/2008 г. по описа на ПРС – ХІV гр. състав ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответното дружество сумата 314, 76 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.10.2006 г. до 30.04.2007 г., сумата 40, 59 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.12.2006 г. до 11.01.2008 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 15.01.2008 г. до окончателното изплащане, сумата 9, 10 лв. – разноски по делото за държавна такса, както и сумата 40 лв. – юрисконсултско възнаграждение, като въз основа на този изпълнителен лист на 15.05.2008 г. е било образувано изп. дело № Ю 8191/2008 г. по описа на ДСИ при ПРС – VІІІ район, като с разпореждане от 04.09.2008 г. на ДСИ при ПРС – Х район по изп. дело № Ю 5258/2003 г. са били присъединени другите две посочени изпълнителни дела, образувани срещу ищцата. С три постановления от 24.01.2013 г. на ДСИ при ПРС производството по трите изпълнителни дела е било прекратено на осн. чл.433, ал.1, т.2 от ГПК.

Тъй като повече от три години по всяко едно от трите посочени изпълнителни дела не са били извършвани изпълнителни действия, и с оглед Решение № 94/27.07.2010 г., постановено по т. дело № 943/2009 г. по описа на ВКС – І ТО, съдът намира за основателно направеното от ищцата с исковата молба възражение за погасяване по давност на вземанията на ответника по трите изпълнителни листа поради изтичане на приложимия в конкретния случай тригодишен давностен срок по чл.111, б.В от ЗЗД.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че ОСИ се явяват доказани по основание и по размер и следва да се уважат изцяло.    

С оглед на изхода от спора ответното дружество следва да заплати на ищцата направените разноски за производството по делото в размер общо на 440 лв. – платени ДТ за образуване на делото и за обезпечение на исковете и депозити за СТЕ и ССЕ.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 236, ЧЕ З.С.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. П.***, адв. С.С., НЕ ДЪЛЖИ НА ОТВЕТНИКА сумата 1 231, 75 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2002 г., сумата 155, 99 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.12.2000 г. до 24.01.2003 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 30.01.2003 г. до окончателното изплащане, както и сумата 27, 75 лв. – разноски по делото, които суми ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответника (“Топлофикация Пловдив” ЕАД – гр. Пловдив) с изпълнителен лист, издаден на 04.02.2003 г. по гр. дело № 673/2003 г. по описа на ПРС – ХІV гр. състав; сумата 2 681, 68 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2006 г., сумата 775, 24 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.03.2003 г. до 10.04.2007 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 21.04.2007 г. до окончателното изплащане, сумата 71, 14 лв. – разноски по делото за държавна такса, както и сумата 144 лв. – юрисконсултско възнаграждение, които суми ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответника (“Топлофикация Пловдив” ЕАД – гр. Пловдив) с изпълнителен лист, издаден на 21.04.2007 г. по ч. гр. дело № 2771/2007 г. по описа на ПРС – ІІ гр. състав, КАКТО И сумата 314, 76 лв. – неплатена топлинна енергия за периода от 01.10.2006 г. до 30.04.2007 г., сумата 40, 59 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 01.12.2006 г. до 11.01.2008 г., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 15.01.2008 г. до окончателното изплащане, сумата 9, 10 лв. – разноски по делото за държавна такса, както и сумата 40 лв. – юрисконсултско възнаграждение, които суми ищцата е била осъдена да заплати на праводателя на ответника (“Топлофикация Пловдив” ЕАД – гр. Пловдив) с изпълнителен лист, издаден на 16.01.2008 г. по ч. гр. дело № 342/2008 г. по описа на ПРС – ХІV гр. състав.

ОСЪЖДА “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление, ДА ЗАПЛАТИ НА З.С.Г., с посочените ЕГН и съдебен адрес, направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 440 лв.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                         

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./П.Павлов/

 

            Вярно с оригинала

            ВД