Гражданско дело 7662/2012 - Определение - 02-07-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                        О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 8607

                                                     02.07.2013 г.  гр. Пловдив

 

     ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІІ граждански състав, на 02.07.2013г., в закрито съдебно заседание в състав:

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

   като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 7662 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е делбено, в първата си фаза , без решение по допускането   

  В открито съдебно заседание на дата 05.12.2012г. производството по него е било спряно на основанието по чл. 229 ал. 1 т .1 от ГПК – след изразено взаимно съгласие на страните.

  Към датата на постановяването на настоящото определение няма постъпила молба от която да било от страните с искане  за възобновяване. Определението за спирането  е стабилизирано на дата 12.12.2011 г , тъй като  не е било обжалвано, а страните са били уведомени за него в датата на заседанието. Шестмесечния срок по чл. 231 от ГПК е изтекъл на 12.06.2013 г. Следователно и на основание чл. 231 изр. второ от ГПК, производството по делото подлежи на прекратяване.

    Дължимата на основание чл. 9 от Тарифата държавна такса се определя в размер от по 30 лева за всеки от ищците, в минимален размер предвид  фазата на производството.     

    Воден от изложеното и на основание чл. 231 изр. второ от ГПК, съдът

                                       

                                                О П Р Е Д Е Л  И :

 

   Прекратява производството по гр. дело № 7662 по описа за 2012г. на ПРС , ХІІІ гр. състав.

   Осъжда Л.Х.А., ЕГН ********** лично  ,както и като настойник на Х.И.А., ЕГН **********, да заплати по сметка на съдебната власт, чрез РС Пловдив , 60 лева държавни такси по воденето на делото. 

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред състав на Пловдивски Окръжен съд , в седмодневен срок от съобщаването му на страните.     

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/ Владимир Руменов

 

Вярно с оригинала.

М.Х.