Гражданско дело 7356/2012 - Решение - 01-07-2013

Решение по Гражданско дело 7356/2012г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  2871                          Година  2013                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             VІІІ граждански състав

На   01.07                                                                                        Година 2013

В публично заседание на 12.06.2013 г. в следния състав:

                                    Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕЛИЧКА ДИНКОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  7356  по описа за   2012         година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно основание чл.240, ал.1 от ЗЗД.

Ищецът Н.И.Г. *** моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да му заплати сумата 16 000 лв., представляваща неиздължена главница, дължима по сключен между страните на 23.07.2007 г. в гр. Пловдив Договор за паричен заем, заедно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, по изложените в исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски.

Ответникът “Склад” ЕООД – гр. Пловдив, оспорва иска и моли съдът да го отхвърли като неоснователен и недоказан, по изложените в отговор на исковата молба съображения. Претендира разноски.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства (л.5 от делото) и от заключението от 15.05.2013 г. на в. л. по ССЕ В.Ш. се установява, че действително на 23.07.2007 г. в гр. Пловдив между страните е бил сключен Договор за паричен заем, по силата на който ищецът, в качеството му на заемодател, се е задължил да предаде на ответника, в качеството му на заемател, сумата от 16 000 лв., а ответното дружество- да върне тази сума в срок до 6 месеца, считано от датата на подписване на договора. Съдът намира за неоснователни наведените от ответника доводи за нищожност на Договора, доколкото страните са свободни да уговарят размера на лихвата върху главницата, а освен това - не съществува забрана ищецът, който към момента на сключване на Договора е бил законен представител на ответното дружество, да отпусне заем на дружеството, освен това от направената констатация от оригинала на Договора и представения нотариално заверен препис от него, се установява, че Договорът е редовен от външна страна, сключен в писмена форма, а от страна на ответника не са ангажирани каквито и да е доказателства, от които да се установява, че Договорът не е сключен на записаната в него дата. Неоснователни са и наведените от ответника доводи за недължимост на претендираната сума поради непредаването й от ищеца на ответника, доколкото в самият Договор е записано, че заемната сума е била предадена от заемодателя на заемателя в брой при подписване на Договора. До приключване на устните състезания по делото ответното дружество не е ангажирало доказателства, от които да се установява, че е изпълнило задължението си по Договора да върне заетата сума в шестмесечен срок от 23.07.2007 г. – датата на подписване на Договора.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът се явява доказан по основание и по размер и следва да се уважи изцяло, заедно със законната лихва от 11.05.2012 г. – датата на подаване на исковата молба.

С оглед на изхода от спора ответникът следва да заплати на ищеца и направените разноски за производството по делото в размер общо на 2 000 лв. – платени ДТ, депозит за ССЕ и адв. възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

         

ОСЪЖДА “Склад” ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК115553794, представлявано от Управителя Е.П.И., със съдебен адрес: гр. ......................адв. П.Т., ДА ЗАПЛАТИ НА Н.И.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. .................., адв. Й.Д., СУМАТА 16 000 лв., представляваща неиздължена главница, дължима по сключен между страните на 23.07.2007 г. в гр. Пловдив Договор за паричен заем, заедно със законната лихва върху главницата, считано от 11.05.2012 г., до окончателното й изплащане, КАКТО И направените разноски за производството по делото в размер на 2 000 лв.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ