Гражданско дело 7004/2012 - Определение - 15-07-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

гр. Пловдив, 15.07.2013г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав, в закрито заседание  на  петнадесети юли две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ  ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7004/2012г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от Ш.Р.М. срещу ответника СД “Галатея – 2000 Бялкова и сие” – Пловдив. Предявени са обективно съединени искове с правна квалификация чл. 128, т. 2 от КТ, чл. 224, ал. 1 от КТ и чл. 86 от ЗЗД да бъде осъден ответника да му заплати следните суми: сумата от 480 лева неплатено ТВ за периода септември – октомври 2011г., от които 200 лева за септември и 280 лева за октомври, както и обезщетение за 240 дни неползван ПГО за периода 2000г. – 2011г., по 20 дни годишно, в размер на 300 лева, ведно със законната лихва върху главниците от завеждане на ИМ до окончателното плащане. Претендира разноски.

С определение от с. з. от 14.12.2012г. делото е било спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК по взаимно съгласие на страните. Определението за спиране не  е обжалвано и е влязло в сила на 05.01.2012г.

В шестмесечния срок от влизане в сила на определението за спиране, който е изтекъл на 05.07.2013г., както и до момента – 15.07.2013г., няма направено искане от нито една от страните за възобновяване на производството по делото.

Ето защо съдът намира, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ГПК производството по делото да бъде прекратено.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА изцяло производството по гр. дело № 7004/2012г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав на осн. чл. 231, ал. 1 от ГПК поради непостъпване на искане от страните да бъде възобновено спряното по взаимно съгласие производство, в 6-месечен срок от влизане в сила на определението за спиране на производството.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се връчи на страните.   

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Таня Георгиева

Вярно с оригинала.

ЕА