Гражданско дело 6069/2012 - Определение - 18-02-2014

Определение по Гражданско дело 6069/2012г.

 

 

П Р О Т О К О Л

 

 

 

Година 2014                                                               Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                         ІV брачен състав

На ОСЕМНАДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ                       Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                              

Секретар: Цветелина Бакалова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Костадинова

Гражданско дело номер 6069 по описа за 2012 година

На поименното повикване в 10 : 05 часа се явиха:

 

ИЩЦАТА А.К.С., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, се явява лично и с АДВ. З., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ М.О.С., редовно уведомен от предходно съдебно заседание,  се явява лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Г.Г., редовно и своевременно призована, се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ О.В.Д., редовно и своевременно призована, се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. З. – Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, ето защо   

О П Р Е Д Е Л И :        

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Пристъпи се към изслушване заключението по изготвената от вещите  лица О.В.Д. и М.Г.Г. съдебно-психиатрична и психологична експертиза, касаеща ответника по делото М.О.С..

Сне се самоличността на вещите лица.

ВЕЩО ЛИЦЕ О.В.Д. – на *** години, ***, ***, омъжена, неосъждана, без родство със страните, запозната с отговорността по чл.291 от НК.

ВЕЩО ЛИЦЕ О.Д. – Поддържаме заключението, което сме депозирали.

ВЕЩО ЛИЦЕ М.Г.Г. – на *** години, ***, ****, омъжена, неосъждана, без родство със страните, запозната с отговорността по чл.291 от НК.

ВЕЩО ЛИЦЕ М.Г. – Поддържаме заключението, което сме депозирали.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Уточнявам, във връзка с използваното от нас понятие циклотимност в т.3 от заключението, че ние твърдим в нашата експертиза, че лицето е психично здраво, но е акцентуирано в посока към циклотимния, значи в настроението му има чести промени. Това е основното, което характеризира циклотимността. Може да бъде в дистивно настроение, може да бъде в спокойно настроение, но може да бъде и раздразнен. Г-н С. е здрав, но е насочен в посока циклотимност. Настроените му не е спокойно, равно и балансирано винаги, а има промени в настроените, което не го прави психично болен. Това е характеропатия и ние такива лица наричаме акцентуирани. С такива състояния се занимават много  психолози. Не казваме, че ответникът е демонстративен, но казваме, че е склонен към демонстративност. Това понякога може би предизвиква евентуални негови конфликтни ситуации. Казваме че има склонност, което значи, че това може да се случи, а може и да не се случи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Циклотимността е редуване на настроенията. Засяга основно настроенията. Затова не се говори за психично заболяване, а  за черта в характера. Има настроения, когато е спокоен, приповдигнат, и това е в рамките на нормата и това характеризира неговия характер. Ние описваме един характер на психично здрав мъж, а не на психично болен мъж.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – На първото интервю с г-н С. бе раздразнителен, когато го питах за епикриза, по силата на която не е преминал  военна служба. Той отговори негативно и ми каза, че това е епикриза направена от роднините на бившата му съпруга. При прегледът от вещото лице д-р Г. чух лично, че на нея той каза друга версия, че по тази епикриза всъщност са го освободили от казармата. Тоест той даде две различни версии.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – За нас даването на различни версии за едно обстоятелство е защитна реакция. Не сме имали предвид епикризата и не сме се опирали на нея при изготвяне на заключението. Водили сме кореспонденция с болницата „Св. Иван Рилски” в тази връзка, изчистили сме този момент и сме проучили този въпрос. В експертизата психиатъра отговаря за въпросите относно психичната част, а психолога - за психологичната част. Цитираното определение в т.1 е определение намиращо се в делото, което се разглежда понастоящем. Ние сме длъжни да се обосновем на материалите по цялото дело.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – За да изготвим заключението направихме доста тестове. Преди тази експертиза правихме други тестове с ответникът, когато бе назначена експертизата по отношение на детето за родителските права. 

АДВ. З. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице. 

ОТВЕТНИКЪТ – Аз също нямам въпроси. Да се приеме експертизата.

 

Съдът, с оглед становищата на страните намира, че следва да бъде прието като писмено доказателство изготвеното заключение по комплексната съдебно-психологичната и психиатрична експертиза по отношение на ответника, като на вещите лица да бъде изплатено възнаграждение от по 75 лева, ето защо 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА изготвеното от вещите лица О.Д. и М.Г. заключение на съдебно психологичната и психиатрична експертиза по отношение на ответника по делото.

ИЗДАДЕ се на вещото лице О.Д. РКО за сумата от 75 лв. /седемдесет и пет лева/.

ИЗДАДЕ се на вещото лице М.Г. РКО за сумата от 75 лв. /седемдесет и пет лева/.

 

Съдът отново прикани страните към спогодба.

АДВ. З. – Уважаема г-жо Съдия, постигнахме спогодба с ответната страна, която молим да бъде одобрена от съда. Параметрите й са следните:   

Да бъде изменено Решение № ІІІ-84/180 от 21.10.2011 г. по гр. д. 7137/2011 г. по описа на Софийски районен съд, ІІІ гр. отделение, 84 състав, влязло в сила на 21.10.2011 г. в следния смисъл:

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между Бащата М.О.С.  ЕГН-**********  с детето Д.М. С.  ЕГН-**********, по следният начин:

 

-                          До 31.12.2014 г. - всяка първа и трета седмица от месеца в дните събота и неделя за времето от 10.00 ч. до 17.00 часа без приспиване на детето при бащата.

 

-                          От 01.01.2015 г. до 01.09.2015 г. - Всяка първа седмица от месеца за времето от 10,00 ч. на съботния ден до 17,00 ч. на неделния ден с приспиване на детето в дома на бащата, както и всяка трета  седмица от месеца  в дните събота и неделя за времето от 10.00 ч. до 17.00 часа без приспиване на детето при бащата.

-        От 01.09.2015 г. – всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10,00 ч. на съботния ден до 17,00 ч. на неделния ден с приспиване на детето в дома на бащата;

-                          два пъти по десет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като за 2014 годна бащата ще осъществява  режим на лични отношения с детето във времето: от 21.06.2014 г. до  29.06.2014 г. вкл., както и от 02.08.2014 г. до 10.08.2014 г. вкл.;

-                          Майката се задължава до 30.04. на съответната година да уведомява бащата писмено за времето, през което ще използва годишния си платен отпуск.

-                          За времето, когато майката ще използва годишният си платен  отпуск, бащата няма да се ползва от определеният му режим на лични  отношения с детето;

-                          на всяка нечетна година първите 3 дни от Великденските празници с приспиване на детето в дома на бащата, както и 3 дни по време на Новогодишните празници, считано от 10,00 часа на 29.12. до 17,00 ч. на 01.01. на съответната четна година;

-                          на всяка четна година първите три дни от Коледните празници, считано от 10,00 ч. на 24.12. до 17,00 ч. на 27.12.

 

Разноските се поемат от всяка от страните така, както са направени.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Присъединявам се към казаното от адвоката на ищцата. Постигнахме съдебна спогодба, която не противоречи на закона и морала и молим да бъде одобрена от съда.

 

 

 

 

СПОГОДИЛИ  СЕ :

 

     ИЩЦА: /п./                                                             ОТВЕТНИК: /п./

 

 

 

 

 

 1................................               2................................

/ А.К.                 /М.О.С./ С. /

 

                                  

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ : /п./

                                                                                  /ДИАНА КОСТАДИНОВА/  

 

 

           

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на малолетното дете на страните, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:  № 1994/18.02.2014 г.

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба според която:

 

ИЗМЕНЯ Решение № ІІІ-84/180 от 21.10.2011 г. по гр. д. 7137/2011 г. по описа на Софийски районен съд, ІІІ гр. отделение, 84 състав, влязло в сила на 21.10.2011 г. в следния смисъл:

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между Бащата М.О.С.  ЕГН-**********  с детето Д.М. С.  ЕГН-**********, по следният начин:

 

-                          До 31.12.2014 г. - всяка първа и трета седмица от месеца в дните събота и неделя за времето от 10.00 ч. до 17.00 часа без приспиване на детето при бащата.

-                          От 01.01.2015 г. до 01.09.2015 г. - Всяка първа седмица от месеца за времето от 10,00 ч. на съботния ден до 17,00 ч. на неделния ден с приспиване на детето в дома на бащата, както и всяка трета  седмица от месеца  в дните събота и неделя за времето от 10.00 ч. до 17.00 часа без приспиване на детето при бащата.

-         От 01.09.2015 г. – всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10,00 ч. на съботния ден до 17,00 ч. на неделния ден с приспиване на детето в дома на бащата;

-                          два пъти по десет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като за 2014 годна бащата ще осъществява  режим на лични отношения с детето във времето: от 21.06.2014 г. до  29.06.2014 г. вкл., както и от 02.08.2014 г. до 10.08.2014 г. вкл.;

-                          Майката се задължава до 30.04. на съответната година да уведомява бащата писмено за времето, през което ще използва годишния си платен отпуск.

-                          За времето, когато майката ще използва годишният си платен  отпуск, бащата няма да се ползва от определеният му режим на лични  отношения с детето;

-                          на всяка нечетна година първите 3 дни от Великденските празници с приспиване на детето в дома на бащата, както и 3 дни по време на Новогодишните празници, считано от 10,00 часа на 29.12. до 17,00 ч. на 01.01. на съответната четна година;

-                          на всяка четна година първите три дни от Коледните празници, считано от 10,00 ч. на 24.12. до 17,00 ч. на 27.12.

 

Разноските се поемат от всяка от страните така, както са направени.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело  № 6069/2012 г. по описа на ПРС, ІV брачен състав.

 

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 11 : 30 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Костадинова

 

                                                           СЕКРЕТАР:   /п./ Ц. Бакалова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

АД